1250/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki kansaneläkelain 79§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 79§:n 1 ja 2 momentti, näistä 2 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (949/88), ja

lisätään 79§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

79 §

Tähän lakiin perustuvaa etuutta ei saa ulosmitata.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan tämän lain mukainen etuus lukuun ottamatta hoitotukea, hautausavustusta sekä 34§:n perusteella suoritettavaa etuutta ulosmitata puolisolle tai lapselle taikka vahingonkorvauksena lapselle maksettavan elatusavun perimiseksi.

Eläkelaitoksen on annettava asianomaisen viranomaisen pyynnöstä tämän lain mukaisen etuuden ulosottoa varten tarpeelliset tiedot.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 231/89
Sosiaalivaliok. miet. 38/89
Suuren valiok. miet. 217/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.