745/1978

Annettu Helsingissä 29. päivänä syyskuuta 1978

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 29 §, 30 §:n 1 momentti, 32 §:n 2 momentti ja 57 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 57 §:n 4 momentti 28 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (75/72) ja 29 § muutettuna 14 päivänä tammikuuta 1966, 4 päivänä tammikuuta 1968 ja 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetuilla laeilla (5/66, 10/68 ja 464/69), sekä

lisätään lakiin uusi 29 a, 30 c ja 54 a § seuraavasti:

29§

Työnantajalla on sen estämättä, mitä muualla tässä laissa säädetään, oikeus saada korvausta velvollisuudekseen säädetyn tai määrätyn työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Sama oikeus on myös yrittäjillä tai muulla omaa työtään tekevällä, joka on suorittanut maksun työterveyshuoltopalveluja antamaan oikeute7le laitokselle terveyskeskusta lukuun ottamatta tai henkilölle tämän antamista työterveyshuoltopalveluista aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.

Jos terveyskeskus on antanut kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetulle yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle mainitussa lainkohdassa tarkoitettuja työterveyshuoltopalveluksia, on terveyskeskusta ylläpitävällä kunnalla oikeus saada kansaneläkelaitokselta korvausta 30 b §:ssä tarkoitettua menettelyä käyttäen se osa antamiensa työterveyshuoltopalveluksien kustannuksista, jonka kansaneläkelaitos olisi velvollinen suorittamaan vastaavana korvauksena edellä tarkoitetulle yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle.

Jos työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen tai heidän perheenjäsenilleen muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua työterveyshuoltoa tai muuta terveydenhuoltoa, saa työnantaja kansaneläkelaitokselta tästä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista korvausta. Korvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että työnantaja on ennakolta ilmoittanut kansaneläkelaitokselle näiden palvelujen järjestämisestä.

Kansaneläkelaitos voi suorittaa yliopistossa ja korkeakoulussa opiskelevien ylioppilaiden pakollisesta lääkärintarkastuksesta annetun lain (142/58) 1 §:ssä mainitulle säätiölle kohtuullisen korvauksen tämän järjestämän hoidon aiheuttamista kustannuksista.

Jos sosiaalilautakunta on antanut vakuutetulle huoltoapua lääkärin tai lääketieteellisen laboratorion palkkion suorittamista, lääkkeiden hankkimista tai matkakustannuksia varten, on sosiaalilautakunnalla oikeus saada sosiaalivakuutustoimikunnalta sille annettavaa tilitystä vastaan se osa suorittamastaan huoltoavusta, jonka sosiaalivakuutustoimikunta olisi velvollinen suorittamaan vastaavana korvauksena vakuutetulle.

Jos päivärahan maksamista sen saajalle itselleen ei voida pitää tarkoitustaan vastaavana hänen elämäntapojensa vuoksi, sosiaalivakuutustoimikunta voi vakuutetun asuinkunnan sosiaalilautakunnan esityksestä päättää, että päiväraha maksetaan sosiaalilautakunnalle käytettäväksi vakuutetun ja hänen perheensä huoltoon.

29a§

Valtioneuvosto vahvistaa perusteet, joiden mukaan 29 §:n 1-3 momentissa tarkoitetuista kustannuksista maksetaan korvausta kolmeviidennestä siten kuin kansaneläkelaitos tarkemmin määrää. Ennen perusteiden vahvistamista on työterveyshuoltolain 8 §:ssä tarkoitetulle neuvottelukunnalle varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen asiasta.

Työnantajalle maksettavan korvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että hän on varannut työsuojelutoimikunnalle tai, jollei tätä ole, työsuojeluvaltuutetulle tilaisuuden lausunnon antamiseen hakemuksesta.

30§

Tämän lain mukaista etuutta on, 29 §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä sekä saman pykälän 3 ja 4 momentissa tarkoitettua etuutta lukuunottamatta, haettava sosiaalivakuutustoimikunnalta. Hakemukseen on liitettävä tarpeelliseksi katsottava selvitys.


30c§

Edellä 29 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettua korvausta haetaan kansaneläkelaitokselta tai, milloin kansaneläkelaitoksen hallitus on uskonut asian sosiaalivakuutustoimikunnan ratkaistavaksi, tältä toimikunnalta kuuden kuukauden kuluessa työnantajan osalta tilikauden päättymisestä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän osalta kustannusten syntymisestä tai muutoin etuus on menetetty. Työnantajan hakemukseen on liitettävä kertomus työterveyshuollon toimeenpanemisesta hakemusta koskevana kautena, suunnitelma työterveyshuollon järjestämisestä seuraavana tilikautena sekä työsuojelutoimikunnan tai -valtuutetun antama 29 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto tai selvitys siitä, että tämän lausunnon antamiseen on ollut mahdollisuus.

Kansaneläkelaitoksella on oikeus tarkastaa työnantajan järjestämää työterveyshuoltoa kirjanpidon ja muiden korvaushakemuksen ratkaisemiseen liittyvien asioiden osalta sekä antaa ohjeita korvauksen hakemisesta.

32§

Työnantajan on suoritettava työnantajan sairausvakuutus- ja työterveyshuoltomaksu niin kuin siitä säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/63).


54 a§

Työnantaja, yrittäjä tai muu omaa työtään tekevä sekä kunta, joka on tyytymätön kansaneläkelaitoksen tai sosiaalivakuutuslautakunnan tämän lain 29 §:n 1-3 momentissa tarkoitetussa asiassa antamaan päätökseen, saa hakea siihen muutosta tarkastuslautakunnalta kirjallisella valituksella viimeistään 30 päivänä ennen kello 12 sen päivän jälkeen, jona valittaja sai tiedon kansaneläkelaitoksen tai sosiaalivakuutuslautakunnan päätöksestä.

57§

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, sovelletaan vastaavasti 11 a, 29 ja 30 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, milloin kunta, työnantaja, yrittäjä tai muu omaa työtään tekevä taikka vakuutettu on saanut perusteettoman edun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29. päivänä syyskuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.