1030/1978

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1978.

Laki Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1976 annetun lain (562/76) 4 §, 5 §:n 1 ja 2 momentti, 6 § ja 10 $:n 1 momentti näin kuuluviksi:

4 §

Lopullisen palkkaveron on velvollinen perimään Pohjoismaiden Investointipankki. Vero on perittävä, kun palkkaveron alainen määrä maksetaan asianomaiselle tai merkitään tilille hänen hyväkseen. Vero peritään täysin markoin jättämällä ylimenevät permit lukuun ottamatta.

5 §

Perityt lopullisen palkkaveron määrät on suoritettava Uudenmaan lääninveroviraston postisiirtotilille viimeistään perinnön toimittamista lähinnä seuraavan kalenterikuukauden 10 päivänä. Perintämenettelystä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa (627/78) tai sen nojalla on säädetty lähdeveron perimisestä.

Perimis- ja tilitysvelvollisuuden laiminlyömisestä johtuvista seuraamuksista sekä lopullisen palkkaveron perimisen valvonnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä ennakkoperintälaissa on säädetty ennakonpidätyksestä tai sanotun lain nojalla on säädetty tai määrätty.

6 §

Milloin verovelvollinen katsoo, että lopullisen palkkaveron periminen on ollut virheellinen, eikä Pohjoismaiden Investointipankki ole oikaissut perintää, verovelvollinen voi saattaa asian Uudenmaan lääninveroviraston ratkaistavaksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään veron perimistä lähinnä seuraavan kalenterivuoden aikana.

Milloin Uudenmaan lääninverovirasto havaitsee lopullista palkkaveroa perityn liikaa, sen on määrättävä liikaa peritty määrä maksettavaksi takaisin verovelvolliselle.

10 §

Joka on tyytymätön Uudenmaan lääninveroviraston 6 §:n nojalla antamaan päätökseen saa valittaa siitä kirjallisesti Uudenmaan lääninoikeudelle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän sai tiedon päätöksestä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirja on toimitettava sanottuun lääninoikeuteen. Verotuslaissa tarkoitetulle varotusasiamiehelle valitusaika luetaan päätöksenteon päivästä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.