945/1984

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tämä laki koskee oikeudenkäynnin julkisuutta valtakunnanoikeudessa, korkeimmassa oikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa, hovioikeudessa, yleisessä alioikeudessa, maaoikeudessa, vesiylioikeudessa, vesioikeudessa, liikevaihtovero-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkiatuomioistuimessa, virkaylioikeudessa, lääninoikeudessa ja sotaoikeudessa.

2 §
Tiedot oikeudenkäynnistä

Tiedot asianosaisen nimestä, ammatista ja asuinpaikasta, samoin kuin asian laadusta sekä asian käsittelyn ajankohdasta ja paikasta ovat julkiset viimeistään silloin, kun asian käsittely tuomioistuimessa on alkanut.

3 §
Julkinen käsittely

Yleisöllä on oikeus olla läsnä asian valmistelevassa ja varsinaisessa suullisessa käsittelyssä, jollei tässä tai muussa laissa ole toisin säädetty.

Mitä tässä laissa säädetään suullisesta käsittelystä, koskee myös asianosaisen, todistajan ja asiantuntijan suullista kuulustelua ja kuulemista sekä katselmusta.

4 §
Pakollinen suljettu käsittely

Yleisö ei saa olla läsnä suullisessa käsittelyssä, jos julkinen käsittely saattaisi vaarantaa valtion ulkoista turvallisuutta taikka huonontaa valtion suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen yhteisöön.

5 §
Harkinnan varainen suljettu käsittely

Tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuksesta tai erityisestä syystä muutenkin päättää, että suullinen käsittely toimitetaan kokonaan tai osaksi yleisön läsnä olematta,

1) kun käsitellään siveellisyysrikosta, kunnianloukkausta tai yksityiselämän loukkaamista koskevaa asiaa taikka muuta sellaista rikosasiaa, joka koskee erityisen arkaluonteista henkilön yksityiselämään liittyvää seikkaa;

2) kun käsitellään avioliittoa, isyyttä, lapseksiottamista, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta, holhousta taikka muuta sellaista riita- tai hakemusasiaa ja siinä esitetään erityisen arkaluonteisia henkilön yksityiselämään liittyviä seikkoja; tai

3) kun alle 18-vuotias henkilö on syytteessä rikoksesta.

Tuomioistuin voi myös päättää, että suullinen käsittely toimitetaan tarpeellisin osin yleisön läsnä olematta,

1) kun siinä esitetään salassa pidettävä asiakirja tai ilmaistaan tieto, josta on säädetty vaitiolovelvollisuus;

2) kun siinä on velvoitettu ilmaisemaan seikka tai tuomaan katsastettavaksi esine tai asiakirja, jonka ilmaisemisesta tai katsastettavaksi tuomisesta saisi muuten kieltäytyä, taikka velvoitettu vastaamaan kysymykseen, johon vastaamisesta saisi muuten kieltäytyä; tai

3) kun siinä kuullaan alle 15-vuotiasta tai henkilöä, joka muulla kuin alaikäisyyden perusteella on vajaavaltainen.

6 §
Läsnäolo suljetussa käsittelyssä

Suljetussa suullisessa käsittelyssä saavat asianosaisten sekä heidän edustajiensa ja avustajiensa lisäksi olla läsnä ne, joiden läsnäoloa tuomioistuin pitää tarpeellisena.

7 §
Neuvottelu ja äänestys

Neuvottelu ja äänestys tapahtuvat yleisön ja asianosaisten läsnä olematta.

8 §
Tuomion tai päätöksen julistaminen

Yleisöllä on oikeus olla läsnä tuomiota tai päätöstä julistettaessa.

Jos suullinen käsittely on ollut kokonaan tai osaksi suljettu, tuoinioistuin voi päättää myös tuomion tai päätöksen julistamisesta yleisön läsnä olematta. Sovelletut lainkohdat ja tuomiolauselma on tällöinkin ilmoitettava julkisesti.

9 §
Oikeudenkäyntiaineiston julkisuus

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä yleisten asiakirjojen julkisuudesta on säädetty, jollei 2 §:stä tai tämän pykälän 2 momentista muuta johdu. Mitä asiakirjasta on säädetty, koskee myös muuta oikeudenkäyntiaineistoa.

Jos suullinen käsittely on 4 tai 5 §:n nojalla ollut kokonaan tai osaksi suljettu tai jos siinä on esitetty salassa pidettävä asiakirja tai esine taikka ilmaistu tieto, josta on säädetty vaitiolovelvollisuus, tuomioistuin voi päättää, että oikeudenkäyntiaineisto sovellettuja lainkohtia ja tuomiolauselmaa lukuun ottamatta on pidettävä tarpeellisin osin salassa määräajan, kuitenkin enintään 40 vuotta päätöksen antamisesta.

10 §
Menettelysäännöksiä

Alle viisitoistavuotias henkilö ei saa olla läsnä suullisessa käsittelyssä, jos tuomioistuin katsoo siitä voivan olla hänelle haittaa.

Tuomioistuimen puheenjohtajalla on oikeus tungoksen välttämiseksi rajoittaa suullisessa käsittelyssä taikka tuomiota tai päätöstä julistettaessa läsnä olevan yleison määrää.

Valokuvaaminen, nauhoittaminen sekä kuvan ja äänen muu tallentaminen ja siirtäminen teknisin menetelmin on istuntohuoneessa sallittu puheenjohtajan luvalla.

11 §
Muutoksenhaku

Tuomioistuimen tai sen puheenjohtajan tämän lain nojalla tekemään päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta.

12 §
Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1985.

Tällä lailla kumotaan oikeudenkäytön julkisuudesta 5 päivänä helmikuuta 1926 annettu laki (26/26) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä kuninkaallinen kirje 26 päivältä marraskuuta 1736 kuninkaallisten asiamiesten ja visksalien velvollisuudesta olla oikeudesta poissa, kun keskustellaan asioista, joissa he ovat käytäneet puhevaltaa.

Oikeudenkäytön julkisuudesta annetun lain nojalla annetut salassapitomääräykset jäävät sellaisinaan voimaan, kuitenkin niin, että oikeudenkäyntiaineiston salassa pitäminen lakkaa viimeistään 40 vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

Hallituksen esitys 56/84
Toisen lakivaliok. miet. 5/84
Suuren valiok. miet. 145/84

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.