941./1979

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64) 8 §:n 3 momentti ja 16 §:n 8 momentti,

näistä 16 §:n 8 momentti sellaisena kuin se on 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (467/70), sekä

lisätään 8 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi sekä 11 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 12 a § seuraavasti.

8 §.

Eläkelaitoksen ja eläkelautakunnan päätös saadaan antaa tiedoksi asianomaiselle lähettämällä se hänelle postitse. Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on eläkelaitoksesta tai eläkelautakunnasta hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna annettu postin kuljetettavaksi.

Kun eläkelaitoksen valtuuskunnan taikka hallituksen tai sen jaoston pöytäkirja on tarkistettu, on 2 momentissa tarkoitetut päätökset pidettävä eläkelaitoksessa yleisesti nähtävinä. Tästä on ilmoitettava etukäteen eläkelaitoksen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin julkisista kuulutuksista annetun lain (34/25) säännöksiä. Edellä 2 momentissa tarkoitetuista päätöksistä on lisäksi ilmoitettava jäsenyhteisöille virkakirjeellä.


11 §.

Tämän lain mukaista eläkettä ei saa siirtää ilman eläkelaitoksen suostumusta toiselle. Sopimus, joka tarkoittaa eläkkeen panttaamista, on mitätön.

12 a §.

Eläkelaitoksen luottamushenkilö sekä laitoksen viranhaltija ja työntekijä ei saa luvatta ilmaista, mitä hän tässä laissa säädettyjä tehtäviä täyttäessään on saanut tietää jonkun henkilön taloudellisesta asemasta tai terveydentilasta.

Joka rikkoo 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden, on tuomittava kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei teosta ole muussa laissa säädetty ankarampaa rangaistusta. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi.

16 §.

Sen estämättä, mitä 4 momentissa on säädetty, viranhaltijalla ja työntekijällä sekä sillä, jonka virka- tai työsuhde jäsenyhteisöön on päättynyt 1 päivänä tammikuuta 1979 tai sen jälkeen sattuneen eläketapahtuman johdosta, on oikeus peruuttaa 1 momentissa tarkoitettu ilmoituksensa tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus asianomaiselle jäsenyhteisölle ennen vuoden 1980 päättymistä. Ilmoituksen peruuttamisesta on viipymättä lähetettävä tieto kunnalliselle eläkelaitokselle. Eläkelaitoksen eläketurvan alaiseksi siirtyneen osalta jäsenyhteisö on velvollinen suorittamaan takautuvasti 1 päivästä heinäkuuta 1964 lukien eläkelaitoksen valtuuskunnan vahvistamien perusteiden mukaista maksuosuutta vastaavan korvauksen. Jos jäsenyhteisö on jo myöntänyt hänelle eläkkeen, eläkelaitos suorittaa taannehtivasti eläke-eristä jäsenyhteisölle sen suorittamia eläke-eriä vastaavan osan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
J. Koikkalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.