1035/1978

Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 46 §:n 1 kohta,muutetaan 45 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohta sekä pykälän 2 momentti,näistä 2 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetussa laissa(374/63), sekä

lisätään lain 45 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 7 päivänä toukokuuta 1965 ja 31 päivänä joulukuuta 1974 annetuilla laeilla (260/65 ja 1025/74), uusi3 b kohta seuraavasti:

45§

Verotusta varten tulee jäljempänä mainittavien viranomaisten, henkilöiden ja yhteisöjentoimittaa verohallituksen antamien ohjeidenmukaisesti veroviranomaiselle tammikuun kuluessa edelliseltä kalenterivuodelta seuraavatasiakirjat ja tiedot:


3) jokaisen, joka on toiselle suorittanut rahassa tai luonnossa palkka-, palkkio- tai eläkeetuja, niihin luettuina myös osapalkat, lahja- jatilapäispalkkiot, asiamiespalkkiot ja -provisiot,myös itsenäisesti toimiville suoritetut, päivärahat ja edustusrahat sekä asuntoedut, taikkamuita rahanarvoisia etuuksia, suorittamiensaetuuksien laatu ja määrä;


3 b) työnantajan, jos hän on jättänyt ennakonpidätyksen toimittamatta palkansaajan palkasta tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla, ulkomaalla suoritetusta työstä palkansaajalle maksetusta palkasta,työntekopaikasta, ulkomaalla oleskelun kestostaja sen aikana tapahtuneista Suomessa käynneistä;


Verohallitus voi antaa 1 momentissa säädettyä ilmoittamisvelvollisuutta rajoittavia määräyksiä.


Tätä lakia sovelletaan niihin suorituksiin,jotka maksetaan 1 päivänä tammikuuta 1979 tai sen jälkeen.

Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.