661/1985

Annettu Naantalissa 26 päivänä heinäkuuta 1985

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 10 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetussa laissa (496/73),

muutetaan 5 §:n 2 momentti ja 29 §:n 3 momentti,

näistä 29 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (833/81), sekä

lisätään lakiin uusi 5 b § seuraavasti:

5 §

Mitä edellä on säädetty sairaanhoidon korvaamisesta, sovelletaan vastaavasti hammassairauksiin, milloin kysymyksessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito. Hammashuollon korvaamisesta sairaanhoitona vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneille vakuutetuille säädetään 5 b §:ssä.


5 b §

Sairaanhoitona korvataan sen lisäksi, mitä 5 §:n 2 momentissa on säädetty, vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneille vakuutetuille:

1) hammaslääkärin suorittama järjestelmällisen hammashuollon periaatteita noudattava suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, lukuun ottamatta oikomishoitoa sekä proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknisiä kustannuksia;

2) hammaslääkärin määräämät 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa laitoksessa suoritetut laboratorio- ja röntgentutkimukset;

3) hammaslääkärin määräämät lääkkeet; ja

4) hammaslääkärin, asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön tai vakuutetun 1-3 kohdassa tarkoitettuun hammashuoltoon liittyvät matkakustannukset.

Mitä tässä laissa muutoin on säädetty sairaanhoidon korvaamisesta, noudatetaan soveltuvin osin, jollei jäljempänä toisin säädetä, myös 1 momentissa tarkoitettuun hammashuoltoon.

29 §

Jos työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen tai heidän perheenjäsenilleen muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua työterveyshuoltoa tai muuta terveydenhuoltoa, saa työnantaja kansaneläkelaitokselta tästä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista korvausta. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta 5 b §:ssä tarkoitetusta hammashuollosta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986. Sitä sovelletaan kustannuksiin, jotka ovat syntyneet sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 86/85
Sosiaalivaliok. miet. 16/85
Suuren valiok. miet. 99/85

Naantalissa 26 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.