135/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 2§:n 1 momentti, 3 ja 4§, 5§:n 1 momentti ja 7§ sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a ja 3 b§ seuraavasti:

2 §

Vankeinhoitoa varten on oikeusministeriössä vankeinhoito-osasto, jonka päällikkönä toimii vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja. Ylijohtajan sekä osaston apulaisosastopäällikön, toimistopäälliköiden, tarkastajien ja ylilääkärin tehtävänä on johtaa ja valvoa vankeinhoitoa sekä vankeinhoito-osaston alaisten laitosten toimintaa sen mukaan kuin laissa, oikeusministeriöstä annetussa asetuksessa (828/77) ja tässä asetuksessa säädetään sekä vankeinhoito-osaston työjärjestyksessä määrätään.


3 §

Oikeusministeri ratkaisee:

1) vankeinhoitolaitosta koskevat periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat sekä ne asiat, joista on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto;

2) rangaistuslaitoksen tai sen osaston määräämisen avolaitokseksi;

3) yleisohjeet vankien laitoksiin sijoittamiseksi;

4) vankien palkkauksen, työ- ja käyttörahojen sekä ruokailu- ja ylläpitomenoista vangeilta perittävän korvauksen perusteet;

5) päätösvallan siirtämisen laitoksen johtajille silloin kun se lain tai asetuksen mukaan on mahdollista;

6) asiat, jotka koskevat elinkaudeksi vankeuteen tuomittujen vankien avolaitokseen määräämistä, poistumis-, siviilityö- ja opintoluvan myöntämistä ja peruuttamista sekä tällaisen vangin laskemista vapaaksi laitoksen ulkopuolella hoidettavaksi; sekä

7) kriminaalihuoltotyöhön myönnettävien määrärahojen jaon.

Oikeusministeri voi yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan vankeinhoito-osaston virkamiehen ratkaistavassa asiassa.

3 a §

Ylijohtaja ratkaisee:

1) vankeinhoitolaitoksen toimintaa sääntelevät yleisohjeet ja vankeinhoitolaitokseen kuuluvan laitoksen työjärjestyksen;

2) vankilaosastojen ja työsiirtoloiden perustamisen ja lakkauttamisen;

3) oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle kuuluvaa nimitystä, toimeen ottamista, eron myöntämistä, irtisanomista ja kurinpitoa koskevat asiat;

4) Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetussa laissa (326/63) tarkoitetut oikeusministeriön päätettävät asiat; sekä

5) muut vankeinhoitolaitosta, rangaistusten täytäntöönpanoa, tutkintavankeutta ja vanginkuljetusta sekä kriminaalihuoltotyötä koskevat asiat, jollei niitä ole säädetty muun viranomaisen tai virkamiehen ratkaistavaksi tai asia kuulu 3§:n 1 momentin mukaan oikeusministerin ratkaistavaksi.

Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen on asetuksella uskottu vankeinhoito-osaston muulle virkamiehelle.

3 b §

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) henkilökunnan virkavapautta sekä viran ja toimen väliaikaista hoitoa;

2) viran tai toimen hoidosta maksettavaa palkkausta sekä virkaehtosopimusten soveltamista;

3) kotimaassa tehtäviä vankeinhoito-osaston alaisen laitoksen johtajan virkamatkoja sekä niistä aiheutuvien matkalaskujen hyväksymistä;

4) vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämistä; sekä

5) luvan myöntämistä muulle kuin elinkaudeksi vankeuteen tuomitulle vangille poistua rangaistuslaitoksesta lyhyeksi ajaksi sekä tuon ajan lukemista rangaistusajaksi.

4 §

Hallintotoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) sen ajan lukemista rangaistusajaksi, minkä rangaistuksen täytäntöönpanon alkaminen on vangin syyttä viivästynyt tai rangaistuksen täytäntöönpano keskeytynyt;

2) rangaistusaikojen laskemisen oikeellisuutta yksittäistapauksissa; ja

3) rangaistustuomion oikaisemista tarkoittavan esityksen tekemistä.

5 §

Valvonta- ja koulutustoimiston päällikkö tai toimiston ylitarkastaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vankien sijoitusta rangaistuslaitoksiin vahvistettujen sijoitusohjeiden mukaisesti;

2) vangin toimittamista lääkinnällistä hoitoa tai tutkimusta varten toiseen rangaistuslaitokseen;

3) muuhun viranomaiseen kuin tuomioistuimeen kuultavaksi kutsutun vangin päästämistä rangaistuslaitoksen ulkopuolelle; ja

4) muun kuin elinkaudeksi vankeuteen tuomitun vangin määräämistä avolaitokseen.


7 §

Kriminaalihuollon ylitarkastaja ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat valvojan määräämistä ehdollisesti tuomitulle nuorelle rikoksentekijälle, ehdollisesti tuomitun nuoren rikoksentekijän valvonnan lakkauttamista sekä ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen valvonnan siirtoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.