1135/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun valtion virkamiesasetuksen (723/87) 7 ja 10§ ja 22§:n 1 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 26 a ja 26 b§ seuraavasti:

7 §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka päättää virkavapauden myöntämisestä, jollei erikseen toisin säädetä. Väliaikaisen hoitajan ottamisesta yli vuodeksi päättää kuitenkin 10§:n 2 momentissa tarkoitettu viranomainen, jollei erikseen toisin säädetä.

10 §

Virkavapaudesta, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus sekä muusta enintään vuoden kestävästä virkavapaudesta päättää se ministeriö tai virasto, jonka palveluksessa virkamies on. Viraston päällikölle virkavapauden näissä tapauksissa myöntää kuitenkin asianomainen ministeriö.

Virkavapaudesta muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa päättää nimittävä viranomainen. Jos nimittävä viranomainen on tasavallan presidentti, virkavapaudesta päättää kuitenkin valtioneuvosto. Jos nimittävä viranomainen on valtioneuvosto, virkavapaudesta päättää asianomainen ministeriö.

Viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää sama viranomainen, joka on myöntänyt virkavapauden. Viran hoitamisesta yli vuoden kestävän virkavapauden aikana päättää kuitenkin 2 momentissa tarkoitettu viranomainen.

Virkavapaudesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana voidaan erikseen säätää toisin kuin 1-3 momentissa on säädetty.

22 §

Virasto voi käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa ottaa tilapäisiä virkamiehiä. Todistukseksi tilapäiseksi virkamieheksi ottamisesta annetaan määräyskirja. Päätökseen, joka koskee tilapäiseksi virkamieheksi ottamista, ei saa hakea muutosta valittamalla.


26 a §

Valtion virkamieslain 8 a§:ssä tarkoitettuihin johto- ja päällikkötehtäviä varten perustettuihin tai perustettaviin virkoihin rinnastettavia virkoja ovat palkkausluokkaan A 24 tai C 58 tai niitä ylempiin palkkausluokkiin kuuluvat virat. Rinnastettavia eivät kuitenkaan ole sellaiset A 24, A 25, C 58, C 59 tai C 60 palkkausluokkiin kuuluvat tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtäviä varten perustetut tai perustettavat virat, joihin ei liity huomattavaa julkisen vallan käyttämistä.

Virka saadaan perustaa enintään siihen ylimpään palkkausluokkaan, jossa asianomaisessa virastossa on vastaavia virkoja. Jos virastossa ei ole vastaavia virkoja, virka saadaan perustaa enintään siihen ylimpään palkkausluokkaan, jossa vastaavia virkoja on muissa valtion virastoissa.

26 b §

Valtion virkamieslain 8 a§:ssä tarkoitettuja valtion tutkimuslaitoksia ovat Suomen Akatemia, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, maatalouden tutkimuskeskus, metsäntutkimuslaitos, valtion eläinlääketieteellinen laitos, ilmatieteen laitos, teknillinen tarkastuskeskus, geologian tutkimuskeskus, valtion teknillinen tutkimuskeskus ja kansanterveyslaitos.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Virka, jonka virasto perustaa päätöksellään valtion virkamieslain 8 a§:n ja tämän asetuksen 26 a ja 26 b§:n nojalla eduskunnan hyväksyttyä vuoden 1989 tulo- ja menoarviossa määrärahan sen perustamiseen, voidaan erityisestä syystä ensimmäisen kerran täyttää haettavaksi julistamatta ja poiketen siitä, mitä asetuksella on säädetty viran kelpoisuusvaatimuksista.

Täytettäessä ensimmäistä kertaa virkaa, joka perustetaan työsopimussuhteisen tehtävän tilalle, voidaan poiketa myös siitä, mitä viran täyttämisestä määräajaksi on säädetty.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.