62/1985

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1985

Laki vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867/80) nimike, 1-7 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti sekä 10 ja 12 §,

sellaisina kuin niistä ovat lain nimike 20 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (640/82) ja 3 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, näin kuuluvaksi:

Laki

vuokra-asuntolainojen korkotuesta

1 §

Julkisen valvonnan alaisten luottolaitosten tai kuntien varoista voidaan myöntää vuokra-asunnon hankkimisen, rakentamisen tai peruskorjauksen rahoittamiseksi sellaisia lainoja, joista valtio maksaa lainanantajalle korkohyvitystä. Näitä lainoja kutsutaan tässä laissa korkotukilainoiksi.

Tämä laki ei koske sellaisen vuokra-asunnon hankkimista, rakentamista tai peruskorjausta, joka liittyy maatilatalouteen taikka kalastukseen, porotalouteen tai muuhun sellaiseen maa- tai metsätalouden ohella harjoitettavaan taloudelliseen toimintaan.

2 §

Korkotukilaina voidaan myöntää:

1) kunnalle tai kuntainliitolle;

2) valtioneuvoston asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla nimeämälle asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein harjoittavalle yhteisölle;

3) vakuutustoimintaa harjoittavalle yhteisölle;

4) edellä 1-3 kohdassa tarkoitetun yhteisön tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osakeyhtiölle; sekä

5) asuntoja erityisille väestöryhmille ylläpitävälle yhteisölle.

Korkotukilaina vuokra-asunnon peruskorjausta varten voidaan myöntää myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle asuntojen vuokraamista harjoittavalle yhteisölle.

3 §

Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä on, että vuokra-asunto täyttää kohtuullisen asumistason vaatimukset taikka voidaan peruskorjaustoimenpiteiden avulla saattaa sellaiseksi ja että vuokra-asunto on mahdolliset peruskorjaustoimenpiteet huomioon ottaen hankinta-, rakentamis- tai peruskorjauskustannuksiltaan kohtuullinen.

Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi, että korkotuen myöntämistä on, huomioon ottaen väestöryhmät, joiden asunnontarpeen tyydyttämiseksi vuokra-asunnot on tarkoitettu, pidettävä yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaisena.

4 §

Korkotukilainan suuruus on enintään 90 prosenttia vuokra-asunnon hyväksytyistä hankinta-, rakentamis- tai peruskorjauskustannuksista.

5 §

Lainanantajan korkotukilainasta perimä korko saa olla enintään sen koron suuruinen, mitä yleisesti kulloinkin sovelletaan samanlaisiin tarkoituksiin myönnettäviin lainoihin.

Ympäristöministeriö päättää hankittuaan asiasta Suomen Pankin lausunnon, minkä suuruista korkoa korkotukilainasta saadaan enintään periä.

6 §

Valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä päätetään myönnettyjen ja myönnettävien korkotukilainojen saajilta perittävästä korosta ja vuosittain hyväksyttävien korkotukilainojen enimmäismäärästä. Mikäli tällöin on päätetty ainoastaan lainansaajalta perittävästä vähimmäis- tai enimmäiskorosta, lainansaajalta perittävän koron määrää ympäristöministeriö.

7 §

Korkotukilainojen yleisistä ehdoista päättää ympäristöministeriö.

8 §

Valtiokonttori maksaa korkohyvityksen lainanantajalle.

9 §

Hyväksyessään lainan korkotukilainaksi asuntohallitus päättää 5 §:n 2 momentissa mainitun koron enimmäismäärän puitteissa, minkä suuruista korkoa lainanantaja saa lainasta periä.


10 §

Asuntoa, jonka hankkimista, rakentamista tai peruskorjausta varten korkotukilaina on myönnetty, on käytettävä vuokra-asuntona vähintään 15 vuotta korkohyvityksen ensimmäisen erän maksamisesta lukien.

12 §

Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lainavaroja muuhun kuin tämän lain mukaiseen tarkoitukseen tai asuntoa vastoin 10 §:n säännöksiä taikka korkotukilainaksi hyväksymistä hakiessaan antanut olennaisesti virheellisiä tietoja tai salannut lainan hyväksymiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, voi asuntohallitus lakkauttaa korkohyvityksen suorittamisen. Edellä mainituissa tapauksissa ja milloin asunnon tai sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistusoikeus luovutetaan vastiketta vastaan toiselle ennen 10 §:ssä säädetyn määräajan kulumista, voi asuntohallitus velvoittaa lainansaajan kokonaan tai osittain suorittamaan valtiolle takaisin sen korkohyvityksen, jonka valtio on lainasta maksanut.

Takaisin maksettavaksi määrätylle korkohyvitykselle lainansaajan on suoritettava korkohyvityksen kulloisenkin erän maksupäivästä lukien vuotuista korkoa neljä prosenttia yli Suomen Pankin peruskoron, kuitenkin vähintään kymmenen prosenttia takaisin maksettavaksi määrätystä korkohyvityksen määrästä. Palautettavalle määrälle ja korolle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia eräpäivästä lukien.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1985.

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyihin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n 2 momentin ja 12 §:n säännöksiä sellaisina kuin ne ovat tämän lain tullessa voimaan.

Hallituksen esitys 200/84
Toisen lakivaliok. miet. 8/84
Suuren valiok. miet. 155/84

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.