70/1984

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1984

Laki palkkaturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun palkkaturvalain (649/73) 1 §:n 3 momentti, 2 §:n 2 momentti, 3 §, 4 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7§:n 1 momentti sekä 8, 12 ja 17 § sekä

lisätään lain 6 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 9 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Palkkaturvasta huolehtivat työvoimaministeriö ja työvoimapiirin toimisto. Päätöksen palkkaturva-asiassa tekee sen työvoimapiirin toimisto, jonka alueella työnantajalla, jota hakemus koskee, on kotipaikka. Jos kotipaikasta ei ole selvyyttä, käsittelee asian sen työvoimapiirin toimisto, jonka alueella hakemuksessa tarkoitettu työ on pääasiallisesti tehty.

2 §

Työvoimapiirin toimistolla on valta harkita, onko palkkaturvana maksettava enemmän kuin kaksi kertaa se määrä, jonka työntekijän saatavan maksamatta jättänyt työnantaja vuoden kuluessa ennen palkkaturvahakemuksen jättämistä on työntekijälle maksanut työsuhteesta johtuvan saatavan suorituksena.

3 §

Hakemus palkkaturvan maksamisesta osoitetaan työvoimapiirin toimistolle ja toimitetaan työvoimatoimistoon. Hakemuksessa on selvästi mainittava työntekijän nimi, työnantaja ja työsuhteesta johtuvien saatavien määrä.

4 §

Kun palkkaturvahakemus on saapunut työvoimapiirin toimistoon, toimiston tulee heti ryhtyä toimiin työnantajan maksukyvyttömyyden ja työntekijän työsuhteesta johtuneen saatavan selvittämiseksi. Työnantajalle on asiaa käsiteltäessä varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Jos työvoimapiirin toimisto on voinut todeta työnantajan maksukyvyttömäksi ja saanut selvitetyksi työntekijän saatavien määrän, sen on päätettävä heti maksaa työsuhteesta johtuva saatava valtion varoista.

Jos työntekijä on jättänyt valvomatta saatavansa tai sen etuoikeuden työnantajan konkurssissa tai työnantajan velkojille annetun julkisen haasteen paikalletulopäivänä, työvoimapiirin toimistolla on valta harkita, onko työntekijän katsottava menettäneen kokonaan tai osaksi oikeutensa palkkaturvaan.

5 §

Työntekijän työsuhteesta johtuva saatava sekä kaikki siihen perustuvat oikeudet siirtyvät valtiolle sinä päivänä jolloin työvoimapiirin toimisto on päättänyt maksaa palkkaturvaa ja siltä osin kuin palkkaturvaa on päätetty maksaa. Päätös on heti annettava tiedoksi työntekijälle ja työnantajalle sekä jokaiselle sellaiselle avoimen yhtiön osakkaalle tai kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle, joka 6 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla on määrätty maksuvelvolliseksi.

6 §

Hyväksyessään työntekijän palkkaturvahakemuksen työvoimapiirin toimiston on palkkaturvapäätöksessään määrättävä työnantajan maksuvelvollisuus valtiolle. Jos työnantajana on ollut avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, palkkaturvapäätöksessä on määrättävä myös avoimen yhtiön osakkaan tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen maksuvelvollisuus valtiolle samojen perusteiden mukaan kuin tässä laissa on työnantajasta säädetty. Tällainen maksuvelvollisuus voidaan palkkaturvapäätöksessä kuitenkin määrätä vain sellaiselle osakkaalle tai yhtiömiehelle, jolle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Työvoimapiirin toimiston päätös on työnantajaan ja 1 momentissa tarkoitettuun avoimen yhtiön osakkaaseen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaiseen yhtiömieheen nähden heti täytäntöönpantavissa niin kuin lainvoimainen tuomio, jollei tuomioistuin käsitellessään mainittua työsuhteesta johtuvaa saatavaa taikka palkkaturvaa koskevaa riitaa määrää, ettei päätöstä ole toistaiseksi pantava täytäntöön tai täytäntöönpanoa jatkettava.

7 §

Jos palkkaturvahakemus on hylätty, työvoimapiirin toimiston tulee osoittaa työntekijä nostamaan kanne tuomioistuimessa työnantajaa vastaan kuuden kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Mikäli kannetta ei ole määräajassa nostettu, ei hylätyn hakemuksen tarkoittamaa palkkaturvaa voida uuden hakemuksen perusteella määrätä maksettavaksi ellei tähän ole erittäin painavia syitä.

8 §

Työvoimapiirin toimiston tämän lain nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

9 §

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty työnantajasta, koskee myös avoimen yhtiön osakasta tai kommandiittiyhtiön vastuunalaista yhtiömiestä, joka 6 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla on määrätty maksuvelvolliseksi.

12 §

Työntekijältä, jolle on maksettu palkkaturvaa, voi työvoimapiirin toimisto erityisestä syystä evätä oikeuden saada palkkaturvaa samaan työnantajaan kohdistuvasta saatavasta, jos saatava perustuu työhön, joka on tehty kolmen vuoden kuluessa edellisestä palkkaturvan maksamista koskevasta päätöksestä.

Työntekijän hakemuksesta työvoimapiirin toimisto voi ennalta päättää, onko jotain seikkaa pidettävä 1 momentissa mainittuna erityisenä syynä.

17 §

Työnantaja on velvollinen antamaan palkkaturva-asiaa hoitavalle työvoimaviranomaiselle kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen tämän lain täytäntöönpanoa varten. Mainitulla viranomaisella on oikeus tarkistaa tiedot työnantajan kirjanpidosta.

Lääninhallitus ja poliisipiirin päällikkö ovat velvollisia antamaan palkkaturva-asiaa hoitavalle työvoimaviranomaiselle tarpeellista virka-apua 1 momentissa tarkoitettujen tietojen hankkimiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1984. Niihin palkkaturvahakemuksiin, jotka on jätetty työvoimaviranomaisten käsiteltäviksi ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin aikaisempaa lakia.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Urpo Leppänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.