264/1982

Annettu Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 1982

Asetus vakuutusoikeudesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään vakuutusoikeudesta 17 päivänä tammikuuta 1958 annetun lain (14/58) 12 §:n nojalla:

Vakuutusoikeuden tehtävät

Vakuutusoikeuden tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty:

1) antaa viranomaisille niiden pyytämiä lausuntoja;

2) huolehtia siitä, että vakuutusoikeuden tärkeimmät ratkaisut sopivalla tavalla julkaistaan;

3) laatia tilastoa käsittelemistään asioista;

4) toimittaa ennen maaliskuun loppua oikeusministeriölle ja korkeimmalle oikeudelle kertomus edellisen vuoden toiminnasta;

5) määrätä vakuutusoikeuden toimimies; sekä

6) vahvistaa tarvittaessa niiden lomakkeiden kaavat, joille ilmoitus, lääkärinlausunto ja muu asiakirja on vakuutusoikeuden toimialaan kuuluvissa asioissa laadittava.

Henkilöstöä koskevia säännöksiä

Ylimääräisen vakuutustuomarin nimittää tasavallan presidentti korkeimman oikeuden esityksestä.

Ylimääräisen toimenhaltijan määrää se viranomainen, jonka tehtävänä on nimittää tai ottaa vastaava peruspalkkainen viran- tai toimenhaltija.

Tilapäisen toimihenkilön ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan ottaa vakuutusoikeus.

Osastosihteerillä tulee olla varanotaarin tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Muulla virkamiehellä, jonka kelpoisuusehtoja ei ole laissa säädetty, tulee olla sellainen kyky ja taito, jota viran tai toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Virkavapautta vakuutusylituomarille myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi vuodessa korkein oikeus ja sitä pidemmäksi ajaksi tasavallan presidentti.

Virkavapautta vakuutustuomarille myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi vuodessa vakuutusoikeus ja sitä pidemmäksi ajaksi korkein oikeus.

Virkavapautta vakuutussihteerille ja esittelijälle myöntää vakuutusoikeus. Muulle viran- tai toimenhaltijalle myöntää virkavapauden vakuutusylituomari.

Ylimääräiselle vakuutustuomarille ja ylimääräiselle toimenhaltijalle myönnetään virkavapautta samassa järjestyksessä kuin vastaavan peruspalkkaisen viran tai toimen haltijalle.

Viran tai toimen hoidosta virkavapauden aikana ja viran tai toimen ollessa avoimena päättää sama viranomainen, joka myöntää siitä virkavapauden.

Virkamiesten tehtävät

Vakuutusylituomarin tulee sen lisäksi, mitä vakuutusoikeudesta annetussa laissa (14/58) on säädetty:

1) vastata vakuutusoikeudelle kuuluvien tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoidosta;

2) valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta vakuutusoikeuden ratkaisuissa;

3) allekirjoittaa viranomaiselle menevät lausunnot ja kirjeet;

4) määrätä puheenjohtaja ja jäsenet sekä esittelijät eri jaostoille:

5) määrätä yksi vakuutussihteereistä toimimaan kansliapäällikkönä;

6) määrätä yksi osastosihteereistä toimimaan tiedotus- ja koulutussihteerinä;

7) antaa tarpeen vaatiessa vakuutusoikeuden jäsenelle tai esittelijänä toimivalle virkamiehelle lupa virka-aikana työskennellä virkahuoneiston ulkopuolella; sekä

8) tarvittaessa neuvotella sosiaalivakuutusalan asiantuntijoiden kanssa alan kysymyksistä.

Vakuutussihteerin tulee toimia vakuutusoikeuden määräyksestä oikeuden lakimiesjäsenenä ja esiteltävissään asioissa määräyksettäkin oikeuden kolmantena lakimiesjäsenenä.

Viran- ja toimenhaltijoiden tehtävistä määrätään lisäksi työjärjestyksessä.

Erinäisiä säännöksiä

Vakuutusoikeuden lakimiesjäsen ei saa osallistua sellaisen vakuutus- tai muun laitoksen toimintaan, jonka toimialaan kuuluvia asioita vakuutusoikeus käsittelee. Maallikkojäsen saa osallistua muun paitsi sellaisen laitoksen toimintaan, jonka toimialaa koskevan lain nojalla hänet on jäseneksi määrätty.

Valtuuskunnan, edustajiston, hallintoneuvoston ja muun sitä vastaavan elimen jäsenyyttä ei pidetä 1 momentissa tarkoitettuna osallistumisena laitoksen toimintaan.

10§

Täysistunnossa asian käsittelyyn osallistuvista lääkäri- ja muista maallikkojäsenistä saa äänestää yhteensä enintään niin monta jäsentä kuin äänestykseen osallistuu vakuutustuomareita.

Jos lääkäri- ja muita maallikkojäseniä on täysistunnossa enemmän kuin vakuutustuomareita, vakuutusylituomari ratkaisee, ketkä heistä saavat osallistua äänestykseen. Asian koskiessa lääkeopillista seikkaa lääkärijäsenten lukumäärää ei kuitenkaan vähennetä, ellei lääkärijäseniä yhteensä olisi äänestyksessä useampia kuin vakuutustuomareita. Lääkäri- ja muista maallikkojäsenistä osallistuvat äänestykseen ensi sijassa ne, joiden edustamaan alaan asia lähinnä kuuluu. Äänestykseen tulee osallistua yhtä monta työnantaja- ja työntekijäjäsentä.

11§

Vakuutusoikeuden muilla kuin kuukausipalkkaisilla maallikkojäsenillä ja heidän varajäsenillään on oikeus saada valtion varoista toimestaan istuntopäiviltä palkkio sekä päivärahaa ja matkakustannusten korvausta niiden perusteiden mukaan, jotka oikeusministeriö vahvistaa.

12§

Vakuutusoikeuden toimimies suorittaa tehtävänsä toimeksiantajilleen maksutta, mutta saa toimestaan palkkion valtion varoista. Muutoin hänestä on soveltuvin kohdin voimassa, mitä virastojen toimimiehestä on säädetty.

13§

Vakuutusoikeuden työjärjestyksen vahvistaa korkein oikeus oikeusministeriön esittelystä.

Voimaantulo
14§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1982.

Tällä asetuksella kumotaan vakuutusoikeudesta 31 päivänä tammikuuta 1958 annettu asetus (42/58) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.