1020/1985

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1985

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 20 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla asetuksella (444/81),

muutetaan 9 §:n 1 momentti sekä 21 a ja 27 a §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § ja 9 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla asetuksella sekä 16 päivänä joulukuuta 1977 ja 9 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla asetuksilla (936/77 ja 910/83), uusi 7 momentti seuraavasti:

7 a §

Kun tapaturmavirasto perii ulosottotoimin valtion takautumisoikeuteen perustuvan saamisen sekä tätä oikeutta käytettäessä valtiolle tuomitun oikeudenkäyntikulujen korvauksen vahingosta vastuussa olevalta rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla, sen on lähetettävä oikeusministeriölle päätös saamisen maksuunpanosta.

9 §

Sille, joka on tuomittu sakkoon tai velvolliseksi maksamaan saaminen, on varattava tilaisuus maksaa päätöksen mukaan suoritettava rahamäärä heti. Tätä varten on ensimmäisenä oikeusasteena tuomitsevan tuomioistuimen tai muun viranomaisen annettava tuomitulle ilmoitus sakon tai saamisen määrästä. Muutoksenhakutuomioistuimen on annettava ilmoitus, milloin sakko tai maksuvelvollisuus on tuomittu vasta muutoksenhakutuomioistuimessa. Ilmoitusta ei anneta, jos 65 §:ssä tarkoitettu valtion viranomainen tai laitos on ilmoittanut huolehtivansa sen antamisesta. Ilmoitukseen liittyvään postisiirtoliikkeen tilillepanokorttiin on samalla tehtävä maksun suorittamiseksi tarvittavat merkinnät.


Ennen 7 a §:ssä tarkoitetun saamisen lähettämistä ulosottoon tapaturmaviraston on lähetettävä maksuvelvolliselle ilmoitus saamisen määrästä sekä varattava hänelle tilaisuus maksaa saaminen ilmoitukseen liitettävällä tilillepanokortilla.

21 a §

Kun täytäntöönpanokirja 21 §:ssä mainitusta syystä palautetaan lääninhallitukselle tai oikeusministeriölle, täytäntöönpanoon ryhtyneen ulosottomiehen on liitettävä siihen todistus täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä.

27 a §

Menetetyksi tuomitut ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet on päätöksen saatua lainvoiman toimitettava poliisiasevarikolle. Vähäinen määrä ampumatarvikkeita saadaan kuitenkin todisteellisesti hävittää turvallisella tavalla tai ottaa poliisipiirin päällikön päätöksellä valtion haltuun.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.