676/1983

Annettu Naantalissa 5 päivänä elokuuta 1983

Laki sairausvakuutuslain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 15 päivänä heinäkuuta 1970 ja 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetuilla laeilla (499/70 ja 496/73), uusi 4 momentti sekä 10 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä tammikuuta 1966 ja 30 päivänä joulukuuta 1977 annetuilla laeilla (5/66 ja 1087/77), sekä mainitulla 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetulla lailla, siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §

Sairaanhoitoon kuuluvien apuvälineiden ja muiden laitteiden hankkimisesta tai ylläpitämisestä aiheutuneiden tarpeellisten matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan kuitenkin, mitä 1 momentin 4 kohdassa on säädetty.

10 §

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, korvataan sairaanhoitoon kuuluvien apuvälineiden ja muiden laitteiden hankkimiseen ja ylläpitämiseen liittyvät tarpeelliset matkat lääkintöhallituksen hyväksymiin apuvälineiden ja muiden laitteiden valmistus- ja välityspaikkoihin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984. Sitä sovelletaan kustannuksiin, jotka ovat syntyneet lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 12/83
Talousvaliok. miet. 3/83
Suuren valiok. miet. 20/83

Naantalissa 5 päivänä elokuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.