556/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Laki kuntajaosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 8 b§:n 1 momentti, 8 c§:n 1 ja 2 momentti, 15 a§, 16§:n 2 ja 3 momentti, 41§:n 2 ja 3 momentti sekä 46 ja 47§,

sellaisina kuin niistä ovat 8 b§:n 1 momentti, 8 c§:n 1 ja 2 momentti sekä 15 a§ 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa (559/88), näin kuuluviksi:

8 b §
Suunnitelmien käsittely

Edellä 8 a§:ssä tarkoitetun suunnitelman kunnallishallinnon palvelujen järjestämisestä laativat yhdessä ne kunnat, joita kuntajaon muutos koskee, yhteistoiminnassa lääninhallituksen kanssa. Suunnitelman hyväksyvät kuntien valtuustot. Suunnitelma on alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi.


8 c §
Suunnitelmien sitovuus

Valtioneuvoston tai lääninhallituksen vahvistamia tai hyväksymiä suunnitelmia on noudatettava kunnallishallinnon ja valtion paikallishallinnon palveluja järjestettäessä, ellei valtion tulo- ja menoarviosta muuta johdu.

Jos olosuhteet 8 b§:n 1 momentissa tarkoitetun suunnitelman vahvistamisen jälkeen ovat kunnassa muuttuneet, kunnanvaltuusto voi päättää suunnitelman muuttamisesta. Päätös on alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi.


15 a §
Valtuutettujen lukumäärä

Sisäasiainministeriö voi niiden kuntien, joita kuntajaon muutos koskee, yhteisen esityksen mukaisesti määrätä, että valtuutettuja valitaan laajentuvassa tai uudessa kunnassa enemmän kuin kunnallislain (953/76) 38§:n 1 momentissa on säädetty yhtenä tai kahtena ensimmäisenä vaalikautena kuntajaon muutoksen voimaantulon jälkeen.

16 §
Siirtäminen laajentuvan tai uuden kunnan palvelukseen

Milloin kunnan alue jaetaan kahteen tai useampaan kuntaan liitettäväksi, sovelletaan 1 momentin säännöstä lakkaavan kunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin siten, että heidät siirretään jonkin asianomaisen kunnan palvelukseen sen mukaan kuin kuntien kesken sovitaan. Jollei sopimusta saada aikaan, on lääninhallituksen asianomaisen kunnan taikka viranhaltijan tai työntekijän esityksestä päätettävä siirtämisestä. Mikäli kunnat kuuluvat eri lääneihin, toimivaltainen on sen läänin lääninhallitus, johon se kunta kuuluu, johon yhdistetään alue tai alueita yhdestä tai useammasta kunnasta. Viranhaltijaa tai työntekijää ei tällöin kuitenkaan ole siirrettävä sellaisen kunnan palvelukseen, jonka valtuusto painavista syistä on sitä vastustanut.

Milloin kunnan alue kuntajaon muuttamisen johdosta supistuu niin, ettei sellainen viranhaltija tai työntekijä, jota 1 momentissa tarkoitetaan, ole kunnassa tarpeen eikä hänen siirtämisestään laajentuvan tai uuden kunnan palvelukseen voida sopia, määrää siirtämisestä lääninhallitus sen mukaan, kuin 2 momentissa on säädetty.

41 §
Yhteisöjen ja säätiöiden kotipaikka

Jos kunta lakkautetaan siirtämällä sen alue kahteen tai useampaan laajentuvaan tai uuteen kuntaan, lääninhallituksen tulee määrätä jokin näistä kunnista yhteisöjen tai säätiöiden uudeksi kotipaikaksi. Mikäli kunnat kuuluvat eri lääneihin, toimivaltainen on sen läänin lääninhallitus, johon se kunta kuuluu, johon yhdistetään alue tai alueita yhdestä tai useammasta kunnasta. Lääninhallituksen määräystä noudatetaan, kunnes yhteisö tai säätiö on päättänyt kotipaikastaan toisin ja tästä on tehty merkintä rekisteriin.

Edellä 1 momentin mukaisesti määräytyvästä ja lääninhallituksen 2 momentin nojalla määräämästä uudesta kotipaikasta on viran puolesta tehtävä merkintä rekisteriin. Kotipaikkaa koskeva lääninhallituksen päätös on kunnanhallituksen saatettava lakkaavassa kunnassa tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

46 §
Nimen muuttaminen

Kunnan nimen muuttamisesta päättää kunnanvaltuusto.

Ennen kunnan nimen muuttamista koskevan päätöksen tekemistä asiasta tulee hankkia kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen lausunto.

47 §
Uuden kunnan nimi

Sen jälkeen kun valtioneuvosto on päättänyt uuden kunnan perustamisesta, niiden kuntien valtuustojen, joiden alueesta kunta muodostetaan, on määrättävä uudelle kunnalle nimi.

Jos asianomaisten kuntien valtuustot eivät voi sopia uuden kunnan nimestä, sen määrää lääninhallitus. Mikäli kunnat kuuluvat eri lääneihin, sisäasiainministeriö määrää uuden kunnan nimen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Hallituksen esitys 255/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 7/90
Suuren valiok. miet. 34/90

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.