1352/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain (400/78) 11§:n 1 momentin johdantokappale, 2 kohta ja 2 momentti, sekä 12§:n 2 momentti,

näistä 12§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1066/78), sekä

lisätään 11§:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 12 c§ ja 18§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

11 §
Yötyö

Työ, jota tehdään kello 22:n ja 6:n välisenä aikana, on yötyötä. Sitä saadaan teettää seuraavissa tapauksissa:


2)työssä, jota sen luonteen vuoksi pääsääntöisesti tehdään kello 22:n ja 6:n välisenä aikana;


Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa työssä tulee vuorojen vaihtua säännöllisesti ja muuttua ennakolta sovituin ajanjaksoin, jollei työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaosto ole myöntänyt poikkeusta tai 5§:n 1 momentissa tarkoitetut yhdistykset tekemässään työehtosopimuksessa ole toisin sopineet. Vuorojen katsotaan vaihtuvan säännöllisesti silloin, kun vuoro jatkuu enintään yhden tunnin yhdessä työhön sijalle tulleen vuoron kanssa tai kun vuorojen väliin jää enintään yhden tunnin aika.

Edellä 4 §:ssä tarkoitetussa työssä työntekijällä saa työtuntijärjestelmän mukaan teettää peräkkäin enintään viisi 1 momentissa tarkoitettuun yöaikaan sijoittuvaa yövuoroa, jollei asiasta ole sovittu toisin 5§:n 1 momentissa tarkoitetussa työehtosopimuksessa. Yövuorolla tarkoitetaan työvuoroa, joka sijoittuu kello 22:n ja 6:n väliseen aikaan vähintään kolmen tunnin ajan.

12 §
Työnantajan pidettävät luettelot

Moottoriajoneuvon kuljettajan osalta työnantaja saa jättää 1 momentissa tarkoitetun työtuntiluettelon laatimatta vain, jos työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaosto on myöntänyt siitä vapautuksen. Vapautus voidaan myöntää hakemuksesta, milloin työtuntiluettelon laatiminen työn laatuun nähden ei ole mahdollista.


12 c §
Luetteloista tiedottaminen

Edellä 12§:ssä tarkoitettu työtuntiluettelo on saatettava työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään yhtä viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän ilmoitusajan jälkeen työtuntiluetteloa voidaan muuttaa työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä silloin, kun työpaikan aukiolo-, käynti- tai palveluaika on pitempi kuin työntekijän työaika.

Tämän pykälän säännöksistä voidaan poiketa 5§:n 1 momentissa tarkoitettujen yhdistysten tekemällä työehtosopimuksella.

18 §
Asetuksen- ja valtioneuvoston määräystenanto-oikeus

Valtioneuvosto voi antaa tarkempia määräyksiä kuljetuksen järjestämisestä yötyötä tekevälle työntekijälle työvuoron alkamis- ja päättymisajankohtana.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Niillä aloilla, joilla voimassa oleva, yleiseksi katsottava valtakunnallinen työehtosopimus sisältää määräyksiä tässä laissa tarkoitetuista asioista, sovelletaan tätä lakia kuitenkin vasta työehtosopimuksen voimassaolokauden päätyttyä.

Hallituksen esitys 193/88
Sosiaalivaliok. miet. 35/88
Suuren valiok. miet. 227/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.