1230/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 40§:n 2 momentti, 55 ja 59§, 60§:n edellä oleva väliotsikko sekä 60-65§,

muutetaan 3 a§:n 1 momentin 3 kohta, 3 b§:n johdantokappale sekä 1 ja 2 kohta, 10§, 14§:n 1 momentti, 15§:n 3 momentti, 17§:n 2 momentti, 21§:n 1 momentti, 23§:n 3 ja 7 kohta, 25§:n 1 momentin 4 kohta, 26§:n 1 momentin 6 kohta, 27§:n 5 kohta, 28§:n 1 kohta, 31§:n 7 kohta, 35§:n edellä oleva väliotsikko, 35 ja 36§, 37§:n edellä oleva väliotsikko, 37-39§, 41 ja 42§, 43§:n edellä oleva väliotsikko, 43§, 44§:n edellä oleva väliotsikko, 44-47§, 52§:n 1 momentti, 57§:n 1 momentti, 68§:n 1 ja 3 momentti, 69§:n 1 momentti, 71§:n 2 momentti ja 75§:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 a§:n 1 momentin 3 kohta ja 3 b§:n 1 ja 2 kohta 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (135/87), sekä

lisätään 11§:ään uusi 8 momentti, jolloin nykyinen 8 momentti siirtyy 9 momentiksi, 24§:n 1 momenttiin uusi 4 a, 4 b ja 6 a kohta ja asetukseen uusi 43 a§ seuraavasti:

3 a§

Ylijohtaja ratkaisee:


3) oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle kuuluvaa nimitystä, irtisanomista ja kurinpitomenettelyyn ryhtymistä koskevat asiat;


3 b§

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee vankeinhoitolaitoksen osalta oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) henkilökunnan virkavapautta sekä viran väliaikaista hoitoa;

2) viran hoidosta maksettavaa palkkausta sekä virkaehtosopimusten soveltamista;


10§

Vankeinhoitolaitoksen hoitoa ja valvontaa varten tulee ylijohtajan ja hänen määräyksestään muiden vankeinhoito-osaston sekä laitoshallinnon virkamiesten tehdä tarpeen mukaan virkamatkoja. Ylijohtajan on virkamatkastaan ilmoitettava oikeusministerille.

11§

Täytäntöönpanosta muussa laitoksessa säädetään erikseen.


14§

Johtokuntaan kuuluvat virkansa puolesta johtaja, lääkäri, kaksi apulaisjohtajaa ja talousjohtaja tai talouspäällikkö taikka heidän sijaisensa. Lisäksi johtokuntaan kuuluu vankeinhoito-osaston määräämä opetus- ja sosiaalityön apulaisjohtaja tai sosiaaliohjaaja taikka hänen sijaisensa. Jos vankilassa on useampia edellä mainittuja virkoja, vankeinhoito-osasto määrää johtokunnan jäseniksi kuuluvat ja heidän sijaisensa. Jollei laitoksessa ole kahta apulaisjohtajaa, toimii johtokunnan jäsenenä notaari.


15§

-änioikeutettuja vaaleissa ovat ne laitoksen henkilökuntaan kuuluvat, jotka ennen vaalikuukautta vähintään kuuden kuukauden ajan ovat olleet päätoimisessa työ- tai virkasuhteessa vankeinhoitolaitoksessa. Vaalikelpoisia ovat ne, jotka ennen vaalikuukautta ovat vähintään yhden vuoden ajan olleet vankeinhoitolaitoksessa virkasuhteessa ja jotka eivät virka-asemansa perusteella ole varsinaisia johtokunnan jäseniä. Vartiopäällikköä tai apulaisvartiopäällikköä ei kuitenkaan voida valita johtokunnan jäseneksi tai varajäseneksi.

17§

Määrättävistä tulee yhden jäsenen ja hänen varajäsentensä edustaa vartiointi- ja valvontahenkilökuntaa sekä yhden jäsenen ja hänen varajäsentensä muuta henkilökuntaa. Vaalitoimituksesta ja sen järjestämisestä oikeusministeriö antaa tarkemmat ohjeet.


21§

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä. Yhden jäsenistä tulee olla henkilökunnan edustaja, jollei asian kiireellisyydestä muuta johdu.


23§

Johtokunnan tehtävänä on:


3) päättää toimivaltaansa kuuluvista nimitystä ja irtisanomista koskevista asioista sekä virkamiehen irtisanoutumisesta annettavasta todistuksesta;


7) määrätä kaksi esteetöntä vankilan virkamiestä kerran kalenterikuukaudessa toimittamaan vankilan rahavarojen tarkastus ja valvoa, että tarkastuksesta laadittu pöytäkirja viipymättä lähetetään oikeusministeriön tilitoimistolle;


24§

Johtajan tehtävänä on:


4 a) päättää toimivaltaansa kuuluvista nimityksistä ja irtisanomisista sekä virkamiehen irtisanoutumisesta annettavasta todistuksesta;

4 b) vastaanottaa ilmoitus laitoksen virkamiehen sivutoimesta ja päättää, onko sivutoimi, joka ei edellytä työajan käyttöä tehtävään, kiellettävä;


6 a) päättää esityksen tekemisestä vankeinhoito-osastolle kurinpitomenettelyyn ryhtymisestä laitoshallinnon virkamiestä vastaan;


25§

Apulaisjohtajan tehtävänä on:


4) vartiopäällikön sekä vartiointi- ja valvontahenkilökunnan esimiehenä vastata järjestyksenpidosta ja vartioinnista;


26§

Talousjohtajan ja talouspäällikön tehtävänä on:


6) valvoa vankilan materiaalihallintoa sekä huolehtia, että laitoksen palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voimassa olevien sopimusten tai määräysten mukainen palkkaus.


27§

Lääkärin tehtävänä on:


5) vankilassa käydessään antaa maksutta lääkärinapua vankilan virkamiehille ja heidän perheenjäsenilleen.

28§

Vartiopäällikön tehtävänä on:

1) toimia vartiointi- ja valvontahenkilökunnan esimiehenä sekä valvoa vankien kohtelua ja vartioimista;


31§

Laitoshallinnon palveluksessa olevan tulee:


7) laitoksen järjestyksen ja turvallisuuden niin vaatiessa esimiehen kutsusta saapua virantoimitukseen vapaa-aikanaankin;


Virat
35§

Vankeinhoitolaitoksessa on seuraavat virat:

1) johtaja, koulutuskeskuksen johtaja ja ylilääkäri;

2) apulaisylilääkäri, osastonlääkäri, vankilapsykiatri, apulaisjohtaja, talousjohtaja ja yliopettaja;

3) pastori;

4) suunnittelija, psykologi, talouspäällikkö, käyttöpäällikkö, ylihoitaja, kirjastonhoitaja, vartiopäällikkö, sijoittaja, koulutussihteeri, opinto-ohjaaja, apulaisvartiopäällikkö, opettaja, apulaiskamreeri, notaari, sosiaaliohjaaja ja kirjastosihteeri;

5) työliikkeenjohtaja, ylityönjohtaja, ylifaktori, konepäällikkö, työnjohtaja, osastonhoitaja, varastopäällikkö, tilanhoitaja ja työsiirtolan päällikkö;

6) talousmestari, talousopettaja, konemestari ja ylivartija;

7) työsiirtolan apulaispäällikkö;

8) vanhempi vartija;

9) hoitaja ja nuorempi vartija;

10) liikunnanohjaaja, asentaja, koneenhoitaja ja varastonhoitaja;

11) toimistosihteeri ja toimistovirkailija;

12) faktori, erikoissairaanhoitaja, sairaanhoitaja, työmestari ja keittiömestari;

13) laboratoriohoitaja, lääkintävoimistelija, toimintaterapeutti, röntgenhoitaja, apuhoitaja ja lastenhoitaja;

14) vahtimestari; sekä

15) tietopuolisten ammattiaineiden opettaja, ammattiaineiden opettaja ja työnopettaja.

Tulo- ja menoarvion rajoissa vankeinhoitolaitoksessa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

36§

Vankeinhoitolaitoksen yhteisiin kuuluvien virkojen sijoittamisesta vankeinhoitolaitoksessa päättää vankeinhoito-osasto.

Virkojen täyttäminen
37§

Oikeusministeriö nimittää johtajan, vankimielisairaalan ylilääkärin, ylilääkärin, apulaisylilääkärin, osastonlääkärin, vankilapsykiatrin, apulaisjohtajan ja talousjohtajan.

Vankilan johtokunta nimittää 35§:n 1 momentin 9-12 kohdassa mainitut virkamiehet, jollei nimittäminen 41§:n 1 momentin mukaan ole vankimielisairaalan ylilääkärin tehtävänä. Vankilan johtaja nimittää 35§:n 1 momentin 13 kohdassa mainitut virkamiehet. Muut momentissa mainitut virkamiehet nimittää oikeusministeriön vankeinhoito-osasto, jollei toisin ole säädetty.

Pastorin ja vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkamiesten nimittämisestä on säädetty erikseen.

38§

Tilapäisistä virkamiehistä vankilan johtaja ottaa 35§:n 1 momentin 9 ja 13 kohdassa mainitut, vankilan johtokunta 6, 8 sekä 10-12 kohdassa mainitut ja oikeusministeriön vankeinhoito-osasto muut virkamiehet.

39§

Viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottaa 35§:n 1 momentin 8-11 ja 13 kohdassa mainittuihin virkoihin vankilan johtaja sekä muihin virkoihin vankilan johtokunta. Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto päättää kuitenkin 42§:n 3 momentissa mainittujen virkojen hoitamisesta.

41§

Vankimielisairaalan ylilääkäri nimittää sairaanhoitajan, hoitajan ja toimistovirkailijan sekä ottaa tilapäiset virkamiehet.

Viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen vankimielisairaalassa ottaa ylilääkäri niissä tapauksissa, joissa asia vankilassa kuuluu johtajan tai johtokunnan toimivaltaan.

42§

Vankilan johtaja myöntää alaiselleen virkamiehelle enintään 30 päivää kestävän yhtäjaksoisen virkavapauden, jollei jäljempänä toisin säädetä. Pidemmästä virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, ja enintään yhden vuoden kestävästä muusta virkavapaudesta päättää vankilan johtokunta, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Vankimielisairaalan ylilääkäri päättää virkavapaudesta, jonka ratkaiseminen vankilassa kuuluu johtajalle tai johtokunnalle.

Laitoksen johtajan, vankimielisairaalan ylilääkärin, lääkärin, apulaisjohtajan, talousjohtajan, talouspäällikön, psykologin, vartiopäällikön ja ammattiaineiden opettajan virkavapaudesta samoin kuin laitoshallinnon virkamiehen muusta kuin edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta virkavapaudesta päättää oikeusministeriön vankeinhoito-osasto.

Virkavapauden myöntämisestä vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkamiehelle on säädetty erikseen.

Virkamiehen eroamisikä ja irtisanominen
43§

Tämän asetuksen 35§:n 1 momentin 5-10 ja 12-13 kohdassa mainitun laitoshallinnon virkamiehen eroamisikä on 63 vuotta. Yksinomaan toimistotyötä tekevän virkamiehen eroamisikä on kuitenkin 67 vuotta.

43 a§

Vartiopäällikkö, apulaisvartiopäällikkö, konepäällikkö, osastonhoitaja, ylityönjohtaja, työsiirtolan päällikkö ja apulaispäällikkö, talousmestari, konemestari, ylivartija, liikunnanohjaaja, työnjohtaja, ylifaktori, faktori, työmestari, keittiömestari, vanhempi vartija, asentaja, koneenhoitaja, varastonhoitaja, sairaanhoitaja, hoitaja ja nuorempi vartija voidaan irtisanoa, kun siihen on syytä.

Jos 1 momentissa tarkoitetun vankeinhoitolaitoksen virkamiehen irtisanomisesta päättää oikeusministeriön vankeinhoito-osaston alainen viranomainen, on tämän alistettava irtisanomispäätös oikeusministeriön vankeinhoito-osaston vahvistettavaksi.

Kelpoisuusvaatimukset
44§

Laitoshallinnon virkaa täytettäessä on erityistä huomiota kiinnitettävä asianomaisen henkilökohtaiseen sopivuuteen vankeinhoitotyössä.

Nimittävä viranomainen voi vaatia asianomaiselta lääkärintodistuksen, jolla hänen on osoitettava olevansa terveydeltään sopiva täytettävänä olevaan laitoshallinnon virkaan.

Lääkärin viran hakijoista on hankittava lääkintöhallituksen sekä vankien ammatilliseen koulutukseen liittyvän opettajan viran hakijoista ammattikasvatushallituksen lausunto.

Ennen kuin vankeinhoito-osasto nimittää laitoshallinnon virkamiehen, on hakijoista hankittava asianomaisen vankilan johtokunnan tai johtajan lausunto.

45 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vankilan johtajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän tuntemus;

2) ylilääkärillä, apulaisylilääkärillä ja vankilapsykiatrilla virkaan soveltuva erikoislääkärin oikeus sekä muulla lääkärillä laillistetun lääkärin oikeudet;

3) vankilan apulaisjohtajalla, notaarilla, vartiopäälliköllä ja apulaisvartiopäälliköllä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitotutkinto;

4) psykologilla psykologian kandidaatin tutkinto tai virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin arvosana psykologiassa;

5) opettajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai peruskoulun opettajan kelpoisuus taikka vankeinhoitotutkinto;

6) opinto-ohjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä pedagoginen koulutus, tai peruskoulun opinto-ohjaajan kelpoisuus taikka vankeinhoitotutkinto, jonka lisäksi on hankittu riittävä pedagoginen kokemus tai koulutus;

7) sosiaaliohjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön koulutus, tai sosiaalihuoltajan tutkinto tai vastaava Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet -nimisessä korkeakoulussa suoritettu tutkinto taikka vankeinhoitotutkinto, jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön tuntemus;

8) talousjohtajalla, talouspäälliköllä ja apulaiskamreerilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitotutkinto taikka kauppaopistossa suoritettu tutkinto sekä lisäksi valtion maksuliikkeen ja kirjanpidon tuntemus;

9) ylihoitajalla terveydenhuollon kandidaatin tutkinto tai terveydenhuollon hallinnon tutkinto taikka erikoissairaanhoitajan tutkinto ja riittävä hallinnollinen kokemus;

10) kirjastosihteerillä opistotason tai siihen verrattava tutkinto;

11) sijoittajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

12) talousopettajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai kotitalousopettajan tutkinto;

13) käyttöpäälliköllä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai teknillisessä opistossa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto;

14) konepäälliköllä teknillisessä koulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto sekä vankilan teknillisten laitteiden edellyttämä muu kelpoisuus;

15) työliikkeenjohtajalla, ylityönjohtajalla ja työnjohtajalla teknillisessä koulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto tai muu työalaan soveltuva opistotason tutkinto;

16) varastopäälliköllä, työmestarilla, keittiömestarilla ja konemestarilla virkaan soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä kokemus asianomaiselta työalalta;

17) koulutussihteerillä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitotutkinto;

18) tilanhoitajalla maatalousopistossa suoritettu tutkinto;

19) työsiirtolan päälliköllä vankeinhoitotutkinto tai ylivartijan tutkinto;

20) ylivartijalla ylivartijan tutkinto;

21) talousmestarilla ylivartijan tutkinto tai kauppaopistossa suoritettu tutkinto;

22) osastonhoitajalla ja erikoissairaanhoitajalla erikoissairaanhoitajan tutkinto tai aikaisemmin hankittu vastaava pätevyys;

23) sairaanhoitajalla sairaanhoitajan tutkinto;

24) röntgenhoitajalla röntgenhoitajan, laboratoriohoitajalla laboratoriohoitajan, lääkintävoimistelijalla lääkintävoimistelijan ja toimintaterapeutilla toimintaterapeutin tutkinto;

25) hoitajalla mielisairaanhoitajan tai sairaanhoitajan tutkinto;

26) lastenhoitajalla lastenhoitajan tutkinto;

27) apuhoitajalla apuhoitajan tutkinto; sekä

28) työsiirtolan apulaispäälliköllä sekä vanhemmalla ja nuoremmalla vartijalla vartijan tutkinto.

Vankeinhoitotutkinto tuottaa pätevyyden myös niihin virkoihin, joihin vaaditaan ylivartijan tai vartijan tutkinto.

Kelpoisuusvaatimuksista vankeinhoidon koulutuskeskuksen johtajan ja koulutuskeskuksen muihin virkoihin sekä pastorin, ammattiaineiden opettajan ja työnopettajan virkoihin on säädetty erikseen.

46§

Kelpoisuusvaatimuksena muilla kuin 45§:ssä mainituilla viran haltijoilla samoin kuin työsopimussuhteisella henkilöstöllä on tarpeellinen ammattikoulutus ja perehtyneisyys ammattialaan sekä aikaisemmalla toiminnalla osoitettu sellainen taito ja kyky, jota viran tai tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

47§

Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetussa asetuksessa (365/76) mainittujen vankilan johtajan kelpoisuuden tuottavan vankeinhoitotutkinnon, vankeinhoitotutkinnon, ylivartijan tutkinnon ja vartijan tutkinnon sekä vankeinhoidon perustutkinnon toimeenpanosta määrätään oikeusministeriön päätöksellä.

52§

Vankimielisairaalassa käsiteltävät nimitystä ja irtisanomista koskevat asiat sekä asiat, jotka vankilassa kuuluvat johtokunnan toimivaltaan, on ennen niiden ratkaisemista käsiteltävä valmistavasti kokouksessa, johon osallistuvat vankimielisairaalan ylilääkäri, osastonlääkäri ja ylihoitaja sekä kaksi henkilökunnan edustajaa. Henkilökunnan edustajat valitaan noudattaen soveltuvin osin, mitä henkilökunnan edustajista johtokunnassa on säädetty.


57§

Virkamiesasuntoa tai sen osaa ei saa ilman vankeinhoito-osaston lupaa vuokrata toiselle.


68§

Päätökseen, joka koskee asunnon luovuttamista, ei saa hakea muutosta valittamalla.


Johtokunnan ja johtajan päätökseen asiassa, jossa muutoksen hakeminen ei ole kielletty, haetaan muutosta oikeusministeriön vankeinhoito-osastolta valittamalla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää siitä päivästä, jona valittaja sai tiedon päätöksestä, sitä päivää lukuunottamatta.

69§

Muutosta vankeinhoito-osaston päätökseen asiassa, jossa muutoksen hakeminen ei ole kielletty, haetaan siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Uhkasakon määräämisestä saa valittaa ainoastaan samalla, kun valitetaan uhkasakkoon tuomitsemisesta.


71§

Työjärjestyksiä vahvistettaessa voidaan vankeinhoito-osaston luvalla poiketa siitä, mitä tässä asetuksessa on säädetty vankeinhoitolaitoksen virkamiesten tehtävistä ja työnjaosta, jos tehtävien käytännöllinen järjestäminen, paikalliset olosuhteet tai muut tärkeät syyt sitä vaativat.

75§

Sen estämättä mitä johtajan kelpoisuusvaatimuksista on 45§:ssä säädetty, voi tämän asetuksen voimaantulon jälkeenkin 47§:ssä mainitun vankeinhoitotutkinnon suorittanut henkilö suorittaa vankilan johtajan kelpoisuuden tuottavan vankeinhoitotutkinnon ja siten saavuttaa kelpoisuuden johtajan virkaan. Niin ikään aikaisemmin suoritettu vankilan johtajan kelpoisuuden tuottava vankeinhoitotutkinto tuottaa edelleen kelpoisuuden vankilan johtajan virkaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.