628/1982

Annettu Naantalissa 20. päivänä elokuuta 1982

Laki meripelastuspalvelusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Ihmishengen pelastamiseksi merihädästä taikka uhkaavasta vaaratilanteesta merialueella viranomaiset ovat velvolliset suorittamaan meripelastuspalvelua niin kuin tässä laissa säädetään.

Rajavartiolaitos suorittaa meripelastuspalvelua sekä huolehtii meripelastuspalvelun suunnittelusta, johtamisesta ja valvonnasta samoin kuinmeripelastuspalveluun osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen toiminnan yhteensovittamisesta.

Merenkulkulaitos, poliisi, puolustusvoimat,tullilaitos, tie- ja vesirakennuslaitos sekä postija telelaitos samoin kuin ilmailu-, palo- jaterveydenhuoltoviranomaiset ovat rajavartiolaitoksen ohella velvollisia osallistumaan meripelastuspalveluun asetuksella säädettävässä laajuudessa.

Meripelastuspalvelu on suunniteltava ja järjestettävä niin, että siihen kuuluvat toimenpiteet voidaan olosuhteissa, joissa niitä tarvitaan,suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Jokainen merivartioston toimintapiirissä oleskeleva työkykyinen henkilö on velvollinen merivartioston komentajan määräyksestä avustamaan meripelastustehtävässä, jollei pätevä syyole esteenä.

Sen, jonka hallussa on viestiyhteyksiä, onheti välitettävä hätäilmoitus, hälytys ja muumeripelastustoimintaa koskeva tiedonanto.

Jokaisen on merivartioston komentajan määräyksestä luovutettava meripelastustehtävässäkäytettäväksi siinä tarvittavia viestiyhteyksiä,viestitys- ja kulkuvälineitä, pelastuskalustoa jatyökoneita, elintarvikkeita pelastushenkilöstöävarten sekä poltto- ja voiteluaineita kulkuvälineitä ja työkoneita varten.

Meripelastustoimintaa ei saa lopettaa eivätkäsiihen osallistuvat tai siinä avustavat saa poistua ennen kuin toimintaa johtava viranomainenon antanut luvan.

Henkilöstöä ei saa pitää meripelastustehtävässä suurempaa määrää eikä pitempään kuintarve vaatu.

Henkilö, joka merivartioston komentajanmääräyksestä on avustanut meripelastustehtävässä, saa valtiolta tähän tehtävään käytetynajan mukaan lasketun kohtuullisen palkkion.

Pelastustoimintaan osallistunut henkilö saasiinä turmeltuneista tai hävinneistä vaatteista,varusteista ja työvälineistä valtiolta korvauksen,jonka saamiseksi asiasta on ensi tilassa ilmoitettava toimintaa johtaneelle viranomaiselle. Kirjallinen korvausvaatimus on toimitettava merivartioston komentajalle kuuden kuukauden kuluessa vahingon tapahtumisesta.

Pelastustoiminnassa sattuneesta tapaturmastasuoritetaan asianomaiselle korvaus valtion varoista samojen perusteiden mukaan kuin työtapaturmasta siltä osin kuin vahingoittuneellaei ole oikeutta vähintään saman suuruiseen korvaukseen muun lain mukaan.

Jos vahingoittuneen työnantaja on tämän lainnojalla korvattavan tapaturman osalta maksanutpalkkaa, ennakkoa tai muita maksuja, on työnantajan oikeudesta voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/48) on työnantajan oikeudesta säädetty.

Asian, joka koskee korvauksen suorittamistavaltion varoista tämän pykälän nojalla, käsittelee ensimmäisenä asteena tapaturmavirasto.

10§

Elintarvikkeista sekä poltto- ja voiteluaineista, jotka luovutetaan 6 §:n 3 momentin nojalla,suorittaa valtio täyden korvauksen.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös6 §:n 1 ja 2 momentin nojalla käyttöön otettujen viestitys- ja kulkuvälineiden, pelastuskaluston ja työkoneiden käytöstä suoritettavaakorvausta. Sen ohessa on omistajalle erikseenkorvattava mainituille välineille, työkoneille jakalustolle aiheutunut vahinko.

11§

Sisäasiainministeriö voi antaa meripelastuspalveluun kuuluvia tehtäviä vapaaehtoisten järjestöjen suoritettavaksi. Niistä aiheutuneet kustannukset voidaan valtion tulo- ja menoavionrajoissa kokonaan tai osaksi suorittaa tai korvata valtion varoista.

12§

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Tällä lailla kumotaan rajavartiolaitoksesta 10päivänä tammikuuta 1975 annetun lain 15 a §,sellaisena kuin se on 7 päivänä toukokuuta1976 annetussa laissa (358/76).

Hallituksen esitys 41/82
Puolustusasiainvaliok. miet. 2/82
Suuren valiok. miet. 78/82

Naantalissa 20. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mikko Jokela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.