675/1990

Annettu Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 21 elokuuta 1987 annetun valtion virkamiesasetuksen (723/87) 26, 26 a ja 27§, näistä 26 a§ sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1135/88), sekä

lisätään asetukseen uusi 26 c§ seuraavasti:

26 §

Valtion virkamieslain 6§:n 4 momentin ja 7§:n nojalla annettavat asetukset virkojen lakkauttamisesta, virkojen perustamisesta lakkautettavien virkojen tilalle ja viran nimen muuttamisesta esittelee asianomainen ministeriö.

Valtion virkamieslain 8§:n 1 momentin nojalla annettavan asetuksen viran siirtämisestä esittelee asianomainen ministeriö.

Asetuksen, joka koskee opetus- tai tutkimustehtäviä varten korkeakouluun tai muuhun oppilaitokseen perustetun viran opetusalan tai tehtäväpiirin muuttamista, esittelee se ministeriö, jonka alaisesta virastosta on kysymys.

Virastojen on ilmoitettava asianomaiselle ministeriölle viroista, jotka voidaan lakkauttaa, jollei asianomainen ministeriö toisin määrää.

Virkojen perustamista, lakkauttamista, muuttamista ja siirtämistä koskevista asetuksista ja viraston päätöksistä on ilmoitettava valtiovarainministeriölle. Edellä 1 momentissa tarkoitetuista asetuksista sekä sellaisista valtion virkamieslain 8 a§:n nojalla tehtävistä päätöksistä, jotka koskevat sopimuspalkkaisen viran perustamista muun kuin sopimuspalkkaisen viran lakkauttamisesta vapautuvin määrärahoin, on ilmoitettava valtiovarainministeriölle ennen asetuksen antamista tai päätöksen tekemistä.

26 a §

Virka saadaan viran lakkauttamisesta vapautuvin määrärahoin perustaa valtion virkamieslain 8 a§:n nojalla asianomaisen viraston tai, milloin virka perustetaan toiseen virastoon, ministeriön päätöksellä enintään siihen ylimpään palkkausluokkaan, jossa asianomaisessa virastossa on vastaavia virkoja. Jos virastossa ei ole vastaavia virkoja, virka saadaan perustaa enintään siihen ylimpään palkkausluokkaan, jossa vastaavia virkoja on muissa valtion virastoissa.

Viran perustaminen 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sopimuspalkkaisena edellyttää, että vastaavat virat on perustettu sopimuspalkkaisina asianomaisessa virastossa tai, jos vastaavia virkoja ei ole virastossa, muissa valtion virastoissa.

26 c §

Poikettaessa valtion virkamieslain 6§:n 4 momentissa ja 8§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hallitusmuodon 70 §:n säännöksestä on viran lakkauttamisen tai siirtämisen johdosta vapautuvat palkkausmenojen maksamiseksi tarvittavat varat siirrettävä siltä momentilta, jolta viran palkkaus on maksettu, asianomaisen varainhoitovuoden erityismenoarviota muuttamalla sen viraston tai yksikön käytettäväksi, johon virka perustetaan tai siirretään. Muutoksen erityismenoarvioon vahvistaa se ministeriö, jonka hallinnonalan määrärahoin virkajärjestely tehdään.

27 §

Viran lakkauttamisesta vapautuviin määrärahoihin, joita voidaan valtion virkamieslain 6§:n 4 momentin nojalla käyttää muun viran perustamiseen, luetaan lakkautetun viran sijoituspalkkausluokan mukainen perus- tai sopimuspalkan, kalliinpaikanlisän ja täysien ikälisien yhteismäärä.

Viran nimeä ei saa muuttaa niin, että tästä aiheutuu palkkausmenojen lisääntymistä.Viran nimeä ei myöskään saa muuttaa siten, että viran vakinainen haltija ei täytä nimeltään muutettuun virkaan säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1990.

Virka, jonka ministeriö tai virasto perustaa päätöksellään valtion virkamieslain 8 a§:n nojalla, voidaan erityisestä syystä ensimmäisen kerran täyttää haettavaksi julistamatta.

Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.