825/1985

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1985

Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/67) 9 §:n 2 momentti,

muutetaan 14 §:n 4 kohta, 24 §:n 3 momentti, 25 § sekä 26 §:n 1, 2 ja 5 momentti,

näistä 24 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 12 päivänä marraskuuta 1976 annetussa asetuksessa (884/76), sekä

lisätään 23 §:ään ja 34 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

14 §

Syyskokouksessa:


4) valitaan 25 §:ssä mainittujen tilintarkastajien lisäksi yhdistyksen tilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan kolme tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkastajaa 16 §:ssä tarkoitetuksi hallituksen toimikaudeksi; sekä


23 §

Hallintoasioita käsiteltäessä yhdistyksessä on noudatettava hallintomenettelylakia (598/82) lain 10 §:n 1 momentin 5 kohdan osalta kuitenkin, että yhdistyksen hallituksen jäsen on tämän asetuksen 17 §:n 1 momentissa mainituissa asioissa esteellinen vain silloin, kun hallituksessa käsitellään sanotussa lainkohdassa tarkoitetun yhteisön, säätiön tai laitoksen hakemusta tai muuta sitä välittömästi koskevaa asiaa.

24 §

Haasteen ja muun tiedoksiannon on katsottava tulleen yhdistyksen tietoon, kun se on toimitettu hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai toimitusjohtajalle.


25 §

Yhdistyksen kokouksen valitsemien tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lisäksi valtioneuvosto määrää kolme tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Näistä yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja toisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valtiontalouden tarkastusviraston virkamies.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tilintarkastajien lisäksi sisäasiainministeriöllä on oikeus määrätä yksi valvontatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen taloutta ja hallintoa.

26 §

Yhdistyksen on pidettävä kirjanpitolain (655/73) mukaista kirjanpitoa.

Maksuliike on hoidettava postisiirron välityksellä, ja yhdistyksen rahavarat on säilytettävä Postipankissa. Valtiovarainministeriön luvalla voidaan maksuliikkeessä ja rahavarojen säilyttämisessä erityisestä syystä käyttää myös muuta rahalaitosta kuin Postipankkia.


Tilintarkastajien on kuukauden kuluessa siitä, kun tilit on esitetty heidän tarkastettavikseen, annettava kertomus hallitukselle, joka esittää sen kevätkokoukselle.

34 §

Yhdistys on velvollinen toimittamaan sisäasiainministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle jäljennökset yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjoista sekä antamaan ne muut tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen yhdistyksen toiminnan ja raha-automaattivarojen käytön valvomiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.