154/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Laki asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) 1 a§,

sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (431/81),

muutetaan 1 ja 2-4§, 5§:n 1 momentti, 6§:n 1 ja 2 momentti, 7, 8, 10 ja 11§, 14§:n 2 momentti, 15§:n 2-4 momentti sekä 16, 21 ja 25§,

sellaisina kuin niistä ovat, 1§ osittain muutettuna 17 päivänä kesäkuuta 1977 annetulla lailla (484/77), 2§ muutettuna mainituilla 17 päivänä kesäkuuta 1977 ja 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetuilla laeilla sekä 27 päivänä toukokuuta 1976 annetulla lailla (421/76), 3§ muutettuna mainituilla 27 päivänä toukokuuta 1976 ja 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetuilla laeilla sekä 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla (866/80), 4§, 5§:n 1 momentti, 8§ ja 15§:n 4 momentti mainitussa 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa, 6§:n 1 momentti, 7§, 15§:n 3 momentti ja 16 § mainitussa 27 päivänä toukokuuta 1976 annetussa laissa, 6§:n 2 momentti 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (927/83), 10 § muutettuna mainituilla 27 päivänä toukokuuta 1976 ja 19 päivänä joulukuuta 1980 annetuilla laeilla, 14§:n 2 momentti ja 21§ 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (967/80) sekä 15§:n 2 momentti muutettuna ensiksi mainitulla 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla, mainitulla 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla sekä 29 päivänä lokakuuta 1982 annetulla lailla (770/82), sekä

lisätään 6§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 27 päivänä toukokuuta 1976 annetulla lailla, ensiksi mainitulla 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla ja mainitulla 9 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 luku

Asumistuen saajat

1 §

Asumistukea voidaan valtion varoista myöntää ruokakunnalle vuokra-asunnon tai omistusasunnon asumismenojen vähentämiseksi siten kuin tässä laissa säädetään.

Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt katsotaan samaan ruokakuntaan kuuluviksi. Jos jotkut asunnossa asuvista hallitsevat osaa asunnosta erillisen vuokrasopimuksen tai sitä vastaavan hallintasopimuksen perusteella taikka jos heidät on hoitosopimuksella sairauden tai vamman perusteella sijoitettu ruokakunnan hoidettaviksi, heidät katsotaan kuitenkin eri ruokakunnaksi. Samassa asunnossa asuvat aviopuolisot, avioliitonomaisissa olosuhteissa avioliittoa solmimatta jatkuvasti yhteistaloudessa elävät henkilöt ja keskenään suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevat sukulaiset sekä alaikäiset sisarukset katsotaan kuitenkin aina samaksi ruokakunnaksi. Tässä momentissa tarkoitettuihin sukulaisiin rinnastetaan myös otto- ja kasvattilapset.

Ruokakuntaa edustaa asunnonhaltija tai hänen puolisonsa taikka se, jonka nimissä erillinen vuokrasopimus tai sitä vastaava hallintasopimus on.

2 §

Tämän lain mukaista asumistukea ei myönnetä:

1) yhden henkilön ruokakunnalle, jos asianomainen henkilö opiskelee sellaisessa opintotukilaissa (28/72) tarkoitetussa oppilaitksessa, jossa opiskelevalle voidaan myöntää opintorahan asumislisää;

2) kahden tai useamman henkilön ruokakunnalle, johon kuuluva saa opintotukilain mukaista asumislisää, paitsi milloin asumislisää on myönnetty ruokakunnan jäsenen toisella paikkakunnalla olevaa asuntoa varten;

3) yhden henkilön ruokakunnalle, jos asianomainen henkilö saa sellaista eläkettä, jonka lisänä voidaan myöntää eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) mukaista asumistukea;

4) kahden henkilön ruokakunnalle, joka muodostuu aviopuolisoista tai keskenään avioliitonomaisissa olosuhteissa avioliittoa solmimatta jatkuvasti yhteistaloudessa elävistä henkilöistä ja johon kuuluva saa 3 kohdassa tarkoitettua eläkettä; eikä

5) ruokakunnalle, johon kuuluva saa eläkkeensaajien asumistukilain mukaista asumistukea.

2 luku

Asumistuen saamisen edellytykset

3 §

Asumistuen saamisen edellytyksenä on:

1) että ruokakunnan hallinnassa oleva asunto on kelvollinen asuntona käytettäväksi;

2) ettei ruokakuntaan kuuluville henkilöille kunnallisverotuksessa määrättyjen veroäyrien luku yhteensä ylitä valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa määrää; sekä

3) ettei ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden verotettavan varallisuuden määrä sinä verovuonna, jolta 2 kohdassa tarkoitetut veroäyrit on määrätty, yhteensä ylitä valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa määrää.

4 §

Sen estämättä, mitä 3§:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa on säädetty, voidaan asumistukea myöntää, jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulot asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja ja 6§:n 4 momentissa tarkoitettuja alivuokralaiselta saatuja vuokratuloja lukuun ottamatta ovat pysyvästi alentuneet niin, ettei niiden arvioida ylittävän valtioneuvoston 3 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla vahvistamien veroäyrimäärien edellyttämiä tuloja ja jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden varallisuus on vähentynyt niin, ettei se ylitä valtioneuvoston 3§:n 1 momentin 3 kohdan nojalla vahvistamaa määrää.

Asumistuki voidaan evätä tai 15§:ssä tarkoitetun tarkistuksen yhteydessä lakkauttaa, jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulot asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja ja 6§:n 4 momentissa tarkoitettuja alivuokralaiselta saatuja vuokratuloja lukuun ottamatta ovat selvästi suuremmat tai heidän taloudelliset olosuhteensa muutoin selvästi paremmat, kuin heille määrättyjen veroäyrien määrä edellyttää, taikka jos muu erityinen syy antaa siihen aihetta.

3 luku

Asumistuen suuruus

5 §

Asumistuen suuruus on 80 prosenttia siitä kohtuullisten asumismenojen määrästä, joka ylittää ruokakunnan koosta ja ruokakuntaan kuuluville henkilöille määrättyjen veroäyrien yhteismäärästä riippuvan markkamääräisen perusomavastuuosuuden.


6 §

Vuokra-asunnossa asuvan ruokakunnan asumismenoiksi luetaan vuokra sekä erikseen maksettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut asunnosta.

Omistusasunnossa asuvan ruokakunnan asumismenoiksi luetaan asunto-osakeyhtiölle tai vastaavalle yhteisölle maksettava vastike sekä erikseen maksettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut taikka kiinteistön hoitomenot. Asumismenoiksi luetaan myös asunnon hankkimista ja perusparantamista varten otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuiset korot, jos lainan on myöntänyt julkisen valvonnan alainen luottotoimintaa harjoittava laitos taikka valtio, kunta tai seurakunta. Lainojen vuotuisista koroista, jotka lasketaan enintään pitkäaikaisista lainoista yleisesti perittävän koron määrän mukaan valtioneuvoston määräämänä ajankohtana jäljellä olleesta lainapääomasta, otetaan asumismenoina huomioon osuus, jonka valtioneuvosto määrää ottaen huomioon korkojen verovähennysoikeuden.


Jos ruokakunnalla on alivuokralainen, vähennetään ruokakunnan tässä pykälässä tarkoitetuista asumismenoista alivuokralaisen maksaman vuokran määrä, kuitenkin vähintään sen suuruisena kuin olosuhteet huomioon ottaen voidaan pitää kohtuullisena.

7 §

Asumismenojen kohtuullisen määrän laskemiseksi valtioneuvosto vahvistaa vuosittain asunnon sijainnin, koon, iän ja varustetason mukaan enimmäisasumismenot neliömetriä kohden kuukaudessa sekä ruokakunnan koon mukaan asunnon pinta-alan kohtuulliset neliömetrimäärät.

8 §

Kohtuullisina asumismenoina otetaan huomioon 6§:ssä tarkoitetut asumismenot, ei kuitenkaan siltä osin kuin ne ylittävät 7§:ssä tarkoitetut enimmäisasumismenot tai asunnon pinta-alan kohtuulliset neliömetrimäärät, ellei 2 momentista muuta johdu.

Jos ruokakunnan yksinomaisessa hallinnassa on vain osa asunnosta, kohtuullisina asumismenoina otetaan huomioon 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, kuitenkin enintään valtioneuvoston vuosittain ruokakunnan koon ja asunnon sijainnin mukaan vahvistama markkamäärä.

10 §

Jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulot asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja ja 6§:n 4 momentissa tarkoitettuja alivuokralaiselta saatuja vuokratuloja lukuun ottamatta ovat pysyvästi alentuneet niin, etteivät ne vastaa heille määrättyjen veroäyrien edellyttämiä tuloja, asumistuki voidaan myöntää alentuneita tuloja vastaavasti.

Jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulot asetuksella säädettäviä verovapaita tuloja ja 6§:n 4 momentissa tarkoitettuja alivuokralaiselta saatuja vuokratuloja lukuun ottamatta ovat selvästi suuremmat tai heidän taloudelliset olosuhteensa muutoin selvästi paremmat kuin heille määrättyjen veroäyrien määrä edellyttää, taikka jos muu erityinen syy antaa siihen aihetta, asumistuki voidaan myöntää pienempänä tai vahvistaa pienemmäksi kuin heille määrättyjen veroäyrien määrä edellyttää.

4 luku

Hallinto

11 §

Asumistukitoiminnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle ja sen alaiselle asuntohallitukselle.

5 luku

Asumistuen hakeminen ja myöntäminen

14 §

Sosiaalilautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta päättää asumistuen myöntämisestä ja lakkauttamisesta sekä käsitellä ja ratkaista asumistuen edellytysten tarkistamiseen ja uudelleen vahvistamiseen sekä 19§:ssä tarkoitettuun oikaisumenettelyyn liittyvät asiat on voimassa, mitä sosiaalihuoltolain (710/82) 12§:ssä on säädetty.


15 §

Asumistuki tulee lakkauttaa ennen 1 momentissa tarkoitettua tarkistusta:

1) jos 3§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua edellytystä ei enää ole olemassa;

2) jos ruokakunta muuttaa pois asunnosta, johon asumistukea on myönnetty; tai

3) jos yhden henkilön ruokakunnalle myönnetään opintotukilain mukainen asumislisä. Asumistuki lakkautetaan tämän momentin 1 ja 2 kohdan nojalla olosuhteissa tapahtunutta muutosta seuraavan kuukauden alusta ja 3 kohdan nojalla sen kuukauden alusta, josta lukien mainitussa kohdassa tarkoitettua asumislisää on myönnetty.

Asumistuen myöntämisen ja 1 momentissa tarkoitetun tarkistamisen taikka 1 momentissa tarkoitettujen tarkistamisten välisenä aikana asumistuen määrä on tarkistettava ja se voidaan tarkistaa vain:

1) jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden lukumäärä pysyvästi muuttuu; tai

2) jos ruokakunta ottaa alivuokralaisen taikka luopuu alivuokralaisen pitämisestä. Tämän momentin nojalla asumistuki maksetaan tarkistettuna ja tarkistuksessa otetaan huomioon tuen saamisen edellytykset olosuhteissa tapahtunutta muutosta seuraavan kuukauden alusta. Jos tässä momentissa tarkoitettu olosuhteiden muutos tapahtuu niiden valtioneuvoston määräämien ajankohtien välisenä aikana, joiden mukaisina tuen saamisen edellytykset on 1 momentin mukaisessa vuotuisessa tarkistuksessa otettava huomioon, otetaan tässä momentissa tarkoitettu olosuhteiden muutos huomioon vuotuisen tarkistuksen yhteydessä ja tuki tarkistetaan valtioneuvoston määräämästä ajankohdasta lukien.

Asumistuen saaja on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan sosiaalilautakunnalle 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta olosuhteiden muutoksesta sekä antamaan lautakunnalle asumistuen saamisen edellytysten ja tuen määrän tarkistamiseksi tarvittavat tiedot. Jos tuensaaja ei sosiaalilautakunnan kehotuksesta kohtuullisessa ajassa anna asumistuen saamisen edellytysten ja tuen määrän tarkistamiseksi tarvittavia tietoja, asumistuki tulee lakkauttaa sen kuukauden alusta, jolloin asumistuen tarkistus tulee voimaan.

16 §

Asumistuki maksetaan 1§:n 3 momentissa tarkoitetulle ruokakunnan edustajalle tai hänen valtuuttamalleen. Jos vuokra-asunnossa asuva tuensaaja kuitenkin jatkuvasti laiminlyö vuokranmaksun, asumistuki voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle.

Asumistuki maksetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä tai toisena arkipäivänä. Asumistuki suoritetaan täysin markoin jättämällä ylimenevät pennit lukuun ottamatta. Valtioneuvoston vahvistamaa markkamäärää pienempää asumistukea ei kuitenkaan makseta.

8 luku

Muutoksenhaku

21 §

Muutoksenhausta 14§:n 2 momentissa tarkoitettuun sosiaalilautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen on voimassa mitä sosiaalihuoltolaissa on säädetty.

25 §

Sosiaalilautakunnan oikeudesta saada valtion ja kunnan viranomaisilta sekä muilta yhteisöiltä ja laitoksilta tarvittavia tietoja ja selvityksiä tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten samoin kuin tässä laissa tarkoitettujen asioiden ja tietojen salassapitovelvollisuudesta noudatetaan, mitä sosiaalihuoltolain 56-58§:ssä on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987, ja sitä sovelletaan mainitusta päivästä ja sitä myöhemmästä ajankohdasta myönnettävään tai tarkistettavaan asumistukeen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 182/86
Sosiaalivaliok. miet. 28/86
Suuren valiok. miet. 198/86

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.