714/1987

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1987

Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (774/68) 5-7§ ja 12§:n 5 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5§ osittain muutettuna 18 päivänä heinäkuuta 1975, 14 päivänä joulukuuta 1979 ja 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetuilla laeilla (569/75, 903/79 ja 415/82), 7§ muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1969, 9 päivänä tammikuuta 1981 ja 23 päivänä joulukuuta 1982 annetuilla laeilla (440/69, 12/81 ja 1027/82) sekä 12§:n 5 momentti 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (233/79), näin kuuluviksi:

5 §

Perhe-eläke on kolmelle tai useammalle edunsaajalle yhtä suuri kuin se valtion eläkelain mukainen eläke, jota edunjättäjä kuollessaan sai tai johon hänellä olisi ollut oikeus. Jos edunsaajia on kaksi, on perhe-eläke kolme neljännestä, ja jos edunsaajia on yksi, puolet näin lasketusta perhe-eläkkeestä.

Jos kuitenkin edunjättäjällä oli oikeus eläkkeeseen valtion eläkelain 10§:n 2 tai 3 momenttia soveltaen, perhe-eläke on kolmelle tai useammalle edunsaajalle 60/66 osaa siitä valtion eläkelain mukaisesta eläkkeestä, jota edunjättäjä kuolleessaan sai tai johon hänellä olisi ollut oikeus. Jos edunsaajia on kaksi, on perhe-eläke kolme neljännestä ja jos edunsaajia on yksi, puolet näin lasketusta perhe-eläkkeestä. Jos edunsaajia kuitenkin on seitsemän tai useampia, perhe-eläke on yhtä suuri kuin edunjättäjän edellä tarkoitettu eläke.

Jollei edunjättäjä kuollessaan saanut eläkettä, eläkkeen määrä lasketaan, jollei edunsaaja muuta selvitä, siten kuin jos edunjättäjä kuolinhetkellään olisi tullut työkyvyttömäksi.

Perhe-eläkkeen määrää laskettaessa ei oteta huomioon edunjättäjän eläkkeen yhteensovituksesta johtuvaa vähennystä.

Perhe-eläke jaetaan edunsaajia varten yhtä suuriin osiin siten, että leski saa kaksi ja kukin lapsi yhden osan.

6 §

Myönnettäessä perhe-eläke tämän lain 5§:n 1 momenttia soveltaen on yhteensovitettaessa perhe-eläkettä edunsaajille saman edunjättäjän kuoleman johdosta suoritettavien muiden perhe-eläkkeiden ja korvausten kanssa noudatettava soveltuvin osin työntekijäin eläkelain 8§:n säännöksiä.

7 §

Myönnettäessä perhe-eläke tämän lain 5§:n 2 momenttia soveltaen on perhe-eläkkeen yhteensovittamiseksi muiden perhe-eläkkeiden ja korvausten kanssa laskettava yhteen saman edunjättäjän kuoleman johdosta edunsaajille tulevat:

1)työntekijäin eläkelain 8§:n 4 momentissa mainittua peruseläkettä vastaava perhe-eläke, ottaen huomioon vähennys, joka perhe-eläkkeestä on tehtävä muiden eläkkeiden ja korvausten vuoksi; tämän lain mukainen perhe-eläke lasketaan kuitenkin mukaan sellaisenaan, jos se on myönnetty 5§:n 2 momenttia soveltaen;

2)työntekijäin eläkelain 8§:n 5 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu muu kuin 1 kohdassa mainittu perhe-eläke tai korvaus; sekä

3)määrä, joka vastaa edunsaajina oleville 16 vuotta nuoremmille lapsille saman edunjättäjän jälkeen perhe-eläkelain nojalla maksettavaa lapseneläkettä lisättynä, milloin tämän lain mukaisena edunsaajana on myös naispuolinen leski, perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeen pohjaosalla.

Jos 1 momentissa tarkoitettujen suoritusten yhteismäärä ylittää työntekijäin eläkelain 8§:n 4 momentissa tarkoitetun peruseläkkeen yhteensovitusperusteesta 30 prosenttia, milloin edunsaajia on yksi, 45 prosenttia, milloin edunsaajia on kaksi, 60 prosenttia, milloin edunsaajia on kolme, tai 66 prosenttia, milloin edunsaajia on neljä tai useampia, vähennetään ylittävä osa tämän lain mukaisesta perhe-eläkkeestä.

Suorituksia yhteenlaskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon perhe-eläkkeeseen liittyvää määräaikaista korotusta eikä 1 momentin 3 kohdassa mainittuna määränä enempää kun 15 prosenttia yhteensovitusperusteesta, milloin edunsaajia on yksi, 22§12 prosenttia yhteensovitusperusteesta, milloin edunsaajia on kaksi, 30 prosenttia yhteensovitusperusteesta, milloin edunsaajia on kolme, tai 33 prosenttia yhteensovitusperusteesta, milloin edunsaajia on neljä tai useampia.

Perhe-eläkelain mukainen eläke otetaan 1 momenttia sovellettaessa kunakin kalenterivuonna huomioon sen määräisenä kuin se on edeltäneen kalenterivuoden marraskuun 1 päivänä.

12 §

Perhe-eläkkeen maksamisessa kertasuorituksena noudatetaan soveltuvin osin valtion eläkelain 15§:n 4 momentin säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Perhe-eläkkeen määrää laskettaessa ei oteta huomioon valtion eläkelain 14 päivänä tammikuuta 1982 annetulla lailla (31/82) kumotun 10 a§:n mukaista lapsikorotusta.

Myönnettäessä perhe-eläkettä valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain (775/68) 2§:ssä tarkoitetun edunjättäjän jälkeen edunjättäjän oma eläke katsotaan myönnetyksi valtion eläkelain 10§:n 2 momenttia soveltaen.

Hallituksen esitys 14/87
Sosiaalivaloik. miet. 5/87
Suuren valiok. miet. 19/87

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.