632/1988

Annettu Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Asetus lukioasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun lukioasetuksen (719/84) 31§, 32§:n 8 momentti, 84-88 ja 99§, 107§:n 3 momentti, 108§:n 2 momentti, 109§:n 5 kohta, 111§:n 3 momentti ja 115§,

näistä 84§ sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa asetuksessa (243/87),

muutetaan 3 §:n 1 momentin 5 kohta, 28 ja 30§, 32§:n 2 ja 5 momentti, 42§:n 1 ja 5 momentti, 46§:n 4 momentti, 106§, 107§:n 2 momentti, 109§:n 1 kohta, 110§ ja 111§:n 2 momentti,

näistä 111§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1094/87), sekä

lisätään 75§:ään uusi 5 momentti, 78§:ään uusi 5 momentti ja 83§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §

Johtokunnan tulee:


5)päättää asianomaisen aineen opettajia kuultuaan hyväksyttyjen oppikirjojen käyttöön ottamisesta ja alistaa päätöksensä koululautakunnalle sekä päättää lukion työjärjestyksestä ja opettajan 90§:ssä tarkoitetuista tehtävistä;


28 §

Ehdotuksen opetussuunnitelman muuttamiseksi sen työsuunnitelmaa lukuun ottamatta valmistelee koululautakunnan asettama toimikunta, johon tulee kuulua jäsenenä ainakin yksi lukion opettaja tai rehtori. Opetussuunnitelman muutoksen hyväksyy koululautakunta sen jälkeen, kun lukioiden rehtorit lautakunnan koolle kutsumassa kokouksessa ovat antaneet siitä lausuntonsa. Koululautakunta toimittaa hyväksytyn opetussuunnitelman muutoksen lääninhallitukselle tiedoksi.

30 §

Ehdotuksen työsuunnitelmaksi laatii rehtori yhdessä opettajien kanssa. Työsuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Hyväksytty työsuunnitelma on toimitettava viipymättä koululautakunnalle tiedoksi. Koululautakunta toimittaa työsuunnitelman edelleen lääninhallitukselle tiedoksi.

32 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna ensimmäisenä vieraana kielenä voidaan opettaa osalle oppilaista englannin, osalle ranskan, osalle saksan ja osalle venäjän kieltä. Toisena vieraana kielenä voidaan opettaa osalle oppilaista englannin, osalle latinan, osalle ranskan, osalle saksan ja osalle venäjän kieltä.


Edellä 3 momentissa tarkoitettuna kolmantena vieraana kielenä voidaan osalle oppilaista opettaa espanjan, osalle italian, osalle ranskan, osalle saksan ja osalle venäjän kieltä sekä osalle latinan ja osalle kreikan kieltä. Opetussuunnitelmaan voi sen lisäksi, mitä edellä on säädetty, kuulua valinnaisena aineena saamen kieli.


42 §

Lukiossa toimeenpannaan ylimmällä vuosiluokalla kevätlukukauden kuluessa kouluhallituksen määräysten mukaiset suulliset kuulustelut äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä, uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, filosofiassa, psykologiassa, historiassa ja yhteiskuntaopissa, matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantiedossa.


Päästötodistusta ei saa antaa oppilaalle, jolla on heikko arvosana 1 momentissa mainitussa aineessa tai joka ei ole suorittanut hyväksytysti lukion ylintä vuosiluokkaa. Oppilas, joka on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet, mutta jolle ei anneta päästötodistusta yhden tai useamman heikon arvosanan vuoksi, saa päästötodistuksen ylintä luokkaa uudelleen käymättä silloin, kun hän on hyväksytysti suorittanut kuulustelun siinä tai niissä aineissa, joissa hän on saanut heikon arvosanan.


46 §

Koululautakunta ottaa oppilaat lukion ensimmäiselle luokalle peruskoulun kevätlukukauden koulutyön päätyttyä siten, että osa oppilaspaikoista jätetään myöhemmin täytettäväksi. Jos lukioon ilmoittautuneita on enemmän kuin täytettäviä oppilaspaikkoja, otetaan oppilaat päästötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian ja yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.


75 §

Musiikin aineenopettajan virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut Jyväskylän yliopistossa musiikinopettajan tutkintoa vastaavat opinnot sekä niiden yhteydessä tai erillisinä aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot.

78 §

Musiikin nuoremman lehtorin virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut Jyväskylän yliopistossa musiikinopettajan tutkintoa vastaavat opinnot sekä niiden yhteydessä tai erillisinä vähintään 15 opintoviikon laajuiset opinnot musiikkitieteessä ja aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot.

83 §

Viranhaltijoiden ottamisesta on muutoin voimassa, mitä kunnan virkasäännössä määrätään.

106 §

Lukion viranhaltijan ja tuntiopettajan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, paitsi jos kysymys on rehtorin ratkaisusta 13§:n 1 momentin 10 kohdassa tai 34§:ssä tarkoitetussa asiassa.

Muun koulukohtaisen hallintoelimen kuin johtokunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

107 §

Johtokunnan päätökseen, joka koskee työjärjestyksen hyväksymistä, uuden oppikirjan käyttöön ottamista tai oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta, ei saa hakea muutosta valittamalla.

109 §

Koululautakunnan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta, jos päätös koskee:

1)rehtorin tai johtokunnan päätöksestä tehdyn valituksen ratkaisemista;


110 §

Lääninhallituksen päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta, jos päätös koskee avoimen viran hoitajan määräämistä, oppilasarvostelua, luokalta siirtämistä tai yksityisoppilaaksi ottamista.

111 §

Viranhaltijan siirtämistä koskevaan kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen päätökseen, joka koskee lukion viranhaltijan siirtämistä kunnan lukion, sen iltalinjan tai iltalukion virkaan taikka lukiolain 32 b§:ssä tarkoitetun viran vakinaisena haltijana olleen henkilön nimittämistä keskusviraston alaisen oppilaitoksen virkaan, saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Sen estämättä, mitä 28§:ssä säädetään, noudatetaan opetussuunnitelmaa ensimmäisen kerran hyväksyttäessä tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.