974/1986

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 19, 21 a ja 23 §, 30 §:n 2 momentti, 37 §:n 2 momentti, 42 §:n 1 ja 2 momentti, 42 a §:n 1 momentti, 43 §, 44 §:n 2 momentti, 52 §:n 2 momentti, 52 a §:n 1 momentti, 53 ja 54 §, 57 §:n 1 ja 2 momentti, 60 ja 64 §,

sellaisina kuin niistä ovat 19 §, 42 §:n 1 momentti, 42 a §:n 1 momentti, 43 §, 52 §:n 2 momentti ja 64 § 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (936/77), 21 a § 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1020/85), 30 §:n 2 momentti, 37 §:n 2 momentti, 42 §:n 2 momentti, 52 a §:n 1 momentti ja 54 § 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa asetuksessa (444/81), 23 § 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa asetuksessa (398/79) sekä 57 §:n 1 ja 2 momentti 30 päivänä maaliskuuta 1978 annetussa asetuksessa (235/78), näin kuuluviksi:

19 §

Jolleivät sakotetun maksamat ja häneltä ulosotetut varat riitä lainvoiman saaneella päätöksellä tuomitun sakon koko määrän suorittamiseen eikä ole todennäköistä, että hänelle 11 §:ssä tarkoitetun tilitysajan tai myönnettävän maksuajan kuluessa ilmaantuisi varoja sakon maksamiseen, täytäntöönpanosta huolehtivan ulosottomiehen tai -apulaisen on haastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin. Jos asiassa käy selville, että sakosta ei rikoslain 2 ja 7 luvun muuttamisesta annetun lain (650/86) voimaantulosäännöksen huomioon ottaen saa määrätä muuntorangaistusta, tai jos haastamiselle on muu laissa säädetty este, täytäntöönpanokirja on palautettava täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle. Milloin myöhemmin ilmenee syitä, joiden perusteella täytäntöönpanon jatkaminen on aiheellista, viranomaisen on lähetettävä sakko uudelleen täytäntöönpantavaksi.

Jos ulosottomies saa tietoonsa sellaisia seikkoja, joiden perusteella estetodistuksin palautettuun täytäntöönpanokirjaan perustuva sakko saataisiin perityksi, hänen on pyydettävä täytäntöönpanokirja takaisin itselleen perimiseen ryhtymistä varten.

21 a §

Kun täytäntöönpanokirja 19 tai 21 §:ssä mainitusta syystä palautetaan lääninhallitukselle tai oikeusministeriölle, täytäntöönpanoon ryhtyneen ulosottomiehen on liitettävä siihen todistus täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä.

23 §

Kun ulosottomies tavoittaa sakosta etsintäkuulutetun tai tälle kuuluvaa omaisuutta, hänen on ryhdyttävä perintään. Jos sakkoa ei tällöin saada kokonaan perityksi, hänen on haastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin maksamatta jääneestä sakosta. Jos asiassa käy selville, että sakosta ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta, tai jos haastamiselle muutoin on laissa säädetty este, ulosottomiehen on haastamisen sijasta meneteltävä 11 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Asiasta on myös ilmoitettava täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle ja liitettävä ilmoitukseen 21 a §:ssä tarkoitettu todistus.

Kun poliisimies tavoittaa sakosta etsintäkuulutetun, hänen on haastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin, jollei tämä välittömästi maksa sakkoa. Jos sakotettu tällöin maksaa osan sakosta, hänet on haastettava suorittamatta jääneestä osasta sakkoa. Jos asiassa käy selville, että sakosta ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta, tai jos haastamiselle muutoin on laissa säädetty este, poliisimiehen on haastamisen sijasta otettava maksu sakosta vastaan. Jollei sakotettu tuolloin maksa sakkoa kokonaan, poliisimiehen on annettava sakotetulle tilillepanokortti sakon maksamista varten. Sakotetulta on samalla tiedusteltava sakon perimiseksi tarvittavia seikkoja sekä ilmoitettava näistä etsintäkuulutusta pyytäneelle viranomaiselle.

30 §

Jos muunnettava sakko on määrätty vuonna 1984, 1985 tai 1986 tehdystä rikoksesta, syyttäjän on hankittava ennen oikeudenkäyntiä oikeusministeriön rikosrekisteritoimistosta selvitys sakotetun mahdollisesti suorittamista muuntorangaistuksista. Jos tällöin ilmenee, että haasteessa mainituista sakoista ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta, syyttäjän on viivytyksettä huolehdittava tiedoksi annetun haasteen peruuttamisesta. Syyttäjän on ilmoitettava asiasta sille viranomaiselle, joka on lähettänyt sakon täytäntöönpantavaksi tai antanut sitä koskevan etsintäkuulutuksen, sekä liitettävä ilmoitukseen sakon täytäntöönpanokirja. Asiasta on ilmoitettava myös haastamispaikkakunnan ulosottomiehelle.

37 §

Jos alioikeus muuntorangaistuksen määräämistä koskevassa asiassa katsoo, ettei asiaa voida ratkaista tai ettei sakosta rikoslain 2 ja 7 luvun muuttamisesta annetun lain (650/86) voimaantulosäännöksen mukaan ole määrättävä muuntorangaistusta, alioikeuden on palautettava asiakirjat viralliselle syyttäjälle ja liitettävä mukaan ilmoitus päätöksestään.

42 §

Ulosottomiehen on pidettävä huolta siitä, että muuntorangaistusta lainvoiman saaneella päätöksellä suorittamaan määrätty henkilö viipymättä toimitetaan asianomaiseen rangaistuslaitokseen, sekä lähetettävä täytäntöönpanoasiakirjat vankilan johtajalle. Jos muuntorangaistus on määrätty vuonna 1984, 1985 tai 1986 tehdystä rikoksesta määrätyn sakon sijasta, vankilan johtajalle on myös lähetettävä oikeusministeriön rikosrekisteritoimistosta hankittu selvitys tuomitun mahdollisesti suorittamista muuntorangaistuksista. Jos asiassa käy selville, että muuntorangaistusta ei rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 6 luvun muuttamisesta annetun lain (651/86) voimaantulosäännös huomioon ottaen voida osaksikaan panna täytäntöön, täytäntöönpanosta on luovuttava ja asiakirjat palautettava lääninhallitukselle.

Asiakirjojen palauttamisesta muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtivalle lääninhallitukselle etsintäkuuluttamista varten sekä etsintäkuulutuksesta ja sen peruuttamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 21, 21 a, 22 ja 23 §:ssä on säädetty. Etsintäkuulutuksessa on mainittava myös muunnetuista sakoista suorittamatta oleva rahamäärä. Muuntorangaistuksen etsintäkuulutus on peruutettava myös silloin, kun sakon muuntorangaistusta ei lain mukaan saa panna täytäntöön.


42 a §

Kun syyttäjä taikka sakon tai muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtiva viranomainen havaitsee, että muuntorangaistuksen määräämistä koskevaa päätöstä olisi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 luvun 13 §:n tai rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 6 luvun muuttamisesta annetun lain (651/86) voimaantulosäännöksen nojalla oikaistava, hänen on ilmoitettava siitä asianomaiselle tuomioistuimelle. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys suoritetusta maksusta tai muu oikaisua varten tarvittava selvitys ja, jos se on mahdollista, muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirja.


43 §

Jos sakotettu muuntorangaistuksen määräämisen jälkeen, mutta kuitenkin sinä aikana, jona hänellä on oikeus muunnettujen sakkojen maksamiseen, maksaa sakon tai sakkojen, siltä osin kuin niitä ei ole aikaisemmin maksettu rahana tai suoritettu muuntorangaistuksena, rahamäärän kokonaan, maksun vastaanottajan on ilmoitettava maksusta viipymättä muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtivalle lääninhallitukselle tai ulosottomiehelle.

Sen jälkeen kun muuntorangaistukseen tuomitulla ei enää ole oikeutta maksaa muunnettuja sakkoja, ei suoritusta sakosta ole otettava vastaan. Rahamäärä, jota ei olisi saanut maksaa, on palautettava maksajalle viipymättä.

44 §

Kun tuomittu on suorittanut muuntorangaistuksen tai maksanut sakosta tai sakoista maksamatta olevan rahamäärän kokonaan taikka suorittanut muuntorangaistusta, jota enemmälti suorittamasta sakotettu on sakkonsa maksamalla vapautunut, vankilanjohtajan on annettava hänelle siitä todistus, johon on merkittävä myös muuntorangaistuksen suorittamisen aika ja, jos tuomittu on ollut muuntorangaistuksesta etsintäkuulutettuna, myös kuulutuksen numero.

52 §

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 luvun 12 §:ssä ja 2 luvun 1 d §:n 5 momentissa tarkoitetun vankeudeksi muunnetun yhden tai useamman sakon kokonaan suoritettu rahamäärä on tilitettävä muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtivalle lääninhallitukselle.

52 a §

Kun poliisimies on ottanut vastaan sakosta tai sakon muuntorangaistuksesta etsintäkuulutetulta taikka saamisrekisteriin merkityltä tuomitulta suorituksen, hänen on asianomaisen poliisipiirin tai -muodostelman päällikön määräämänä aikana tilitettävä kertyneet varat poliisipiirin tai -muodostelman tilintekijälle. Tämän on tilitettävä varat etsintäkuulutuksen antaneelle viranomaiselle, joko lääninhallitukselle tai oikeusministeriölle. Tilityksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottomiehen tilityksestä edellä on säädetty. Liikkuvaan poliisiin kuuluva poliisimies saa tilittää varat myös paikallispoliisin tilintekijälle.


53 §

Vankilanjohtajan on viivytyksettä tilitettävä asianomaiselle ulosottomiehelle ne varat, jotka ovat kertyneet sakotetun rangaistuslaitoksessa ollessaan maksaessa sakon, josta muuntorangaistusta ei ole vielä määrätty. Milloin muuntorangaistukseen tuomittu on rangaistuslaitoksessa maksanut kokonaan sakon, jonka sijasta muuntorangaistus on määrätty, tilitettävät varat on lähetettävä muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtivalle lääninhallitukselle.

54 §

Jos henkilö, joka on tuomittu sakkoon tai muuntorangaistukseen, on rikoslain 7 luvun ennen 1 päivää tammikuuta 1987 voimassa olleen 8 a §:n nojalla tai muusta syystä vapautunut maksamasta sakkoa tai suorittamasta sitä muuntorangaistuksena, täytäntöönpanon raukeamisesta on tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan ja asiasta lähetettävä lopullinen tilitys täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle. Jos sakosta ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta tai tuomittua muuntorangaistusta saa panna täytäntöön, on siitäkin tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan.

57 §

Lääninhallituksen on tehtävä hallussaan olevaan jäljennökseen täytäntöönpanokirjasta merkintä siitä, mille ulosottomiehelle täytäntöönpanotehtävä on annettu ja milloin se tapahtui, ulosottoviranomaisten toimenpiteistä, etsintäkuulutuksen antamisesta, oikaisemisesta ja peruuttamisesta, siitä ettei sakosta saa määrätä muuntorangaistusta, haastamisesta ja muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian ratkaisemisesta, menetetyksi tuomitun tietyn esineen tai muun valtion haltuun otettavaksi määrätyn omaisuuden luovuttamisesta asianomaiselle viranomaiselle sekä muista kutakin asiaa koskevista toimenpiteistä.

Jäljennökseen täytäntöönpanokirjasta on myös merkittävä sakosta tai saamisesta suoritetut maksut, ulosottomiehen tilittämät rahamäärät, menetetyksi tuomitun omaisuuden myynnistä kertyneet rahamäärät, muunnettujen tai niiden sakkojen rahamäärät, joista muuntorangaistus on jätetty rikoslain 2 luvun 5 §:n nojalla määräämättä, sekä perittävänä olevasta sakosta tai saamisesta laillisesta syystä poistetut tai lyhennetyt rahamäärät.


60 §

Jos yhdestä tai useammasta sakosta muuntorangaistukseen tuomittu on suorittanut maksamatta olleen rahamäärän kokonaan viimeistään rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 d §:n 5 momentissa mainitussa ajassa, lääninhallituksen on otettava maksettu rahamäärä tileihinsä uutena asiana.

64 §

Lääninhallituksen on merkittävä muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirjan jäljennökseen sen saapumispäivä, lääninhallituksen asiassa suorittamat toimenpiteet ja niiden suorittamisen aika, ulosottomiehen lääninhallitukselle ilmoittamat toimenpiteet, täytäntöönpanoa kohdannut este sekä tieto siitä, milloin muuntorangaistukseen tuomittu on otettu vastaan rangaistuslaitokseen taikka milloin hän maksamalla sakosta tai sakoista suorittamatta jääneen rahamäärän kokonaan on vapautunut muuntorangaistusta suorittamasta, samoin kuin maksettu rahamäärä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.