381/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan sakkorangaistuksen täytääntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 1§:n 3 momentti,

sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa asetuksessa (444/81),

muutetaan 1§:n 2 momentin 3, 5 ja 6 kohta, 11§:n 2 momentti ja 22§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 2 momentin 3, 5 ja 6 kohta 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (910/83) ja 22§:n 2 momentti 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa asetuksessa (398/79), sekä

lisätään 1§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 12 päivänä syyskuuta 1986 annetulla asetuksella (675/86) ja mainitulla 9 päivänä joulukuuta 1983 annetulla asetuksella, uusi 7 kohta ja asetukseen uusi 23 e§ ja mainitulla 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla asetuksella kumotun 71 a§:n tilalle uusi 71 a§ seuraavasti:

1 §

Täytäntöönpanokirjoja ovat:


3)rangaistusmääräysasiain perintälomake tai täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot sisältävä tuloste rangaistusmääräysjärjestelmään tallennetuista rangaistusmääräystuomarin ratkaisua koskevista tiedoista;


5)rikesakon perintälomake tai täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot sisältävä tuloste rikesakkojärjestelmään tallennetuista rikesakkomääräystä tai rikesakkotuomarin päätöstä koskevista tiedoista;

6)jäljennös tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksestä tai pöytäkirjasta taikka lyhennysjäljennös siitä; sekä

7)täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot sisältävä tuloste ulosoton automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään tallennetuista, täytäntöönpanohakemusta koskevista tiedoista.

11 §

Sakkoa tai saamista koskevan täytäntöönpanohakemuksen saavuttua ulosottomiehelle on tuomittua täytäntöönpanokirjaan merkityllä tai muulla tiedossa olevalla osoitteella postitse tai suullisesti kehotettava täyttämään maksuvelvollisuutensa. Maksukehotuksen yhteydessä on tuomitulle annettava tilillepanokortti, johon on tehtävä sakon tai saamisen maksamista varten tarvittavat merkinnät. Maksukehotuksesta on tehtävä merkintä myös täytäntöönpanokirjaan.


22 §

Jos sakko saadaan kokonaan perityksi tai jos sakotettu haastetaan sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin tai jos sakotettu tavataan mutta häntä ei 23§:n säännöksen huomioon ottaen ole haastettava, etsintäkuulutus on peruutettava. Jos sakko saadaan perityksi osaksi tai jos kuulutukseen sisältyvissä tiedoissa tapahtuu muita muutoksia, kuulutus on oikaistava.


23 e §

Jos sakosta ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta ja sakotettu on tavattu mutta sakkoa ei ole saatu häneltä kokonaan perityksi, lääninhallituksen on siirrettävä sakko saamisrekisteriin. Sakon perinnästä ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä on tuolloin soveltuvin osin voimassa mitä edellä on saamisrekisterissä olevan saamisen perinnästä säädetty.

71 a §

Oikeusministeriö saa määrätä, että ulosottomiehen on ryhdyttävä käyttämään tässä asetuksessa tarkoitetussa täytäntöönpanossa automaattista tietojenkäsittelyä.

Milloin 1 momentissa tarkoitettu määräys on annettu:

1)täytäntöönpanohakemus saadaan toimittaa ulosottomiehelle automaattisen tietojenkäsittelyn avulla;

2)ulosottomies saa laatia ulosottohakemuksen perusteella 1§:n 2 momentin 3, 5 ja 7 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanokirjan;

3)ulosottomies saa lähettää 51§:ssä tarkoitetun tilityksen täytäntöönpanon hakijalle automaattisen tietojenkäsittelyn avulla täytäntöönpanokirjaa palauttamatta;

4)ulosottomies saa ilmoittaa täytäntöönpanon hakijalle täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä 19§:n 1 momentissa, 21§:n 1 momentissa, 21 a§:ssä sekä 23 c§:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla;

5)ulosottomies saa 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa merkitä todistuksen täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä alkuperäisen täytäntöönpanokirjan sijasta 1§:n 2 momentin 7 kohdan perusteella valmistamaansa täytäntöönpanokirjaan, jota saadaan myös käyttää myöhemmin täytäntöönpanokirjana alkuperäisen täytäntöönpanokirjan sijasta; sekä

6)ulosottomiehen ja ulosottoapulaisen kirjanpito saadaan pitää automaattista tietojenkäsittelyä apuna käyttäen ja kirjanpitomerkinnät saadaan asiakirjan sijasta tallentaa tietojärjestelmään.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1988.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.