696/1985

Annettu Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1985

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 20 päivänä toukokuuta 1966 annettuun valtion eläkelakiin (280/66) siitä 31 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (91/85) kumotun 14 §:n tilalle uusi näin kuuluva 14 §:

14 §

Tämän lain mukaisen eläkkeen viivästyessä maksetaan se viivästysajalta korotettuna. Eläkkeen korotus on vuotta kohden laskettuna 16 prosenttia. Velvollisuus maksaa eläke korotettuna ei kuitenkaan koske sitä osaa eläkkeestä, joka suoritetaan lakisääteistä vakuutusta harjoittavalle vakuutus- tai eläkelaitokselle taikka sosiaalivakuutustoimikunnalle tai työttömyyskassalle.

Eläkkeen korotus lasketaan viivästysajan jokaiselta päivältä, ei kuitenkaan ajalta ennen kuin kolme kuukautta on kulunut sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona edunsaaja on esittänyt valtiokonttorille vaatimuksensa sekä eläkkeen perustetta ja määrää koskevan sellaisen selvityksen kuin häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös valtiokonttorin mahdollisuudet hankkia selvitys. Saman päätöksen perusteella myöhemmin suoritettavalle eläke-erälle korotus kuitenkin lasketaan eräpäivästä. Milloin valtiokonttorin antamaan päätökseen on vaadittu oikaisua tai haettu muutosta, voi valtiokonttorin oikaisulautakunta tai korkein hallinto-oikeus määrätä, että korotus lasketaan myöhemmästä ajankohdasta, jos valtiokonttori osoittaa oikaisuvaatimusmenettelyn tai muutoksenhaun aikana tapahtuneen oleellisen muutoksen edunsaajan olosuhteissa.

Milloin eläkettä ei ole voitu edunsaajasta johtuvasta syystä maksaa oikeassa ajassa, valtiokonttori ei ole velvollinen maksamaan eläkettä korotettuna pitemmältä ajalta kuin siitä päivästä, jona este valtiokonttorin tieten on lakannut. Jos eläkkeen suorittaminen viivästyy lain säännöksen johdosta taikka yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytymisen taikka muun senkaltaisen ylivoimaisen esteen vuoksi, valtiokonttori ei ole velvollinen maksamaan eläkettä korotettuna tällaisen esteen aiheuttamalta viivästysajalta.

Eläkkeen korotusta, jonka määrä on pienempi kuin 15 markkaa, ei ole maksettava. Edellä sanottua markkamäärää tarkistetaan vuosittain työntekijäin eläkelain 9 §:ssä säädetyn palkkaindeksiluvun mukaan. Tarkistettu markkamäärä pyöristetään lähimmäksi täydeksi markaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1985.

Tätä lakia ei sovelleta asiaan, joka ennen tämän lain voimaantuloa on tullut vireille valtiokonttorissa. Säännöksiä eläkkeen korotuksesta on kuitenkin sovellettava sellaiseen 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuun eläke-erään, jonka eräpäivä on lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Tämän lain 14 §:n 4 momentissa säädetty markkamäärä vastaa vuodelle 1984 vahvistettua palkkaindeksilukua.

Hallituksen esitys 65/85
Sosiaalivaliok. miet. 12/85
Suuren valiok. miet. 73/85

Naantalissa 9 päivänä elokuuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.