1009/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 1§:n 2 momentin 4 kohta, 8§:n 4 momentti, 10§:n 4 momentti ja 11§:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 2 momentin 4 kohta 23 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (37/87), 8§:n 4 momentti 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (882/82), 10§:n 4 momentti 17 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (873/71) ja 11§:n 3 momentti 20 päivänä syyskuuta 1974 annetussa laissa (751/74), sekä

lisätään lakiin uusi 1 a§ seuraavasti:

1 §

Maatalousyrittäjällä tarkoitetaan:


4)henkilöä, joka tekee 1, 2 tai 3 kohdassa mainittua työtä perheyrityksen jäsenenä; sekä


1 a §

Perheyrityksen jäsenellä tarkoitetaan henkilöä:

1)joka elää vakinaisesti 1 §:n 2 momentin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun maatalousyrittäjän taloudessa ja on tälle tai tämän puolisolle sukua suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa taikka on tässä tarkoitetun henkilön puoliso;

2) joka asuu viljelmällä, jolla maatilatalouden harjoittaja itsekin asuu, ja on 1 kohdassa tarkoitettu sukulainen tai puoliso taikka maatilatalouden harjoittajan tai tämän vanhemman veli tai sisar taikka maatilatalouden harjoittajan veljen tai sisaren lapsi; tai

3) joka asuu viljelmällä tai sen läheisyydessä ja tekee viljelmällä maatilatalouden työtä säännöllisesti ja pääasiallisesti ja on maatilatalouden harjoittajan lapsi tai vanhempi taikka tällaisen henkilön puoliso.

Ottolapsi ja ottovanhempi katsotaan 1 momenttia sovellettaessa lapseksi ja vanhemmaksi myös niissä tapauksissa, kun ottolapsisuhde on perustettu ennen 1 päivää tammikuuta 1980.

8 §

Maatilatalouden työhön osallistuvan perheyrityksen jäsenen työtulona pidetään hänelle maksettavaa palkkaa ottaen kuitenkin huomioon, mitä 1 momentissa on säädetty.


10 §

Edellä 1§:n 2 momentin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu maatalousyrittäjä on vastuussa samassa yrityksessä työskentelevän aviopuolisonsa ja perheyrityksen jäsenen sekä 1§:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun henkilön vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan. Jos tämän lain mukaista yrittäjätoimintaa harjoitetaan yhtymänä, vastaa myös yhtymä tähän toimintaan perustuvista osakkaittensa vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan.

11 §

Mitä 2 momentissa on säädetty, sovelletaan myös maatilatalouden työhön osallistuvaan 8§:n 4 momentissa tarkoitettuun sellaiseen perheyrityksen jäseneen, jolle ei makseta palkkaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Jos maatalousyrittäjä on tämän lain voimaan tullessa vakuutettu maatalousyrittäjien eläkelain 1§:n 2 momentin 4 kohdan nojalla perheenjäsenenä, hänen vakuutuksensa jatkuu niin kauan kuin vakuuttamisen perusteena olevat olosuhteet säilyvät ennallaan.

Hallituksen esitys 76/87
Sosiaalivaliok. miet. 21/87
Suuren valiok. miet. 94/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.