1028/1980

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1980

Väylämaksulaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Merenkulussa käytettävien julkisten kulkuväylien ja vesiliikenteelle tarpeellisten turvalaitteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta sekä jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi kannetaan valtiolle väylämaksua sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Luotsaustoiminnasta valtiolle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi kannettavasta luotsausmaksusta ja merenkulkulaitoksen alusten suorittamasta hinauksesta perittävästä maksusta säädetään erikseen.

Väylämaksua on velvollinen suorittamaan jokainen, joka harjoittaa kauppamerenkulkua Suomen aluevesillä rekisteröidyllä suomalaisella aluksella taikka ulkomaalaisella aluksella.

Asetuksella säädettävinä talvikuukausina väylämaksua voidaan korottaa perimällä erityinen talvilisä.

Velvollisuutta suorittaa väylämaksua ei ole, milloin alus matkalla ulkomaisesta satamasta toiseen kulkee Suomen aluevesien kautta poikkeamatta Suomessa satamaan.

Väylämaksun suuruus säädetään asetuksella ottaen huomioon aluksen nettovetoisuus ja soveltuvuus talviliikenteeseen. Väylämaksulla katetaan 1 §:ssä tarkoitettujen merenkulussa käytettävien julkisten kulkuväylien ja vesiliikenteen turvalaitteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta sekä jäänmurtajien avustustoiminnasta aiheutuneet kustannukset. Jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuvista kustannuksista voidaan kuitenkin osa jättää huomioon ottamatta yksityiskohtaisia maksuperusteita ja maksuja asetuksella säädettäessä.

Aluksen nettovetoisuuden ja talviliikenteeseen soveltuvuuden lisäksi voidaan väylämaksun suuruutta määrättäessä ottaa huomioon muitakin aluksen rakenteeseen ja liikennöintiin vaikuttavia tekijöitä.

Väylämaksu voidaan suorittaa erikseen kultakin matkalta, kuukaudelta tai kalenterivuodelta.

Ulkomaanliikennettä harjoittavasta aluksesta on annettava alusilmoitus sekä muut asetuksessa tarkemmin mainittavat tiedot ja asiakirjat siihen tullitoimipaikkaan, jossa aluksen lähtö tai tuloselvitys tapahtuu.

Kotimaanliikennettä harjoittavasta aluksesta on annettava vastaavat tiedot aluksen kotipaikkaa lähinnä olevaan tullitoimipaikkaan. Tiedot on annettava kunakin vuonna vuosimaksun suorittamista varten maaliskuun loppuun mennessä tai, jos alus ei ole silloin liikenteessä, välittömästi aluksen aloittaessa liikenteen. Kuukausimaksua varten ilmoitus on tehtävä vastaavasti välittömästi aluksen lähtiessä matkaan.

Väylämaksusta vapautettuja ovat alukset:

1) joita käytetään yksinomaan sisävesiliikenteessä;

2) jotka valtio omistaa;

3) jotka pakottavista syistä tai ainoastaan saadakseen määräyksiä jatkettavaa matkaa varten tai kuntoonpanoa taikka sen tarpeellisuuden tutkimista varten poikkeavat Suomen satamaan jättämättä taikka ottamatta lastia tai matkustajia; tai

4) jotka ovat suorittaneet asetuksessa tarkemmin säädettävän määrän matkoja, joista on kertynyt sanottuja matkoja vastaava väylämaksumäärä.

Toiseen kertaan suoritettavasta väylämaksusta vapautettuja ovat myös alukset, jotka yhden ja saman matkan aikana poikkeavat Suomessa tapahtuvien lastausten välillä täydentämään lastia lastaus- tai ahtausteknisistä syistä ulkomaan satamassa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi asetuksella säädettävillä perusteilla yksittäistapauksessa myöntää alennuksen tai vapautuksen väylämaksun suorittamisesta tai määrätä jo suoritetun väylämaksun tai osan siitä maksettavaksi takaisin.

Asetuksella voidaan hallitus valtuuttaa myöntämään 1 momentissa tarkoitettu alennus tai vapautus taikka maksun palautus, milloin myönnettävän edun määrä ei ylitä asetuksella säädettävää summaa eikä kysymyksessä ole aikaisemman käytännön muuttaminen tai muuten periaatteellisesti tärkeä tapaus.

Maksun suorittamisesta vastaa aluksen omistaja. Sama vastuu on myös sillä, joka omistajan puolesta ilmoittaa aluksen tulo- tai lähtöselvitettäväksi.

Maksuvelvollisella, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaisella maksuvelvollisella tulee olla piiritullikamarin hyväksymä Suomessa asuva edustaja, joka on vastuussa tämän lain mukaan maksuvelvolliselle johtuvista velvoitteista ja seuraamuksista.

Joka laiminlyö tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisen ilmoittamis- tai muun velvollisuuden tai muuten rikkoo sanottuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, väylämaksurikkomuksesta sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Tullilaitos valvoo tämän lain noudattamista sekä huolehtii tässä laissa tarkoitetun väylämaksun määräämisestä, maksuunpanosta ja kannosta.

Merenkulkuviranomaisten on toimitettava tullilaitokselle tämän lain soveltamisessa tarvittavaa aineistoa, selvityksiä ja lausuntoja sekä annettava tarvittaessa muutakin virka-apua.

10§

Väylämaksun määräämisestä, suorittamisesta, viranomaisista, ilmoittamisvelvollisuudesta, maksunoikaisusta, jälkimaksatuksesta, maksunkorotuksesta, virhemaksusta, maksun maksamisen laiminlyömisestä, muutoksenhausta ja muutoinkin on, jollei tässä laissa ole toisin säädetty, soveltuvin osin voimassa, mitä tullilaissa (573/78) tai sen nojalla on säädetty.

11§

Kauppa- ja teollisuusministeriön tai tullihallituksen päätökseen tämän lain 6 §:ssä tarkoitetussa asiassa ei saa valittamalla hakea muutosta.

12§

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tässä laissa tarkoitetun maksun kantamisesta Saimaan kanavalla säädetään asetuksella.

13§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981.

Tällä lailla kumotaan majakkamaksun suorittamisesta 19 päivänä elokuuta 1921 annettu laki (196/21) ja jäämaksun suorittamisesta talvisaikaisesta kauppamerenkulusta 23 päivänä joulukuuta 1920 annettu laki (324/20) sekä merenkulkumaksujen perimisestä suojakansialuksista eräissä tapauksissa 25 päivänä lokakuuta 1963 annettu asetus (463/63).

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ulf Sundqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.