92/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1985

Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (774/68) 9 § sekä

muutetaan 20 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (267/71), näin kuuluviksi:

20 §

Perhe-eläkehakemukseen annettuun päätökseen sekä 8 §:ssä ja 21 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Asianosainen ja valtiokonttorin eläkeasiamies, joka on päätökseen tyytymätön, saa kirjallisesti vaatia siihen oikaisua valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimus on annettava valtiokonttorille kuudenkymmenen päivän kuluessa tiedoksisaannista tai, jos vaatimuksen tekijä on eläkeasiamies, päätöksen tekemisestä. Päätökseen, johon saadaan hakea oikaisua, on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

Oikaisuvaatimukseen annettuun valtiokonttorin päätökseen ja muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saadaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin on säädetty muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa. Eläkeasiamiehen valitusaika luetaan päätöksen tekemisestä. Valituskirja saadaan antaa myös valtiokonttorille sen toimittamiseksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985. Lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1985 lukien.

Hallituksen esitys 240/84
Sosiaalivaliok. miet. 25/84
Suuren valiok. miet. 216/84

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Kalevi Sorsa

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.