188/1981

Annettu Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 1981

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun asetuksen (368/61) 19 ja 21 a §,

näistä 21 a § sellaisena kuin se on muutettuna 24 päivänä marraskuuta 1967 ja 24 päivänä elokuuta 1973 annetuilla asetuksilla (503/67 ja 689/73), sekä

muutetaan 5 §, 6 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti, 13-16 §, 18 §:n 2 momentti sekä 20, 21, 24 ja 25 §,

näistä 24 § sellaisena kuin se on mainitussa 24 päivänä elokuuta 1973 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

2 luku

Perimisasiain toimeenpano

Jos maksuvelvollinen tarjoaa ulosottomiehelle suotusta määräaikana maksamatta jätetystä saamisesta, joka ei ole vielä saapunut ulosottotoimin perittäväksi, ulosottomiehen on asianmukaisen vero- tai maksulipun nojalla vastaanotettava suoritus.

Ulosottomies voi omalla vastuullaan antaa ulosottoapulaisen tehtäväksi 1 momentissa tarkoitetun suorituksen vastaanottamisen. Vastaanottamastaan suorituksesta on ulosottoapulaisen viipymättä ilmoitettava ulosottomiehelle.


Antaessaan saamisen perimisen ulosottoapulaisen tehtäväksi ulosottomies voi asettaa määräajan perimistehtävän suorittamista varten. Ulosottoapulaisen on kahden viikon kuluessa tehtävän vastaanottamisesta toimitettava maksuvelvolliselle täytäntöönpanokirjaan merkityllä tai muulla tiedossa olevalla osoitteella kirjallinen maksukehotus, jollei maksukehotus toimitettava ulosmittauksen johdosta ole tarpeeton.

4 luku

Perimisesteet

11§

Milloin ulosottomies katsoo siihen olevan syytä, hänen on toimitettava tai määrättävä ulosottoapulainen toimittaan ulosottolain 3 luvun 33 §:ssä tarkoitettu ulosottoselvitys.

13§

Jos ulosottomies havaitsee, että hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin tai muut erikoistoimenpiteet saamisen perimiseksi ovat tarpeen, hänen tulee viipymättä ilmoittaa siitä hakijalle ja toimittaa tälle asiassa saadut selvitykset. Jos perittävä saaminen on määrältään pieni, ilmoitus voidaan merkitä 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuun estetodistukseen. Hakijalle on toimitettava myös jäljennökset asiaan vaikuttavista asiakirjoista, jos maksuvelvollisen epäillään tehneen konkurssisäännön 46 §:ssä tai ulosottolain 3 luvun 35 §:ssä tarkoitetun oikeustoimen taikka jos siihen on muutoin erityistä syytä.

5 luku

Tilitykset

14§

Jokaisesta rahasuorituksesta, jonka ulosottoviranomainen vastaanottaa, on maksuvelvolliselle annettava valtion perimiskuista annetussa asetuksessa (468/78) tarkoitettu kuitti.

15§

Ulosottoapulaisen tulee viivytyksettä ja viimeistään perimistä seuraavana valtion virastojen aukiolopäivänä tallettaa kertyneet varat ulosottomiehen virkavarain postisiirtotilille tai toimittaa ne ulosottomiehelle.

Ulosottoapulaisen on tehtävä tilitys perimistään varoista ulosottomiehelle tämän määräämänä aikana, kuitenkin vähintään kerran viikossa. Tilitykseen on liitettävä tarvittavat tositteet. Samalla on tilitettävä ne perimistehtävät, joissa perimistä on kohdannut este.

16§

Ulosottomiehen on viipymättä talletettava hänelle kertyneet varat virkavarain postisiirtotililleen.

Jollei toisin ole säädetty, ulosottomiehen tulee lähettää kertyneet varat hakijalle postisiirron välityksellä kahden viikon kuluessa siitä, kun hän on ne perinyt tai ulosottoapulaisen tilityksenä vastaanottanut (ulosottomiehen rahatilitys). Samalla hakijalle on lähetettävä tilisiirtotai tililtäottokortin jäljennös, johon on liitettävä tilitettäviä varoja koskevat perimiskuitit (ulosottomiehen kuittitilitys.) Tilitys on tehtävä viikottain.

Oikeusministeriö voi ulosottomiehen esityksestä pidentää 2 momentissa säädettyä määräaikaa.

18§

Jos ulosottomies jättää kertyneet varat 16 §:n 2 momentissa määrättynä aikana hakijalle lähettämättä, ulosottomies on, jollei viivytys ole johtunut hänestä riippumattomista syistä, velvollinen viivytysajalta suorittamaan varoille vuotuista korkoa kuusi prosenttia.

6 luku

Perimisasiain kirjanpito

20§

Ulosottomiehen tulee pitää tässä asetuksessa tarkoitetuista ulosottoasioista perimisasiain päiväkirjakortistoa. Päiväkirjakortissa ja sen diaariolehdessä on mainittava ulosottohakemuksen järjestysnumero, saapumispäivä, hakija, maksuvelvollisen nimi, saamisen laatu sekä perittävä rahamäärä. Päiväkirjakorttiin on lisäksi merkittävä ulosottomiehen asiassa suorittamat toimenpiteet ja niiden aika, niin myös päivä, jolloin periminen on annettu nimetyn ulosottoapulaisen tehtäväksi, asiassa kertyneet ja hakijalle tilitetyt rahamäärät sekä päivä, jolloin lopputilitys on tehty.

Jos perimistä kohtaa este taikka jos periminen viipyy keskeytyshakemuksen, ulosmittausvalituksen, palkan ulosmittauksen tai muun sellaisen seikan johdosta, jota ei ole voitu välttää, päiväkirjakorttiin on merkittävä myös ulosottoapulaisen suorittamat toimenpiteet sekä mainittu este tai lopputilityksen viipymisen syy.

21§

Toimeksi saamistaan perimistehtävistä ulosottoapulaisen tulee pitää tilikirjakortistoa. Tilikirjakortissa on mainittava ulosottohakemuksen järjestysnumero, saapumispäivä, hakija, maksuvelvollisen nimi, saamisen laatu sekä perittävä rahamäärä. Tilikirjakorttiin on merkittävä päivä, jolloin ulosottoapulainen on saanut perimisen tehtäväkseen. Lisäksi ulosottoapulaisen tulee päivittäin merkitä tilikirjakorttiinsa ne toimenpiteet, joihin hän on ryhtynyt saamisen perimiseksi, sekä perimänsä rahamäärät, niin myös perimistä kohdanneet viivytykset ja esteet.

Maksukehotuksen toimittamisesta on tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan.

24§

Ulosottomiehellä on oikeus maksutta saada valtion painatuskeskuksesta ulosotossa tarpeelliset lomakkeet.

25§

Ulosottomiehen tulee säilyttää arkistossaan perimisasiain päiväkirjakortit, niiden diaariolehdet ja kassapäiväkirjat. Vastaavat tositteet on myös säilytettävä.

Ulosottoapulaisen tulee järjestää ja säilyttää perimisasiain tilikirjakortit ulosottomiehen antamien määräysten mukaisesti. Jos asianomaisen toimi ulosottoapulaisena lakkaa, hänen on luovutettava kaikki perimisasiakirjat ulosottomiehelle kuittia vastaan.

Asiakirjojen siirtämisestä muualle ja hävittämisestä on säädetty erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1981.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.