623/1978

Annettu Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 110, 111, 116, 117, 119 ja 120 §,

sellaisina kuin niistä ovat 116 § osittain muutettuna 13 päivänä elokuuta 1976 annetulla lailla (672/76) 117 § viimeksi mainitussa laissa 119 § osittain muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetulla lailla (374/63) ja 120 § 11 päivänä maaliskuuta 1970 annetussa laissa (186/70), ja

muutetaan 125 §, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 1974 ja 13 päivänä helmikuuta 1976 annetuilla laeilla (499/74 ja 155/76), näin kuuluvaksi:

125§

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön veronmaksukyky oman tai läheisen henkilön sairauden, tapaturman tai muun sellaisen syyn tähden on olennaisesti vähentynyt tai jos verovelvollinen on kuollut ja häneltä on jäänyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden elatus on ollut hänen ansioidensa varassa, tahi jos veron periminen tällaiselta tai muulta verovelvolliselta olisi muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta, voi valtionveron osalta valtiovarainministeriö sekä kunnallisveron osalta kunnanvaltuusto tai kunnan ohjesäännössä olevan valtuutuksen nojalla kunnanhallitus hakemuksesta myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen verosta, viivästyskorkoa vastaavasta korosta sekä kertyneestä viivästyskorosta. Samoin edellytyksin voi valtiovarainministeriö myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen jäämämaksusta ja muusta kuin edellä tarkoitetusta viivästyskorosta silloinkin, kun se olisi tilitettävä muulle veronsaajalle kuin valtiolle.

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetyn valtionveron, viivästyskorkoa vastaavan koron, viivästyskoron tai jäämämaksun määrä on enintään 200 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä koskevat hakemukset silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 200 markkaa tai sitä pienempi.

Mitä tässä pykälässä on säädetty verovelvollisesta, sovelletaan vastaavasti myös tämän lain mukaan verosta vastuussa olevaan.

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa mainituin edellytyksin valtiovarainministeriön määräämillä ehdoilla hakemuksesta myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisestä syystä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Ennen lain voimaantuloa maksuunpannut verot tilitetään maksuunpanoaikana voimassa olleiden säännösten mukaan.

Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.