37/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1987

Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (830/70), sekä

lisätään 1 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa, uusi 5 kohta, 3 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä maaliskuuta 1986 annetulla lailla (210/86), uusi 3 momentti ja 19 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä syyskuuta 1974 ja 13 päivänä kesäkuuta 1986 annetuilla laeilla (751/74 ja 460/86), uusi 7 momentti, seuraavasti:

1 §

Maatalousyrittäjällä tarkoitetaan:


3) poronomistajaa, joka omaan, perheenjäsenensä tai paliskunnan lukuun tekee poronhoitotyötä;

4) henkilöä, joka tekee 1, 2 tai 3 kohdassa mainittua työtä niissä tarkoitetun yrittäjän perheenjäsenenä; sekä

5) henkilöä, joka tekee 1, 2 tai 3 kohdassa mainittua työtä ja jatkuvasti elää niissä tarkoitetun yrittäjän kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.


3 §

Edellä 1 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu henkilö vakuutetaan hakemusta seuraavasta päivästä.

19 §

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on velvollinen sen lisäksi, mitä muualla laissa on säädetty eläkelaitoksen velvollisuudesta antaa tietoja, antamaan tiedot myös liikennevakuutuslain (279/59) 19§:ssä mainituille vakuutusyhtiöille sekä liikennevakuutusyhdistykselle ja tapaturmavirastolle sen vuosityöansion määrittämistä varten, joka tarvitaan liikennevahingon korvausta laskettaessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987.

Hallituksen esitys 68/85
Sosiaalivaliok. miet. 22/86
Suuren valiok. miet. 177/86

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.