559/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Laki kuntajaosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annettuun lakiin (73/77) uusi 8 a-8 d§ sekä uusi 4 a luku seuraavasti:

8 a §
Suunnitelmat paikallishallinnon palvelujen järjestämisestä

Milloin kuntajakoa muutetaan siten, että koko kunta liitetään toiseen tai perustettavaan uuteen kuntaan, laaditaan suunnitelma kunnallishallinnon sekä valtion paikallishallinnon palvelujen järjestämisestä liitettävällä alueella kuntajaon muutoksen voimaantuloa seuraavan viiden kalenterivuoden ajaksi.

8 b §
Suunnitelmien käsittely

Edellä 8 a§:ssä tarkoitetun suunnitelman kunnallishallinnon palvelujen järjestämisestä laativat yhdessä ne kunnat, joita kuntajaon muutos koskee, yhteistoiminnassa lääninhallituksen kanssa. Suunnitelman hyväksyvät kuntien valtuustot. Suunnitelma on alistettava valtioneuvoston vahvistettavaksi.

Valtion paikallishallinnon palvelujen järjestämisestä laatii suunnitelman lääninhallitus yhdessä asianomaisten valtion viranomaisten kanssa. Lääninhallituksen tulee suunnitelman valmistelun yhteydessä kuulla niitä kuntia, joita suunnitellut muutokset koskisivat. Valtioneuvosto hyväksyy suunnitelman.

8 c §
Suunnitelmien sitovuus

Valtioneuvoston vahvistamia ja hyväksymiä suunnitelmia on noudatettava kunnallishallinnon ja valtion paikallishallinnon palveluja järjestettäessä, ellei valtion tulo- ja menoarviosta muuta johdu.

Jos olosuhteet 8 b§:n 1 momentissa tarkoitetun suunnitelman vahvistamisen jälkeen ovat kunnassa muuttuneet, kunnanvaltuusto voi päättää suunnitelman muuttamisesta. Päätös on alistettava valtioneuvoston vahvistettavaksi.

Milloin alueelle, joka on kuntajaon muutoksen kohteena, on asetettu 15 b§:ssä tarkoitettu alueellinen hallinto, suunnitelman muutoksen edellytyksenä on, että se on hyväksytty myös siinä järjestyksessä, kuin siitä on alueellista hallintoa asetettaessa määrätty.

8 d §
Kuntien välisen sopimuksen sitovuus

Milloin kuntajakoa muutetaan siten, että koko kunta tai osa kunnasta liitetään toiseen tai perustettavaan uuteen kuntaan, kunnat voivat sopia hallinnon ja palvelujen järjestämisestä liitettävällä alueella. Sopimusta on noudatettava viiden seuraavan vuoden ajan, jolleivät olosuhteet ole muuttuneet siten, ettei sopimuksen noudattaminen ole mahdollista. Jos alueelle on asetettu 15 b§:ssä tarkoitettu alueellinen hallinto, kunnat voivat poiketa sopimuksesta vain, mikäli se on hyväksytty myös siinä järjestyksessä kuin siitä alueellista hallintoa asetettaessa on määrätty.

4 a luku

Hallinnon järjestäminen

15 a §
Valtuutettujen lukumäärä

Valtioneuvosto voi niiden kuntien, joita kuntajaon muutos koskee, yhteisen esityksen mukaisesti määrätä, että valtuutettuja valitaan laajentuvassa tai uudessa kunnassa enemmän kuin kunnallislain (953/76) 38§:n 1 momentissa on säädetty yhtenä tai kahtena ensimmäisenä vaalikautena kuntajaon muutoksen voimaantulon jälkeen.

15 b §
Liitettävän alueen hallinnon järjestäminen

Valtioneuvosto voi niiden kuntien, joita kuntajaon muutos koskee, yhteisen esityksen mukaisesti määrätä, että alueelle, joka liitetään toiseen tai perustettavaan uuteen kuntaan, asetetaan, poiketen siitä, mitä muuten on säädetty, erityinen alueellinen hallinto.

Vaalikelpoinen 1 momentissa tarkoitetun alueellisen hallinnon toimielimen jäseneksi ja varajäseneksi on henkilö, jolla on kotipaikka kyseisellä alueella.

Järjestely voidaan valtioneuvoston päätöksellä saattaa voimaan enintään kahdeksi vaalikaudeksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Hallituksen esitys 5/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 5/88
Suuren valiok. miet. 41/88

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.