398/1979

Annettu Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1979

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänätoukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 1 §:n 3 momentti, 3 §:n2 momentti, 4 §:n 2 ja 3 momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 2 momentti, 23 §, 29 §:n 2 momentti sekä 48, 52 a ja 61 §,sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti 19 päivänä maaliskuuta1976 annetussa asetuksessa (258/76), 4 §:n 2 ja 3 momentti 22 päivänäjoulukuuta 1978 annetussa asetuksessa (1069/78) ja 21 §:n 1 momentti,22 §:n 2 momentti, 23 §, 29 §:n 2 momentti ja 52 a § 16 päivänäjoulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (936/77), sekä

lisätään asetukseen uusi 23 c ja 23 d § seuraavasti:


Sakon tai saamisen saa panna täytäntöön myöstäytäntöönpanokirjan nojalla laaditun etsintäkuulutuksen taisaamisrekisterin otteen perusteella. Ulosmitattua omaisuutta eitällöin kuitenkaan saa myydä eikä sakon muuntorangaistuksenmääräämistä koskevaa asiaa ratkaista. Muitakintäytäntöönpanotoimenpiteitä varten on täytäntöönpanokirja hankittavatarvittaessa.


Milloin asia on siirretty toiseen tuomioistuimeen, on sitäkoskevan päätöksen sisältö merkittävä vain sen tuomioistuimensakkoluetteloon, jossa asiaa on viimeksi käsitelty.Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on lähetettäväyleisestä alioikeudesta kultakin kuukaudelta ennen seuraavankuukauden 15 päivää. Päätösilmoitusta ei saa lähettää ennentyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Josasiassa on ilmoitettu tyytymättömyyttä, päätösilmoitusta ei saalähettää ennen kuin on selvitetty onko valitus ajettu perille, muttase on lähetettävä 15 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Jossamassa asiassa on lähetettävä päätösilmoitus useasta tuomitusta, nelähetetään kaikista tuomituista samalla kertaa.

Alioikeuden sakkoluettelon ote on lähetettävä 1 momentissatarkoitetulle lääninhallitukselle, kun on selvitetty, onko valituksetasioissa, joissa on ilmoitettu tyytymättömyyttä, ajettu perille javiimeistään 15 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä.Kihlakunnanoikeuden sakkoluettelon ote kustakin yleisestä istunnostalähetetään yhdellä kertaa. Muun viranomaisen kuin tuomioistuimen onlähetettävä ote sakkoluettelostaan kultakin kuukaudelta ennenseuraavan kuukauden 15 päivää sen läänin lääninhallitukselle, jonkaalueella viranomaisen toimipaikka on.


21§

Milloin sakkoa ei saada ulosotetuksi tuomitun omaisuudesta eikätuomitun olinpaikkaa tiedetä, ulosottomiehen on viivytyksettäpalautettava täytäntöönpanokirja lääninhallitukselleetsintäkuuluttamista varten.


22§

Jos sakko saadaan kokonaan perityksi tai jos sakotettuhaastetaan sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaanoikeudenkäyntiin, etsintäkuulutus on peruutettava. Jos sakkosaadaan perityksi osaksi tai jos kuulutukseen sisältyvissä tiedoissatapahtuu muita muutoksia, kuulutus on oikaistava.


23§

Kun ulosottomies tavoittaa sakosta etsintäkuulutetun tai tällekuuluvaa omaisuutta, hänen on ryhdyttävä perintään. Jos sakkoa eitällöin saada kokonaan perityksi, hänen on haastettava sakotettumuuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin maksamattajääneestä sakosta, jollei siihen ole laissa säädettyä estettä.

Kun poliisimies tavoittaa sakosta etsintäkuulutetun, hänen onhaastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaanoikeudenkäyntiin, jollei tämä välittömästi maksa sakkoa taihaastamiseen ole laissa säädettyä estettä. Jos sakotettu tällöinmaksaa osan sakosta, hänet on haastettava suorittamatta jääneestäosasta sakkoa.

23c§

Kun saamisen täytäntöönpanokirja palautetaan lääninhallitukselleestetodistuksin ja lääninhallitus ei 23 b §:n nojalla luovu saamisentäytäntöönpanosta, sen on ilmoitettava saaminenetsintäkuulutusrekisterin yhteydessä pidettävään saamisrekisteriin.

Lääninhallituksen on ilmoitettava kertyneistä suorituksista, saamisenperintäoikeuden lakkaamisesta ja muista rekisteritietojen muutoksistasaamisrekisterin pitäjälle.

23d§

Kun ulosottomies tavoittaa saamisrekisteriin merkityn tuomituntai hänelle kuuluvaa omaisuutta, hänen on ryhdyttävä perintään.

Kun poliisimies tavoittaa saamisrekisteriin merkityn tuomitun, hänvoi ottaa vastaan tämän vapaaehtoisen suorituksen.

29§

Sakotetulle on haastettaessa annettava tilillepanokortti, jollasakko tai sakot, joista hänet on haastettu, voidaan maksaahaastamispaikkakunnan ulosottomiehen postisiirtotilille. Hänelle onmyös annettava ohjeet sakon maksamista varten. Liikkuvaan poliisiinkuuluvan poliisimiehen haastaessa sakosta etsintäkuulutetun,haastettavalle voidaan edellä tarkoitetun tilillepanokortin sijastaantaa tilillepanokortti, jolla sakko tai sakot voidaan maksaaoikeusministeriön postisiirtotilille.


48§

Jokaisesta rahasuorituksesta, jonka ulosottoviranomainen ottaavastaan, on maksajalle annettava sellainen kuitti, josta säädetäänvaltion perimiskuitista annetussa asetuksessa (468/ 78). Josperittävästä sakosta tai saamisesta maksetaan vain osa, siitä jasakon osalta sen jäljellä olevasta määrästä on tehtävä merkintäperimiskuittiin.

52a§

Kun poliisimies on ottanut vastaan sakosta etsintäkuulutetultatai saamisrekisteriin merkityltä tuomitulta suorituksen, hänen onasianomaisen poliisipiirin tai -muodostelman päällikön määräämänäaikana tilitettävä kertyneet varat poliisipiirin tai -muodostelmantilintekijälle. Tämän on tilitettävä varat lääninhallitukselle.Tilityksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottomiehentilityksestä edellä on säädetty. Liikkuvaan poliisiin kuuluvapoliisimies saa tilittää varat myös paikallispoliisin tilintekijälle.Suorituksesta annettavasta kuitista on voimassa, mitä 48 §:ssä onsäädetty.

61§

Jollei sakotettua ole tavattu vuoden kuluessaetsintäkuuluttamisesta tai saamista ole saatu perityksi tuomitultasanotussa ajassa asian saamisrekisteriin ilmoittamisesta, on sakkotai saaminen poistettava vuositilissä. Jos tämän jälkeen, muttaennen kuin oikeus päätöksen täytäntöönpanoon on rauennut, poistettusakko tai saaminen saadaan kokonaan tai osaksi täytäntöönpannuksi,täytäntöönpantu määrä on otettava uudelleen vastattavaksi. Jossakotettu on kuollut tai jos oikeus sakon tai saamisentäytäntöönpanoon on muusta syystä rauennut taikka jos lääninhallituson luopunut saamisen täytäntöönpanosta, perimättä jäänyt osa sakostatai saamisesta, jollei niitä aikaisemmin ole poistettu, onlyhennettävä vuositilissä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979.

Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.