1089/1982

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 8 §:n 1 momentti, 9 §, 10 §:n 1 momentti, 16 §, 23 §:n 2 momentti ja 59 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 1 momentti ja 9 § 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussalaissa (1079/78), 10 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1087/77), 16 §, 23 §:n 2 momentti ja 59 §:n 2 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussalaissa (471/81), sekä

lisätään lakiin uusi 76 b § seuraavasti:

Edellä 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta lääkärin samalla kertaa määräämästätutkimuksesta tai hoidosta johtuvista kustannuksista taikka, jos ne ylittävät noudatettavaksi vahvistetun taksan, tämän mukaisistamääristä korvataan kolme neljännestä siltä osinkuin kustannukset tai taksan mukaiset määrätyhteensä ylittävät 17 markkaa. Sama olkoonlaki, jos lääkärin määräämän tutkimuksen onsuorittanut tai hoidon antanut asianmukaisenammattikoulutuksen saanut henkilö. Asetuksella säädetään, missä laajuudessa samalla kertaamäärätyt tutkimus- ja hoitotoimenpiteet korvataan saman määräyksen perusteella sekä mitkätutkimus- ja hoitotoimenpiteet katsotaan korvausta laskettaessa samalla kertaa määrätyiksi.


Edellä 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista lääkkeistä korvataan puolet 15 markkaa ylittävältä osalta kutakin ostokertaa kohti.Vaikeaa ja pitkäaikaista sairautta varten tarvittavat välttämättömät lääkkeet korvataan kuitenkin kokonaan siinä laajuudessa kuin valtioneuvoston päätöksellä määrätään. Asetuksellasäädetään, mitä on pidettävä vaikeana ja pitkäaikaisena sairautena.

10§

Lääkärin tai asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön käynnistä potilaan luona johtuvat matkakustannukset korvataan vakuutetulle kokonaan siltä osin kuin ne yhteensuuntaan tapahtuvaa matkaa kohti ylittävät 12 markkaa. Sama koskee vakuutetun lääkärissä,sairaanhoitolaitoksessa, laboratorio- ja röntgenlaitoksessa tai asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön luona käynnistä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista.


16§

Päivärahan määrä päivää kohden on vähimmäispäiväraha, 27,50 markkaa lisättynä 3O prosentilla vakuutetun verotuksessa, asetuksellasäädettävänä kalenterivuotena todettujen työtulojen kolmassadasosasta, kuitenkin vähintään 80 prosenttia työtulojen kolmassadasosasta, jostyötulot eivät ylitä 7200 markkaa. Jos työtulot ylittävät 7200 markkaa, päivärahanmäärä on 80 prosenttia 7200 markankolmassadasosasta lisättynä 50 prosentilla 7200 markkaa ylittävän osan kolmassadasosasta. Jollei vakuutetulla ole edellä mainittunaaikana ollut työtuloja, päivärahan määrä päivääkohden on vähimmäispäivärahan suuruinen.

Mitä työtulolla tarkoitetaan tätä lakia sovellettaessa, säädetään asetuksella.

23§

Äitiysrahaa suoritetaan 158 arkipäivältä lapsen äidille ja 100 arkipäivältä joko äidille taiaikaisintaan 100 arkipäivän kuluttua äitiysrahaoikeuden alkamisesta äidin suostumuksellalapsen isälle, joka on avioliitossa lapsen äidinkanssa ja joka ei asu hänestä erillään välienrikkoutumisen vuoksi, kun isä on lapsen hoidon takia poissa ansiotyöstä tai muusta kodinulkopuolella suoritettavasta työstä. Samoinedellytyksin voidaan äitiysrahaa suorittaa lapsen isälle myös lapsen syntymän yhteydessävähintään 6 ja enintään 12 arkipäivältä, jolloin äitiysrahan suorittamisaika lyhenee vastaavasti. Isälle suoritetaan äitiysrahaa sitenkuin asetuksella säädetään. Isälle suoritettavan äitiysrahan määrä päivää kohti onyhtä suuri kuin 16 §:ssä tarkoitettu päiväraha.Ilmoitus äitiysrahan suorittamiseksi isälle samoin kuin ilmoitus työnantajalle isän jäämisestä pois ansiotyöstä edellä olevasta syystä sekä ilmoitus äitiysrahan suorittamiseen vaikuttavista muutoksista on tehtävä siten kuinasetuksella tarkemmin säädetään.


59§

Valtio suorittaa 13 prosenttia päivä jaäitiysrahoista. Valtion on suoritettava kuukausittain ennakkona määrä siten kuin asetuksellatarkemmin säädetään.


76b§

Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on tukeasairaan lapsen hoitoa ja kuntoutusta valtiontulo- ja menoarviossa sanottuun tarkoitukseenosoitettujen määrärahojen puitteissa siten kuinvaltioneuvosto tarkemmin määrää.

Kansaneläkelaitoksen 1 momentissa tarkoitettua tukea koskevaan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983 kuitenkin niin, että lain 16 §:n1 momentin säännöstä sovelletaan vasta 1 päivästä maaliskuuta 1983 lukien.

Tätä lakia sovelletaan niihin kustannuksiin,jotka ovat syntyneet lain voimaantulon jälkeen,sekä päivä ja äitiysrahaan, joka kohdistuuaikaan lain voimaantulosta alkaen.

Poiketen siitä, mitä 22 §:n 1 momentissaon säädetty, äitiysrahan määrä 100 ensimmäisen arkipäivän jälkeen lasketaan vuoden 1983loppuun saakka siten, että 16 §:ssä mainitun80 prosentin sijasta käytetään prosenttilukua70. Vastaavasti lasketaan myös isälle ja ottoisälle suoritettavan äitiysrahan määrä vuoden1983 loppuun saakka siten, että 16 §:ssä mainitun 80 prosentin sijasta käytetään prosenttilukua 70. Poiketen siitä, mitä 23 §:n 4 momentissa on säädetty, äidillä on vuoden 1983loppuun saakka oikeus 100 ensimmäisen äitiysrahan suorituspäivän jälkeen saada äitiysrahansijasta päivärahaa, jos hän tulee työkyvyttömäksi.

Tämän lain 16 §:n 1 momentissa säädetytmäärät 27,50 markkaa vastaa vuodelle 1982ja 7200 markkaa vuodelle 1983 vahvistettuapalkkaindeksilukua.

Kunnalla on oikeus saada korvaus terveyskeskuksen toimesta annetun sairaanhoidon kustannuksista aikaisemmin voimassa oileidensäännösten mukaisesti, jos hoito on annettuennen 1 päivää tammikuuta 1983.

Tällä lailla kumotaan sairausvakuutuslainmuuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1981annetun lain (471/81) voimaantulosäännöksen1, 5 ja 6 momentti.

Hallituksen esitys 178/82
Sosiaalivaliok. miet. 33/82
Suuren valiok. miet. 227/82

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.