554/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan sosiaalialan oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (499/87) 21§, 23§:n 4 momentti, 34§:n 2 momentin 1 kohta ja 52§:n 3 momentti sekä

lisätään 34§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3, 4 ja 5 momentti siirtyvät 4, 5 ja 6 momentiksi, 39§:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 47 a§ seuraavasti:

21 §

Opetusryhmässä tulee olla vähintään 15 opiskelijaa, jollei lääninhallitus erityisestä syystä myönnä tästä poikkeusta. Opetusryhmän muodostamisen perusteista päättää tarvittaessa tarkemmin opetusministeriö.

23 §

Opiskelijaksi pääsemiseksi vaaditaan sellainen terveys, joka ei ole esteenä asianomaisen alan tehtävissä toimimiselle ja vähintään 17 vuoden ikä opintojen aloittamisvuoden loppuun mennessä.

34 §

Muihin virkoihin tai toimiin vaaditaan:

1) lehtorilta (yhteiskuntatieteelliset, kasvatustieteelliset, psykologiset ja teologiset aineet) virkaan tai toimeen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siinä tai erillisinä yhdessä virkaan tai toimeen kuuluvassa aineessa vähintään 55 opintoviikon ja muussa virkaan tai toimeen kuuluvassa aineessa vähintään 35 opintoviikon laajuiset opinnot sekä vähintään kahden vuoden käytännön kokemus opistoasteen tutkintoa edellyttävissä tehtävissä sosiaalihuollossa tai vastaavalla alalla.


Taide- ja ympäristökasvatusta on kelpoinen opettamaan myös henkilö, joka täyttää jonkin 2 momentin 1-6 kohdassa tarkoitetun lehtorin kelpoisuusvaatimukset ja joka lisäksi on suorittanut opetusministeriön määräämät lisäopinnot.


39 §

Opetusministeriö päättää tarvittaessa aikuiskoulutuksen tarvitsemien erityisjärjestelyiden yleisistä perusteista.

47 a §

Lääninhallituksen päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta, jos päätös koskee 21§:ssä, 24§:n 3 momentissa tai 27§:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa.

52 §

Lehtorin (tietotekniikka) virkaan tai toimeen on kelpoinen myös 34§:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lehtori ja lehtori (matematiikka, fysiikka, kemia), joka on suorittanut vuoden 1995 loppuun mennessä tietotekniikassa opetusministeriön määräämät lisäopinnot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Lehtori (yhteiskuntatieteelliset, kasvatustieteelliset, psykologiset ja teologiset aineet), joka on nimitetty virkaansa tai toimeensa ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka on täyttänyt aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaiset kelpoisuusehdot, on edelleen kelpoinen virkaansa tai toimeensa ja voi tämän asetuksen säännösten estämättä tulla nimitetyksi toiseen vastaavaan virkaan tai toimeen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.