47/1983

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1983

Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun lain (367/61) 9 §:n 1–4 momentti ja 10 §:n 2 ja 4 momentti sekä

lisätään 6 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

6 §

Kiinteistö, kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun asetuksen 2 §:ssä mainittu toisen maalla oleva laitos hallintaoikeuksineen maahan, oikeus määräalan erottamiseen ja velallisen asuntonaan käyttämän huoneiston hallintaan oikeuttava asuntotai kiinteistöosakeyhtiön osake saadaan kuitenkin myydä vasta sitten, kun saamisen määrääminen tai maksuunpano on lainvoimainen.

Verotuslaissa (482/58) tarkoitettujen verojen ja maksujen ulosotossa sovelletaan 2 momentissa säädettyjä rajoituksia, jos säännönmukaiseen verotukseen on haettu muutosta tutkijalautakunnalta veromuistutuksella tai lääninoikeudelta valituksella taikka vaadittu oikaisua verolautakunnalle tai lääninverolautakunnalle tehdyllä vaatimuksella ja valitus tai oikaisuvaatimus on tehty 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona tutkijalautakunnan ilmoitus valitusajan alkamisesta on verotuslain 93 §:n mukaisesti julkipantu.

Rajoitukset ovat voimassa, kunnes muutoksenhaun johdosta annettu päätös on saanut lainvoiman. Veronoikaisua koskevan päätöksen osalta rajoitukset ovat voimassa, jos päätökseen on haettu muutosta valituksella 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona verovelvollinen on saanut päätöksestä tiedon. Ulosoton hakijan tekemä muutoksenhaku ei estä täytäntöönpanon loppuunsaattamista.

9 §

Viranomainen, joka käsittelee saamisen määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa säännönmukaista valitusta tai perustevalitusta taikka veronoikaisua, voi, jos aihetta siihen ilmenee, kokonaan tai joltakin osin kieltää saamisen ulosottamisen tai määrätä sen keskeytettäväksi.

Milloin se, jonka omaisuutta on ulosmitattu, tahtoo valituksensa tai oikaisuvaatimuksensa perusteella hakea täytäntöönpanon keskeytystä, hänen tulee ilmoittaa siitä heti tai viimeistään 8 päivänä ulosmittauksen jälkeen ulosottomiehelle, jonka on keskeytettävä täytäntöönpano toistaiseksi.

Hakemus täytäntöönpanon keskeyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. Se osoitetaan ulosottomiehelle ja siihen on liitettävä ulosottomiehen oikeaksi todistama jäljennös ulosmittauspöytäkirjasta sekä todistus siitä, että saamisen määräämistä tai maksuunpanoa koskeva valitus tai velallisen oikaisuvaatimukseen perustuva veronoikaisu on vireillä, taikka valituskirjelmä ja ne asiakirjat, joihin valittaja viittaa perusteinaan.

Keskeytyshakemus liitteineen on viimeistään 20 päivänä ulosmittauksen jälkeen toimitettava ulosottomiehelle, jonka tulee viipymättä lähettää asiakirjat sille viranomaiselle, jolle valituksen tai oikaisuvaatimuksen tutkiminen kuuluu.


10 §

Määräys ulosoton kieltämisestä tai keskeyttämisestä on voimassa, jollei 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen toisin määrää, kunnes valitus tai perustevalitus on lainvoiman saaneella päätöksellä ratkaistu. Veronoikaisun yhteydessä annettu määräys on voimassa, jos veronoikaisua koskevaan päätökseen on haettu muutosta valituksella 6 §:n 4 momentissa mainitussa ajassa. Ulosoton hakijan tekemä muutoksenhaku ei estä täytäntöönpanon loppuunsaattamista. Kun päätöksen antamisesta on kulunut kolme kuukautta, täytäntöönpano on muulloinkin loppuunsaatettava, jollei maksuvelvollinen näytä, että hän on hakenut päätökseen määräajassa muutosta tai että hänellä on vielä tätä määräaikaa jäljellä.


Säännönmukaista valitusta tai perustevalitusta käsittelevä viranomainen saa määrätä puheenjohtajansa, jäsenensä taikka esittelijänsä käsittelemään ja ratkaisemaan ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä koskevia hakemuksia. Jos asian käsittely kuuluu verolautakunnalle tai lääninverolautakunnalle, ulosoton kieltämisestä tai keskeyttämisestä voi päättää myös asianomainen verotoimisto tai lääninverovirasto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1983.

Jos verotusta koskevaan päätökseen on haettu muutosta valittamalla ennen tämän lain voimaantuloa, ovat 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut myyntirajoitukset kuitenkin voimassa, kunnes asiassa on annettu lainvoimainen päätös.

Hallituksen esitys 214/82
Toisen lakivaliok. miet. 17/82
Suuren valiok. miet. 250/82

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.