916/1985

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1985

Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 21 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (935/73) 1 §:n 2 momentti sekä 12 §:n 1 momentti, näistä 1 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 20 päivänä tammikuuta 1984 annetussa laissa (63/84), sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § ja 16 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Yhteisön tai säätiön kärsimää vahinkoa ei tämän lain mukaan korvata muussa kuin 5 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa.


5 a §

Työnantajalle korvataan palkka tai sitä vastaava korvaus, jonka työnantaja on maksanut rikoksella aiheutetun henkilövahingon kärsineelle työkyvyttömyyden ajalta, ei kuitenkaan enempää kuin sairausvakuutuslain perusteella ilman lapsikorotusta suoritettavan vähimmäispäivärahan kymmenkertainen määrä. Korvausta ei suoriteta, jos henkilövahinko on aiheutettu asianomistajarikoksella ja asianomistaja ei ole ilmoittanut rikoksesta poliisille, vaatinut syytettä nostettavaksi tai esittänyt asiassa rangaistusvaatimusta.

12 §

Jos vahingon kärsinyt ei ole ilmoittanut rikoksesta poliisille eikä poliisi ole saanut siitä muutoinkaan tietää, suoritetaan korvausta vain, jos siihen on erityistä syytä. Korvauksen saamista ei kuitenkaan estä se, että asianomistaja ei ole vaatinut syytettä nostettavaksi taikka että hän on peruuttanut syytevaatimuksensa, jollei 5 a §:stä muuta johdu.


16 §

Työnantajan on liitettävä korvaushakemukseensa selvitys:

1) henkilövahingon kärsineen työkyvyttömyydestä;

2) rikoksesta, jolla henkilövahinko on aiheutettu; sekä

3) työkyvyttömyysajalta maksamastaan palkasta,

mikäli selvityksen esittäminen ei ole henkilövahingon kärsineen tekemän korvaushakemuksen vuoksi tarpeetonta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986.

Tätä lakia ei sovelleta korvattaessa vahinkoa, joka on aiheutettu ennen tämän lain voimaantuloa tehdyllä rikoksella.

Jos rikos on tehty ennen tämän lain voimaantuloa eikä tapaturmavirasto ole vielä ratkaissut korvaushakemusta, korvauksen saamista ei kuitenkaan estä se, että hakija ei ole ilmoittanut rikoksesta poliisille aikaisemman lain 12 §:n 1 momentissa säädettynä aikana eikä poliisi ole saanut siitä muutoinkaan tietää tänä aikana.

Hallituksen esitys 111/85
Lakivaliok. miet. 6/85
Suuren valiok. miet. 102/85

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.