690/1986

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1986

Asetus vesiasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 27, 29-33, 40 ja 41 §, näistä 41 § sellaisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1979 annetussa asetuksessa (480/79), sekä

muutetaan 2 luvun otsikko, 28, 34 ja 35 §, 36 §:n 1 momentti, 37-39 ja 76 §, 79 §:n 1 momentti ja 85 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 76 §, 79 §:n 1 momentti ja 85 §:n 1 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetussa asetuksessa (428/70), näin kuuluviksi:

2 luku

Ympäristönsuojelulautakunta

28 §

Kunnanhallituksen on viivytyksettä ilmoitettava asianomaiselle vesioikeudelle ympäristönsuojelulautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä varajäsenten vaalista samoin kuin lautakunnan kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista. Vesioikeudelle on ilmoitettava myös lautakunnan sihteerin nimi ja osoite.

34 §

Milloin ympäristönsuojelulautakunta vesilain 20 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti osoittaa asianosaisen hakemaan ojitustoimitusta ojitusta koskevassa asiassa, lautakunnan tulee päätöksessään samalla määrätä, että asia jätetään lautakunnassa tutkittavaksi ottamatta.

35 §

Ympäristönsuojelulautakunnan tulee alistaessaan asian vesilain 20 luvun 2 §:n 3 momentin nojalla vesioikeuden käsiteltäväksi viivytyksettä toimittaa vesioikeudelle asiaa koskeva pöytäkirjan ote ja siihen liittyvät muut asiakirjat sekä päätöksessään mainita alistamisen syy.

36 §

Ojan, vedenjohdon ja viemärin tekemistä, muuttamista sekä kunnossapitoa koskevassa asiassa ympäristönsuojelulautakunnan on vaadittava hakijalta tai muutoin hankittava tarpeellinen, saatavissa oleva selvitys ojan, vedenjohdon tai viemärin kulkusuunnasta, laskukohdasta ja suuruudesta sekä muista asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoista.


37 §

Käsitellessään vesilain 1 luvun 16 §:ssä tarkoitettua talousveden käytön rajoittamista koskevaa asiaa ympäristönsuojelulautakunnan tulee ottaa huomioon veden riittävyys ja sitä käyttävien tarpeet. Päätökseen on mahdollisuuksien mukaan otettava määräykset myös olosuhteiden muuttumisen varalta ja siinä on määrättävä, ovatko annetut määräykset voimassa toistaiseksi vai määräajan.

38 §

Vesilain 5 luvun 5 §:n 2 momentin nojalla määrätyille katselmuksen toimittajille on ympäristönsuojelulautakunnan puheenjohtajan annettava määräys kirjallisesti.

39 §

Ojitus- tai järjestely-yhtiön toimitsijoista ympäristönsuojelulautakunnalle tehtävässä ilmoituksessa on mainittava toimitsijain nimet ja osoitteet. Uuden toimitsijan valitsemisesta on toimitsijain viipymättä ilmoitettava ympäristönsuojelulautakunnalle.

76 §

Vesi- ja ympäristöhallituksessa tulee olla maksusta saatavana vahvistettuja uittosääntöjä sekä niiden muutoksia ja lisäyksiä.

79 §

Asianomainen vesi- ja ympäristöpiiri voi antaa vesilain 19 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisen määräyksen ojitustoimituksen pitämiseen sellaiselle henkilölle, jolle vesi- ja ympäristöhallitus on antanut oikeuden suorittaa ojitustoimituksia. Ojitustoimitusten suorittamiseen voidaan antaa oikeus agronomille, metsänhoitajalle tai muulle henkilölle, jolla on todettu olevan riittävät tiedot ja sellainen käytännöllinen kokemus, jota tehtävän suorittaminen edellyttää. Vesi- ja ympäristöhallitus voi ennen edellä tarkoitetun oikeuden myöntämistä pyytää, asian laadusta riippuen, metsähallituksen tai muun viranomaisen lausunnon.


85 §

Milloin on saatu lupa vesistön järjestelyyn tai säännöstelyyn, tulee toimenpiteen suorittajan ilmoittaa asianomaiselle vesi- ja ympäristöpiirille ja ympäristönsuojelulautakunnalle toimenpiteen aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.