236/1983

Annettu Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 1983

Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 1 §:n 1 momentti, 17 §:n 2 momentti, 27 § ja 27 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 18 päivänä huhtikuuta 1980 annetussa laissa (280/80), 17 §:n 2 momentti 11 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (768/70), 27 § muutettuna 23 päivänä kesäkuuta 1975, 28 päivänä maaliskuuta 1980 ja 9 päivänä tammikuuta 1981 annetuilla laeilla (493/75, 233/80 ja 1/81) sekä 27 a §:n 1 momentti mainitussa 23 päivänä kesäkuuta 1975 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

Työntekijällä, joka tekee merimieslaissa (423/78) tarkoitettua työtä ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppaaluksessa, merellä ansiotarkoituksessa toimivassa pelastus- tai kalastusaluksessa taikka muunlaisessa jäänmurtaja-aluksessa kuin satamajäänmurtajassa taikka työnantajan määräyksestä merenkulun piiriin kuuluvaa työtä väliaikaisesti muualla, on oikeus vanhuus-, työkyvyttömyysja työttömyyseläkkeeseen sekä hänen omaisillaan perhe-eläkkeeseen ja leskellä tai kuolinpesällä hautausavustukseen sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Työntekijää kutsutaan jäljempänä tässä laissa vakuutetuksi.


17§

Vapaakirjan perusteella kuukaudelta suoritettava vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke on 11 §:n, 12 §:n 2 momentin ensimmäisen lauseen ja 13 §:n mukaisten maksukuukausien kuudesosan osoittama prosenttimäärä vakuutetun 16 §:n 1 momentissa säädetystä ja 18 §:n mukaisesti korotetusta palkasta. Jos työkyky on alentunut vähintään kahdella viidenneksellä ja enintään kolmella viidenneksellä, työkyvyttömyyseläke on puolet edellä tarkoitetusta määrästä.


27§

Tämän lain mukaisen eläkkeen yhteensovituksessa eläkkeensaajan saaman muun eläkkeen tai eläkkeenluonteisen suorituksen kanssa noudatetaan vastaavasti, mitä työntekijäin eläkelain 8 ja 8 a §:ssä on säädetty.

27a§

Eläkekassalla on 27 §:n säännösten estämättä oikeus, jos siinä mainitun korvauksen saaminen on viivästynyt eläkkeensaajasta riippumattomasta syystä, suorittaa eläke täysimääräisenä sekä saada liikaa suorittamansa määrä takaisin korvausvelvolliselta, ei kuitenkaan siltä, joka jo oli täyttänyt korvausvelvollisuutensa vilpittömässä mielessä. Kassalle täten tulevaa korvausta ei saa määrätä suuremmaksi kuin eläkkeensaaja eläkettä vastaavana korvauksena olisi ollut oikeutettu saamaan tai jo on saanut.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1983.

Tämän lain 27 §:ää sovelletaan lain voimaantulon jälkeen toimitettaviin eläkkeiden yhteensovituksiin. Jos merimieseläkelain 27 §:n säännökset, sellaisina kuin ne olivat ennen tämän lain voimaantuloa, johtavat suurempaan eläkkeeseen, sovelletaan sanottuja säännöksiä tämän lain 27 §:n säännösten asemesta, ei kuitenkaan kolmen vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta toimitettavissa eläkkeiden yhteensovituksissa.

Hallituksen esitys 272/82
Sosiaalivaliok. miet. 38/82
Suuren valiok. miet. 262/82

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.