1110/1982

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetun lain (603/77) 5 §:n 2 momentti, 8 ja 20 §, 21 §:n 2 ja 3 momentti, 26 §, 49 §:n 1 ja 2 momentti, 52 §:n 1 ja 2 momentti, 63 §, 73 §:n 2 momentti,77 §:n 1 momentti, 87 ja 91 §, 95 §:n 1 momentti ja 97 §:n 2 ja 3 momentti sekä

lisätään 11 §:ään uusi 2 momentti, 53 §:ään uusi 2 momentti, 59 §:ään uusi 3 momentti,81 §:ään uusi 2 momentti ja 89 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy4 momentiksi, seuraavasti:


Kun tietyn suunnitelman vahvistaminen, luvan myöntäminen tai muu päätös samalla tuottaa oikeuden yrityksen toteuttamista varten tarpeellisen lunastuksen toimeenpanoon, lunastuslupaa ei tarvita.

Lunastettavan kiinteän omaisuuden omistajalle ja käyttöoikeuden haltijalle on, jollei hakija näytä heidän kirjallisesti suostuneen lunastukseen, ennen lunastusluvan antamista varattava tilaisuus antaa määräajassa lausuntonsaasiasta. Määräaikaa ei saa asettaa 30 päiväälyhyemmäksi eikä 60 päivää pitemmäksi hakemuksen tiedoksiannosta lukien.

Asianomaiselle kunnalle sekä, jos hankkeellaon seudullista merkitystä, lääninhallitukselle jaseutukaavaliitolle on varattava 1 momentissatarkoitettu tilaisuus. Jos hankkeella on ympäristönsuojelun kannalta huomattava merkitys,myös asianomaiselle ympäristönsuojelusta huolehtivalle erityisviranomaiselle on varattavavastaava tilaisuus.

11§

Määräyksen 5 §:n 2 momentissa tarkoitetunlunastuksen, tontinosan lunastuksen sekä sellaisen muun lunastuksen toimeenpanoon, johonhakijalla on oikeus ilman lunastuslupaa, maanmittauskonttori antaa hakemuksesta.

20§

Sellaiset lunastukset, jotka perustuvat samaan lunastuslupaan, käsitellään samassa toimituksessa. Maanmittauskonttori voi kuitenkintoimitusmääräystä antaessaan tai toimituksenaikana erottaa samaan lunastuslupaan perustuvat lunastukset käsiteltäviksi eri toimituksissa,jos se lunastuksen jouduttamiseksi tai muustasyystä on tarpeellista.

21§

Jos lunastuksen kohde on joltakin osin jätetty lunastustoimituksessa määrättäväksi, eivätkä asianosaiset siitä sovi tai jos toimituksessamuutoin syntyy erimielisyyttä lunastettavanalueen rajojen määräämisestä, lunastettavallaalueella olevien rakennusten ja laitteiden taipuuston ja muun kasvillisuuden käsittelystätaikka muutoin siitä, mitä on lunastettava, lunastustoimikunnan on ratkaistava asia.

Toimituksessa on suoritettava tarpeellinenrajankäynti. Jos lunastuksen kohteen määräämistä varten on toimituksen aikana tarpeensuorittaa tontinmittaus tai yleisen alueen mittaus, rakennuslautakunnan on määrättävä toimitusinsinöörin esityksestä sellainen toimitus suoritettavaksi. Kun lunastetaan omistusoikeusosaan kiinteistöä, sille ei ole määrättävä osalukua eikä manttaalia.

26§

Jos lunastuksen vuoksi menetetään oikeusyksityisen tien pitämiseen ja tie on sen vuoksijohdettava toisen kiinteistön tai alueen kauttataikka lunastuksesta muutoin aiheutuu kulkuyhteyksien katkeaminen, on tästä aiheutuvatkysymykset järjestettävä lunastustoimituksessanoudattaen soveltuvin kohdin, mitä yksityisistäteistä annetussa laissa (358/62) on säädetty.

49§

Kun kiinteistö lunastetaan kokonaan, siitäsuoritettava kertakaikkinen kohteenkorvaus onmäärättävä talletettavaksi.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on sovellettava 46 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun korvauserään, kun hankitaan oikeus osaankiinteistöä tai lunastetaan muuta omaisuutta,joka kiinnityksen johdosta tai maksamattomankauppahinnan panttioikeutta koskevien säännösten mukaan vastaa saamisesta tai määrätynraha- tai tavaratulon kantamisoikeudesta, eikäomistaja osoita oikeudenhaltijain suostuneen siihen, että korvaus saadaan maksaa hänelle taikka lunastustoimikunta harkitse jäljelle jäävänomaisuuden selvästi vastaavan sitä rasittavistaoikeuksista.


52§

Hakijan on suoritettava kertakaikkinen korvaus tai, jos ennakkokorvausta on suoritettu,loppuosa korvauksesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lunastuspäätös on julistettu,maksamalla korvaus korvauksensaajalle tai tämän määräämään rahalaitokseen taikka, jos korvaus on määrätty talletettavaksi, kiinteistön sijaintipaikan ulosotonhaltijalle.

Jos hakija on valittanut lunastuspäätöksestä,riidanalainen osa korvauksesta saadaan tallettaakiinteistön sijaintipaikan ulosotonhaltijalle.Oikeudesta suorittaa korvaus tallettamalla onlisäksi voimassa, mitä rahan, arvopaperien taiasiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudestaannetussa laissa (281/31, maksutalletuslaki) onsäädetty. Talletetun korvauksen nostamisestasäädetään 70 §:ssä.


53§

Kun omistusoikeuden saaminen lunastettavaan kiinteistöön tai alueeseen tai muiden lunastuksen päättymiseen liittyvien oikeusvaikutusten syntyminen on tärkeää lunastuksen tarkoituksen toteuttamiseksi ja valitus lunastuspäätöksestä koskee vain korvauksia tai kustannuksia tai muutoin sellaista seikkaa, joka eivaikuta lunastuksen kohteen vahvistamiseentaikka maarekisteriin tai tonttikirjaan muutointehtäviin merkintöihin, voidaan tarpeelliset rekisterimerkinnät toimituksesta tehdä lunastuksen hakijan pyynnöstä, vaikkei lunastuspäätöskaikilta osiltaan ole saanut lainvoimaa, edellyttäen, että lunastustoimikunnan määräämä lunastuskorvaus on asianmukaisesti suoritettuJos rekisteröinnin estävä valitus koskee vainjoitakin toimitukseen kuuluvia kiinteistöjä,voidaan rekisterimerkinnät muiden kiinteistöjen osalta tehdä lunastuspäätöksen lainvoimaisuutta odottamatta. Rekisteriviranomaisen onilmoitettava rekisteröintiä koskevasta pyynnöstä maaoikeudelle, joka voi kieltää rekisteröinnin siksi kunnes maaoikeus on tarkastuksessahyväksynyt toimituksen.

59§

Lunastuksissa, joissa lunastuslupaa ei tarvita,kysymyksen oikeudesta ennakkohaltuunottoonratkaisee hakijan vaatimuksesta lunastustoimikunta lunastustoimituksessa annettavalla eripäätöksellä.

63§

Hakija saa oikeuden ottaa omaisuuden haltuunsa, kun haltuunottokatselmus on julistettupäättyneeksi ja asianomaiselle tuleva ennakkokorvaus on suoritettu. Jos haltuunotosta aiheutuu 57 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus,on vastaavasti noudatettava, mitä sanotussalainkohdassa on säädetty.

73§

Kun hakija on luopunut lunastuksesta tai lunastuslupa on kumottu taikka 40 §:n 3 momentissa tarkoitettu sopimus on tehty, lunastusraukeaa. Hakijan pyynnöstä voidaan luovutettukiinteistö tai alue kuitenkin lunastuksen raukeamisesta huolimatta muodostaa lunastustoimituksessa lunastusyksiköksi rekisteriin merkitsemistä varten edellyttäen, ettei sitä rasitamikään kiinnitys tai panttioikeus sekä että tämä voi tapahtua kiinteistörekisterijärjestelmänselvyyttä vaarantamatta.

77§

Kun lunastuslupa tai, milloin sitä ei tarvita,toimitusmääräys on annettu, lunastuksen kohteesta on ilmoitettava asianomaiselle tuomarille,jonka on tehtävä tarpeellinen merkintä kiinnitysrekisteriin.


81§

Hakijan on maksettava kustannukset, jotkaaiheutuvat talletettua korvausta koskevasta 68§:n 1 momentissa tarkoitetusta tiedoksiannosta.

87§

Valtioneuvoston tai lääninhallituksen taikka5 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun hallintoviranomaisen ennakkohaltuunottoluvan myöntämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

89§

Lunastustoimituksessa suoritettuun rajankäyntiin ei saa hakea erikseen muutosta.


91§

Maaoikeuden päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla, joskorkein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun3 §:n nojalla myöntää valitusluvan. Maaoikeuden päätös pannaan täytäntöön niin kuin lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanosta on säädetty. Päätöksen perusteella lunastuksesta tehdään tarpeelliset merkinnät maarekisteriin taitonttikirjaan. Korkein oikeus voi kuitenkinennen asian lopullista ratkaisemista määrätä,ettei päätöstä toistaiseksi ole pantava täytäntöön tai täytäntöönpanoa jatkettava.

Valitusosoituksen antamisesta, muutoksenhakumenettelystä ja valitusasian käsittelystä onvoimassa, mitä jakolaissa on säädetty. Kuitenkaan ei tyytymättömyyttä tarvitse erikseen ilmoittaa. Valitusajan päätyttyä maanmittauskonttorin on päätökseen tyytyneiden asianosaisten selityksiä ja toimitusinsinöörin lausuntoahankkimatta lähetettävä valitusasiakirjat ja tarvittaessa myös maaoikeuden asiakirjavihko korkeimmalle oikeudelle.

Jos korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan, asianosaisia on korkeimman oikeudenmääräyksestä kuultava siinä järjestyksessä kuinjakolaissa on säädetty.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti voimassa muutoksen hakemisesta maaoikeustuomarin päätökseen asiassa, jonka tämäon yksin ratkaissut. Muutosta ei kuitenkaansaa hakea maaoikeustuomarin päätökseen toimitusmiehen esteellisyydestä. Muutoksenhakumenettelystä on vastaavasti voimassa, mitä maaoikeustuomarin päätöksestä tehdystä valituksesta jakolaissa on säädetty.

95§

Maksamatta olevalle lunastuskorvaukselle onmäärättävä suoritettavaksi kuuden prosentinkorko siitä päivästä, jolloin hakija on saanutoikeuden lunastettavan alueen haltuunottoon.


97§

Jos 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessalunastus- tai korvausvelvollisuuden olemassaolosta on erimielisyyttä, määräystä toimenpiteen suorittamiseen on haettava lääninoikeudelta. Muussa tapauksessa määräyksen antaamaanmittauskonttori. Ennen määräyksen antamista maanmittauskonttorin on kuultava lunastus- tai korvausvelvollista, jollei hakemukseenole liitetty selvitystä siitä, että tämä myöntäälunastus- tai korvausvelvollisuuden olemassaolon.

Kun kysymys on tontinosan lunastuksesta,lunastustoimikunta päättää, kenellä on oikeuslunastaa. Asianosaisella, joka ei ole hakenutlunastuksen toimeenpanoa, on oikeus esittäälunastusvaatimuksensa 19 §:ssä säädetyllä tavalla. Tontinosan lunastuksessa ei ole sovellettava 31 §:ää. Jos valitus lunastuspäätöksestäkoskee tontinosan lunastusoikeutta, hakija eiole velvollinen maksamaan lunastuskorvaustaennen kuin lunastusoikeutta koskeva päätös onsaanut lainvoiman eikä hakija ole oikeutettuottamaan lunastettua tontinosaa haltuunsa ennen kuin lunastus on päättynyt.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1983.

Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaantullessa vireillä olevissa lunastustoimituksissa,joissa loppukokousta ei ole pidetty ennen lainvoimaantuloa. Lain 53 §:n 2 momenttia sovelletaan lisäksi sellaisiin lunastustoimituksiin,joissa loppukokous on pidetty ennen lain voimaantuloa, mutta joista aiheutuvia rekisterimerkintöjä ei vielä ole tehty.

Ennen tämän lain voimaantuloa annettuunmaaoikeuden tai maaoikeustuomarin päätökseen haetaan muutosta noudattaen aikaisemminvoimassa ollutta lakia.

Hallituksen esitys 19/82
Laki- ja talousvaliok. miet. 17/82
Suuren valiok. miet. 186/82

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.