458/1986

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1986

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 23 §:n 1, 2 ja 4 momentti sekä 23 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (32/85), ja

lisätään lakiin uusi 23 b § seuraavasti:

23 §

Äitiysrahaa suoritetaan lapsen äidille yhteensä 100 arkipäivältä. Oikeus äitiysrahaan alkaa 25 arkipäivää välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa. Jos raskaus on päättynyt aikaisemmin kuin 25 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, oikeus äitiysrahaan alkaa raskauden päättymispäivästä lukien.

Vanhempainrahaa suoritetaan 158 arkipäivältä äitiysrahakauden päättymisestä lukien lapsen äidille tai äidin suostumuksella lapsen isälle, joka on lapsen hoidon takia poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta työstä.


Lapsen isälle, joka on lapsen hoidon takia poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta työstä, suoritetaan lapsen äidin suostumuksella isyysrahaa lapsen syntymän yhteydessä vähintään 6 ja enintään 12 arkipäivältä, jolloin vanhempainrahakausi lyhenee vastaavasti.


23 a §

Jos lapsen äiti kuolee äitiys- tai vanhempainrahan suorittamisaikana, maksetaan isälle, joka vastaa lapsen huollosta, 23 §:n säännöksestä poiketen vanhempainrahaa. Vanhempainrahaa maksetaan enintään niin monelta arkipäivältä kuin äitiys- ja vanhempainrahaa on jäänyt äidin kuoleman johdosta suorittamatta. Jos isä on ansiotyössä tai muussa kodin ulkopuolella suoritettavassa työssä, hänelle suoritettavan vanhempainrahan määrä on tältä ajalta vähimmäispäivärahan suuruinen. Jos lapsen isä ei vastaa lapsen huollosta, vanhempainraha suoritetaan muulle lapsen huollosta vastaavalle vakuutetulle, johon tällöin sovelletaan, mitä edellä on säädetty lapsen isästä.


23 b §

Jos lapsi syntyy kuolleena tai jos lapsi tai ottolapsi kuolee äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan suorittamisaikana:

1) äitiys- ja isyysrahaa suoritetaan suorittamiskauden loppuun; ja

2) vanhempainrahaa suoritetaan 12 arkipäivältä lapsen kuolinpäivän jälkeen, enintään kuitenkin vanhempainrahakauden loppuun.

Vanhempainrahaa ei 1 momentin 2 kohdan nojalla kuitenkaan suoriteta niiltä päiviltä, joilta 1 kohdan mukaan suoritetaan äitiys- tai isyysrahaa.

Jos lapsi luovutetaan pois äitiysrahan suorittamisaikana tarkoituksella antaa hänet ottolapseksi, äitiysrahaa suoritetaan äitiysrahakauden loppuun. Jos luovutus tapahtuu isyys- tai vanhempainrahan suorittamisaikana, oikeus isyys- tai vanhempainrahaan päättyy luovuttamispäivää seuraavasta päivästä lukien.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syykuuta 1986.

Hallituksen esitys 45/86
Sosiaalivaliok. miet. 8/86
Suuren valiok. miet. 48/86

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.