173/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 14§:n 1 momentti, 35§:n 1 momentti, 37-39, 42 ja 43§, 43 a§:n 1 momentti sekä 45§:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1230/87), näin kuuluviksi:

14 §

Johtokuntaan kuuluvat virkansa puolesta johtaja, lääkäri, kaksi apulaisjohtajaa ja talousjohtaja tai talouspäällikkö. Lisäksi johtokuntaan kuuluu vankeinhoito-osaston määräämä sosiaali- ja opetustoimen apulaisjohtaja tai sosiaalipäällikkö taikka sosiaaliohjaaja. Jos vankilassa on useampia edellä mainittuja virkoja, vankeinhoito-osasto määrää johtokunnan jäseniksi kuuluvat. Jollei laitoksessa ole kahta apulaisjohtajaa, toimii johtokunnan jäsenenä notaari. Estyneen virkamiehen tilalla toimii johtokunnan jäsenenä hänen sijaisensa.


35 §

Vankeinhoitolaitoksessa on seuraavat virat:

1) johtaja, koulutuskeskuksen johtaja ja ylilääkäri;

2) apulaisylilääkäri, osastonlääkäri, vankilapsykiatri, ylihammaslääkäri, hammaslääkäri, apulaisjohtaja, talousjohtaja ja yliopettaja;

3) pastori;

4) suunnittelija, koulutussuunnittelija, psykologi, talouspäällikkö, sosiaalipäällikkö, käyttöpäällikkö, ylihoitaja, kirjastonhoitaja, vartiopäällikkö, sijoittaja, koulutussihteeri, opinto-ohjaaja, apulaisvartiopäällikkö, opettaja, apulaiskamreeri, notaari, sosiaaliohjaaja ja sähköteknikko;

5) työliikkeenjohtaja, ylityönjohtaja, ylifaktori, konepäällikkö, työnjohtaja, osastonhoitaja, varastopäällikkö, tilanhoitaja ja työsiirtolan päällikkö;

6) talousmestari, talousopettaja, konemestari ja ylivartija;

7) työsiirtolan apulaispäällikkö;

8) vanhempi vartija;

9) hoitaja ja nuorempi vartija;

10) liikunnanohjaaja, koneenhoitaja ja varastonhoitaja;

11) sosiaalityöntekijä, kurssisihteeri, kirjastosihteeri, toimistosihteeri ja toimistovirkailija;

12) erikoishammashoitaja ja hammashoitaja;

13) faktori, erikoissairaanhoitaja, sairaanhoitaja, työmestari, keittiömestari ja keittäjä;

14) laboratoriohoitaja, lääkintävoimistelija, toimintaterapeutti, röntgenhoitaja, apuhoitaja ja lastenhoitaja;

15) vahtimestari; sekä

16) rehtori ja lehtori (ammatilliset aineet).


37 §

Oikeusministeriö nimittää johtajan, vankimielisairaalan ylilääkärin, ylilääkärin, apulaisylilääkärin, osastonlääkärin, vankilapsykiatrin, ylihammaslääkärin, hammaslääkärin, apulaisjohtajan ja talousjohtajan.

Vankilan johtokunta nimittää 35§:n 1 momentin 9-13 ja 15 kohdassa mainitut virkamiehet, jollei nimittäminen 41§:n 1 momentin mukaan ole vankimielisairaalan ylilääkärin tehtävänä. Vankilan johtaja nimittää 35§:n 1 momentin 14 kohdassa mainitut virkamiehet. Muut momentissa mainitut virkamiehet nimittää oikeusministeriön vankeinhoito-osasto.

Pastorin ja vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkamiesten nimittämisestä on säädetty erikseen.

38 §

Tilapäisistä virkamiehistä vankilan johtaja ottaa 35§:n 1 momentin 9 ja 14 kohdassa mainitut, vankilan johtokunta 6, 8, 10-13 ja 15 kohdassa mainitut ja oikeusministeriön vankeinhoito-osasto muut virkamiehet, jollei toisin ole säädetty.

39 §

Viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottaa 35§:n 1 momentin 8-11 ja 14 kohdassa mainittuihin virkoihin vankilan johtaja sekä muihin virkoihin vankilan johtokunta. Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto päättää kuitenkin 42§:n 5 momentissa mainittujen virkojen hoitamisesta.

Pastorin ja vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkojen väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamisesta on säädetty erikseen.

42 §

Virkavapauden laitoksen johtajalle ja vankimielisairaalan ylilääkärille myöntää oikeusministeriön vankeinhoito-osasto.

Vankilan johtaja myöntää alaiselleen virkamiehelle enintään 30 päivää kestävän yhtäjaksoisen virkavapauden.

Pidemmästä virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, ja enintään vuoden kestävästä muusta virkavapaudesta päättää vankilan johtokunta, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Vankimielisairaalan ylilääkäri päättää virkavapaudesta, jonka ratkaiseminen vankilassa kuuluu johtajalle tai johtokunnalle.

Lääkärin, apulaisjohtajan, talousjohtajan, talouspäällikön, psykologin, sosiaalipäällikön ja vartiopäällikön edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitetusta sekä laitoshallinnon virkamiehen muusta kuin edellä 2, 3 ja 4 momentissa tarkoitetusta virkavapaudesta päättää oikeusministeriön vankeinhoito-osasto.

Virkavapauden myöntämisestä pastorille ja vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkamiehelle on säädetty erikseen.

43 §

Tämän asetuksen 35§:n 1 momentin 5-10 ja 12-14 kohdassa mainitun laitoshallinnon virkamiehen eroamisikä on 63 vuotta. Yksinomaan toimistotyötä tekevän virkamiehen eroamisikä on kuitenkin 67 vuotta.

43 a §

Vartiopäällikkö, apulaisvartiopäällikkö, konepäällikkö, osastonhoitaja, ylityönjohtaja, työsiirtolan päällikkö ja apulaispäällikkö, sähköteknikko, talousmestari, konemestari, ylivartija, liikunnanohjaaja, työnjohtaja, ylifaktori, faktori, työmestari, keittiömestari, vanhempi vartija, koneenhoitaja, varastonhoitaja, sairaanhoitaja, hoitaja ja nuorempi vartija voidaan irtisanoa, kun siihen on syytä.


45 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vankilan johtajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän tuntemus;

2) ylilääkärillä, apulaisylilääkärillä ja vankilapsykiatrilla virkaan soveltuva erikoislääkärin oikeus sekä muulla lääkärillä laillistetun lääkärin oikeudet;

3) ylihammaslääkärillä erikoishammaslääkärin tutkinto tai laillistetun hammaslääkärin oikeudet, jonka lisäksi on hankittu riittävä käytännön kokemus hammaslääkärintoimen harjoittamisessa ja hammaslääkärillä laillistetun hammaslääkärin oikeudet;

4) vankilan apulaisjohtajalla, vartiopäälliköllä ja apulaisvartiopäälliköllä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitotutkinto;

5) notaarilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto taikka vankeinhoitotutkinto;

6) psykologilla psykologian kandidaatin tutkinto tai virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin arvosana psykologiassa;

7) opettajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai peruskoulun opettajan kelpoisuus taikka vankeinhoitotutkinto;

8) opinto-ohjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä pedagoginen koulutus, tai peruskoulun opinto-ohjaajan kelpoisuus taikka vankeinhoitotutkinto, jonka lisäksi on hankittu riittävä pedagoginen kokemus tai koulutus;

9) sosiaalipäälliköllä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä alaan kuuluvien tehtävien tuntemus;

10) sosiaaliohjaajalla ja sosiaalityöntekijällä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (888/83) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka vankeinhoitotutkinto, jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön tuntemus;

11) talousjohtajalla, talouspäälliköllä ja apulaiskamreerilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitotutkinto taikka kauppaopistossa suoritettu tutkinto sekä lisäksi valtion maksuliikkeen ja kirjanpidon tuntemus;

12) ylihoitajalla terveydenhuollon kandidaatin tutkinto tai terveydenhuollon hallinnon tutkinto taikka erikoissairaanhoitajan tutkinto ja riittävä hallinnollinen kokemus;

13) kirjastonhoitajalla kirjastotutkinto tai muu vastaava virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

14) kirjastosihteerillä opistotason tai siihen verrattava tutkinto;

15) sijoittajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

16) talousopettajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai kotitalousopettajan tutkinto;

17) käyttöpäälliköllä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai teknillisessä opistossa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto;

18) konepäälliköllä teknillisessä koulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto sekä vankilan teknillisten laitteiden edellyttämä muu kelpoisuus;

19) työliikkeenjohtajalla, ylityönjohtajalla ja työnjohtajalla teknillisessä koulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto tai muu työalaan soveltuva opistotason tutkinto;

20) sähköteknikolla teknillisessä koulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto;

21) varastopäälliköllä, työmestarilla, keittiömestarilla ja konemestarilla virkaan soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä kokemus asianomaiselta työalalta;

22) koulutussuunnittelijalla ja suunnittelijalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

23) koulutussihteerillä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitotutkinto;

24) tilanhoitajalla maatalousopistossa suoritettu tutkinto;

25) työsiirtolan päälliköllä vankeinhoitotutkinto tai ylivartijan tutkinto;

26) ylivartijalla ylivartijan tutkinto;

27) talousmestarilla ylivartijan tutkinto tai kauppaopistossa suoritettu tutkinto;

28) osastonhoitajalla ja erikoissairaanhoitajalla erikoissairaanhoitajan tutkinto tai aikaisemmin hankittu vastaava pätevyys;

29) sairaanhoitajalla sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto;

30) röntgenhoitajalla röntgenhoitajan, laboratoriohoitajalla laboratoriohoitajan, lääkintävoimistelijalla lääkintävoimistelijan ja toimintaterapeutilla toimintaterapeutin tutkinto;

31) hoitajalla mielisairaanhoitajan tai mielenterveyshoitajan tutkinto;

32) erikoishammashoitajalla ylempi hammashoitajan tutkinto tai hammashuoltajan tutkinto ja hammashoitajalla hammashoitajan tutkinto;

33) lastenhoitajalla lastenhoitajan tutkinto;

34) apuhoitajalla apuhoitajan tai perushoitajan tutkinto; sekä

35) työsiirtolan apulaispäälliköllä sekä vanhemmalla ja nuoremmalla vartijalla vartijan tutkinto.


Kelpoisuusvaatimuksista vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkoihin on voimassa, mitä 1 momentissa on säädetty, jollei kelpoisuuusvaatimuksista ole erikseen toisin säädetty. Pastorin, rehtorin ja lehtorin (ammatilliset aineet) virkojen kelpoisuusvaatimuksista on säädetty erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.