746/1985

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1985

Asetus rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (214/82) 6 § ja 10 §:n 2 momentti ja

muutetaan 3 §:n 1 momentti sekä 4, 5, 7 ja 9 § näin kuuluviksi:

3 §

Sotainvalidilla tarkoitetaan rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 3 § :ssä sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (665/85) rintamaveteraania, jonka sotilasvammalain (404/48) mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. Työkyvyttömyyden tulee kuitenkin johtua sellaisesta ruumiinvammasta tai sairaudesta, joka on saatu 1 päivänä lokakuuta 1939 tai sen jälkeen, mutta ennen 1 päivää heinäkuuta 1945 ja joka on aiheutunut sodasta tai sotatoimista taikka sotavankeuden tai sodan aikaisen palveluksen erikoisolosuhteista.


4 §

Rintamaveteraanien varhaiseläkettä koskeva hakemus tehdään noudattaen soveltuvin osin, mitä työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainituissa laeissa, säännöksissä tai määräyksistä on säädetty tai määrätty työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta.

5 §

Varhaiseläkettä hakiessaan rintamaveteraani on velvollinen esittämään sotilaspassiin merkityn taikka asianomaisen sotilaspiirin esikunnan antaman muun kirjallisen todistuksen siitä, että hänelle on annettu rintamasotilastunnus. Hänen on myös ilmoitettava tiedot rintamapalvelusajastaan, sotavankeudestaan ja 2 § :ssä tarkoitetusta sairaalassaoloajastaan.

7 §

Mitä 4–5 §:ssä on säädetty, on soveltuvin osin voimassa rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua ennakkopäätöstä haettaessa. Ennakkopäätös on sitova annettaessa varhaiseläkepäätöstä rintamaveteraanille, jota ennakkopäätös koskee, edellyttäen kuitenkin, että eläke myönnetään niiden perusteiden mukaisesti, joihin ennakkopäätös perustuu.

9 §

Ratkaistuaan hakemuksen eläkelaitoksen tulee viivytyksettä toimittaa hakijalle päätös tiedoksi. Päätökseen on liitettävä rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 13 §:ssä edellytetty muutoksenhakuohje.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 11 §:n 1 momentissa sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (665/85) tarkoitettu eläkelaitos voi antaa 15 päivästä syyskuuta 1985 lukien päätöksiä sellaisten eläkehakemusten johdosta, joissa oikeus rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain mukaiseen eläkkeeseen alkaisi aikaisintaan 1 päivästä tammikuuta 1986.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.