564/1989

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) 1§:n 1 momentti sekä 2 ja 10§,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti ja 10§ 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (1042/73) ja 2§ 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetussa laissa (182/70), sekä

lisätään lakiin siitä 26 päivänä marraskuuta 1982 annetulla lailla kumotun 5 a§:n tilalle uusi 5 a§ seuraavasti:

1 §

Virka- tai työsuhteessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, sen seurakuntaan, seurakuntainliittoon tai muuhun seurakuntain yhtymään olevalla henkilöllä on, mikäli tästä laista ei muuta johdu, oikeus vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä.


2 §

Eläkeikä on 63 vuotta.

Eläkeikä on kuitenkin 65 vuotta, jos palvelus on päättynyt ennen 63 vuoden eläkeikää.

5 a §

Kirkkohallitus antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset siitä, milloin palvelusta pidetään valtion eläkelain 9 d§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavoin kokoaikaisena, miten valtion eläkelain 9 d§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun osa-aikatyön ansiotaso todetaan ja miten sen kehittymistä seurataan.

10 §

Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen tai laitos, eläketurvakeskus, vakuutus- ja eläkelaitos, yksityinen työnantaja sekä sairaala ja virkasuhteessa oleva lääkäri ovat velvolliset pyynnöstä antamaan maksutta kirkkohallitukselle hallussaan olevat käsiteltävänä olevan asian ratkaisuun tai eläkkeen maksamiseen vaikuttavat tiedot. Lääkärinlausunnosta ja -todistuksesta on kuitenkin suoritettava kohtuullinen korvaus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Tämän lain voimaan tullessa jatkuneessa eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa olevalla edunsaajalla,

1) joka lain voimaan tullessa on sellaisessa virassa tai tehtävässä, jossa oli ennen lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetuksen 1§:ssä tarkoitettu erityinen eläkeikä, tai

2) joka vuoden 1999 kesäkuun loppuun mennessä tulee 1 kohdassa tarkoitettuun virkaan tai tehtävään, taikka

3) joka valtion eläkelain kumotun 8 a§:n mukaisesti on ennen lain voimaantuloa ollut 40 ikävuoden täyttämisen jälkeen yhteensä vähintään 12 vuotta 1 kohdassa tarkoitetussa virassa tai tehtävässä,

on oikeus eläkkeeseen tällä lailla tai valtion eläkelain muuttamisesta annetulla lailla (103/89) muutettujen ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan, jos hän viimeistään vuoden 1999 kesäkuun loppuun mennessä joko eläkettä hakiessaan tai muutoin kirjallisesti ilmoittaa kirkkohallitukselle niin haluavansa.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tehneeseen edunsaajaan ei sovelleta tällä lailla tai mainitulla valtion eläkelain muuttamisesta annetulla lailla muutettuja 1 päivänä heinäkuuta 1989 voimaan tulevia säännöksiä. Mitä 2 momentissa ja tässä momentissa on säädetty, on voimassa sillä edellytyksellä, että edunsaajalla on oikeus eläkkeeseen valtion eläkelain 10§:n 2 momenttia soveltaen.

Edunsaajalla, jolla olisi ennen lain voimaantuloa ollut palveluksesta erotessaan oikeus vanhuuseläkkeen saamiseen 1 päivänä heinäkuuta 1989 alkaen kumotun valtion eläkelain 8§:n 6 momentin tai 8 a§:n taikka ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen 8§:n 3 momentin mukaisesti, on kuitenkin, sen estämättä, mitä edellä on säädetty, oikeus eläkkeen saamiseen mainittujen säännösten mukaisesti.

Edunsaajalla, joka on ennen tämän lain voimaantuloa saanut kirkon palvelusta myöhempään virka- tai työsuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan perustuvan työntekijän eläkelain 8§:n 4 momentissa mainittujen säännösten mukaisen yksilöllisen varhaiseläkkeen, on oikeus valtion eläkelain 9§:n 1 momentin d kohdan nojalla myönnettävään yksilölliseen varhaiseläkkeeseen 1 päivästä heinäkuuta 1989 lukien.

Määrättäessä oikeutta valtion eläkelain 9 c§:ssä säädettyyn yksilölliseen varhaiseläkkeeseen otetaan huomioon myös sellainen työstä luopuminen, joka on tapahtunut ennen tämän lain voimaantuloa.

Määrättäessä oikeutta osa-aikaeläkkeeseen otetaan huomioon myös sellainen osa-aikatyöhön siirtyminen, joka on tapahtunut ennen tämän lain voimaantuloa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä lailla kumotaan 9 päivänä joulukuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetuksen (618/66) 1§ siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Hallituksen esitys 43/89
Sosiaalivaliok. miet. 10/89
Suuren valiok. miet. 67/89

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.