620/1978

Annettu Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 70, 81, 84, 87, 89 ja 90 §, 94 §:n 1 momentti, 95-98 § ja 99 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 70 § 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (244/ 48), 87 § 14 päivänä joulukuuta 1951 annetussa laissa (617/51), 89 ja 90 § 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa (271/59), 95 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 98 § osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1959 annetulla lailla (479/59), ja

lisätään lakiin uusi 98 a, 100 a ja 100 b § seuraavasti:

70§

Jos asiakirjasta on suoritettava leimaveroa enemmän kuin 10 markkaa, voidaan vero maksaa rahana lääninkonttoriin. Kuittaus suorituksesta on kirjoitettava leimaveron alaiseen asiakirjaan. Jollei asiakirjaa ole lääninkonttorissa esitetty, on maksusta annettu kuitti kiinnitettävä asiakirjaan sen toimesta, jonka 7476 §:n mukaan tulee huolehtia leimaveron suorittamisesta.

Verohallitus voi muissakin tapauksissa hakemuksesta ja määräämillään ehdoilla sallia, että leimavero suoritetaan rahana lääninkonttoriin.

Verohallitus voi myös hakemuksesta ja määräämillään ehdoilla sallia, että asiakirjat leimataan sitä varten hyväksytyllä koneella ja kertynyt leimavero määräajoin suoritetaan lääninveroviraston postisiirtotilille.

81§

Jollei lainhuutoa ole haettu vuoden kuluessa saannosta lukien, on lääninveroviraston maksuunpantava 16-25 §:n mukaan suoritettava leimavero omaisuuden vastaanottajan maksettavaksi.

Jos leimavero tai osa siitä on 1 momentissa mainitulla tavalla maksuunpantu, on saantokirja lainhuutoa haettaessa varustettava leimalla ainoastaan, jos osa leimaverosta tai sen korotuksesta vielä on suorittamatta tai jos korotuksen määrä on myöhemmin lisääntynyt.

Edellä säädettyä leimaveron maksuunpanoa varten tulee verotoimiston lähettää maaliskuun kuluessa lääninverovirastolle tiedot niistä kaupanvahvistajan vahvistamista kiinteistön saannoista, joiden lainhuudatus on edellisen vuoden kuluessa laiminlyöty.

84§

Leimavero, joka on suoritettava arvopapereita myytäessä arvopaperipörssin välityksellä, kannetaan siten, että pörssinjohto laatii kuukausittain kunkin pörssinjäsenen pörssivaihtoa osoittavan laskelman ja suorittaa leimaveroa puolet 55 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetystä määrästä. Leimavero on pörssinjäsenen maksettava. Pörssinjohto suorittaa kantamansa leimaveron lääninveroviraston postisiirtotilille viimeistään seuraavan kuukauden 10 päivänä.

87§

Jokainen, joka arvopaperin myynnin tai vaihdon tapahtuessa ilman arvopaperipörssin välitystä on ollut sopimuksen tekijänä, on velvollinen kahden kuukauden kuluessa myynnin tai vaihdon tapahtumisesta asianomaiselle verotoimistolle näyttämään 85 §:n 1 tai 2 momentissa mainitun laskelman.

Jos 1 momentissa tarkoitettu myynti tai vaihto on tapahtunut kolmannen henkilön välityksellä, on välittäjä velvollinen verotoimiston kehotuksesta näyttämään sille arvopaperien myynnistä tai vaihdosta laatimansa laskelman.

Jos laskelmaa ei ole 1 momentissa säädetyssä ajassa esitetty verotoimistolle eikä maksuvelvollinen verotoimiston kehotuksestakaan osoita suorittaneensa säädettyä leimaveroa ja veronlisäystä, tulee lääninveroviraston maksuunpanna leimavero säädettyine veronlisäyksineen.

89§

Jos huvi- ja viihdetilaisuuden toimeenpanemiseen vaaditaan, sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään, erityinen lupa, on lupapäätöksessä mainittava se prosenttimäärä, jonka mukaan leimaveroa pääsylipuista on suoritettava.

Jos pääsy- tai osanottomaksusta huvi- ja viihdetilaisuuteen perittävä leimavero on kokonaan tai osaksi jäänyt suorittamatta, on poliisin viipymättä ilmoitettava lääninverovirastolle maksuunpanoa varten suorittamatta jäänyt vero ja muut maksuunpanoa varten tarvittavat tiedot. Veron suorittamista varten on huvi- ja viihdetilaisuuden toimeenpanijalle annettava maksulippu, johon on merkitty veron ja veronlisäyksen määrä sekä päivä, josta alkaen veronlisäys on laskettu. Verovelvollisen on valituksesta huolimatta maksettava hänen suoritettavakseen pantu vero veronlisäyksineen. Tällaista maksuunpanoa älköön kuitenkaan suoritettako myöhemmin kuin viiden vuoden kuluessa tilaisuuden toimeenpanovuotta lähinnä seuraavan vuoden alusta lukien. Valtiovarainministeriö antaa määräykset tämän momentin mukaan maksuunpantujen määrien maksuajankohdista.

Joka toimeenpanee huvi- ja viihdetilaisuuden, josta leimaveroa on suoritettava, on velvollinen siinä kävijälle, paitsi vapaalipun saajalle, antamaan valtion toimesta valmistetun pääsylipun, jossa ilmoitettu pääsymaksu on ainakin yhtä suuri kuin se määrä, joka lipusta, ennakko-ostossa tapahtuvaa korotusta lukuun ottamatta, on suoritettu.

Pääsylipuista suorittaa huvi- ja viihdetilaisuuden toimeenpanija valtiolle ainoastaan säädetyn leimaveron. Tätä ei saada periä huvivierailta pääsylipussa mainitun hinnan lisäksi. Myymättä jääneet lippuvihosta irroittamatta olevat pääsyliput postilaitos lunastaa takaisin suorittamalla niistä maksetun leimaveron.

90§

Verohallitus voi hakemuksesta oikeuttaa huvi- ja viihdetilaisuuden toimeenpanijan valtion toimesta valmistettujen lippujen sijasta käyttämään muita pääsylippuja, jos lippujen lukumäärä ja hinta voidaan luotettavasti selvittää. Leimavero on tällaisessa tapauksessa suoritettava lääninveroviraston postisiirtotilille, sen mukaan kuin verohallitus määrää.

94§

Leimamerkistä, joka on virastossa pilaantunut tai erehdyksessä käytetty, sekä allekirjoitetusta ja leimatusta toimituskirjasta, jota varattomuuden tähden ei ole lunastettu tai muun laillisen syyn takia ei ole annettu asianomaiselle, lääninverovirasto suorittaa leimaveron hakemuksesta takaisin.


95§

Jos yksityinen henkilö tai yhteisö erehdyksessä on suorittanut aiheettomasti tai liikaa leimaveroa, on asianomaisella oikeus hakemuksesta saada lääninverovirastolta leimavero tai liikaa suoritettu veromäärä takaisin.

Sama oikeus on asianomaisella, jos kauppa-, vaihto- tai muu sopimus taikka muu oikeustoimi, joka on leimaveron maksuunpanon perusteena, on kokonaan tai osittain peruuntunut tai käynyt mitättömäksi.

Jos huvi- ja viihdetilaisuuden toimeenpanija on joutunut tilaisuuden peruuttamisen tai keskeytymisen vuoksi maksamaan pääsy- tai osanottomaksun suorittaneille sanotun maksun takaisin, lääninverovirasto suorittaa hakemuksesta takaisin palautettuja maksuja vastaavan leimaveron huvi- ja viihdetilaisuuden toimeenpanijalle tämän toimitettua pääsyliput lääninverovirastolle tai muulla tavoin esitettyä selvityksen palautettavan veron määrästä.

96§

Kun yksityisen henkilön tai yhteisön ostama leimamerkki on pilaantunut tai jäänyt käyttämättä, lääninverovirasto suorittaa hakemuksesta takaisin leimamerkin määrän. Leimamerkki on liitettävä hakemukseen.

97§

Jos kiinnitettyä velkakirjaa vastaan, joka on asetettu kiinnitysluottolaitokselle, pankille tai muulle luottoja myöntävälle laitokselle, ei ole annettu lainaa, lainan hakijalla on oikeus asianomaisen laitoksen antaman todistuksen nojalla ja näytettyään, että kiinnitys on kuoletettu, saada lääninverovirastolta suoritettu leimavero takaisin.

98§

Jos suoritettu leimavero on ylemmän viranomaisen toimesta poistettu tai sitä on alennettu tai jos perintö ja lahjaveroa on lainvoiman saaneella päätöksellä vahvistettuun määrään suoritettu sellaisesta omistusoikeuden siirrosta, josta 16, 17, 19-27 ja 29-30 c §:n mukaan on myöskin maksettu leimaveroa, on lääninveroviraston suoritettava hakemuksesta liikaa maksettu leimavero takaisin. Palautukselle maksetaan säädetty korko takaisinmaksupäivään laskettuna siitä päivästä, jolloin väärin leimattu asiakirja on annettu viranomaiselle tai leimavero on muutoin suoritettu.

Jos korkein hallinto-oikeus on poistanut huvi- tai keskusverolautakunnan ennakkotietoa koskevan päätöksen, lääninveroviraston on hakemuksesta suoritettava asianomaiselle takaisin liikaa peritty leimavero.

98a§

Edellä 94-98 §:ssä tarkoitettuihin lääninveroviraston päätöksiin haetaan muutosta lääninoikeudelta. Lääninoikeuden asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

99§

Kun päätöksestä, pöytäkirjanotteesta tai asiakirjasta, jolla on myönnetty tai vahvistettu jokin lupa tai oikeus, tämän lain mukaan on suoritettava leimaveroa, valtiovarainministeriö voi, milloin on erityisiä syitä, hakemuksesta määrätä, että lääninveroviraston on suoritettava maksettu veromäärä tai kohtuulliseksi katsottu osa siitä takaisin, tai vastaavasti poistaa maksamatta olevan veromäärän tai vähentää sitä.


100a§

Jos veroa ei ole suoritettu 84 §:ssä tai 87 §:ssä säädetyssä ajassa, suorittamatta jääneelle verolle on maksettava veronlisäystä markka sadalta jokaiselta kalenterikuukaudelta siitä päivästä, jolloin vero olisi tullut viimeistään maksaa, maksupäivään tai jos vero on maksuunpantu, eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun.

Jos huvi- tai viihdetilaisuuden järjestäjä on laiminlyönyt veron maksamisen tai ei ole maksanut sitä 90 §:n mukaisena aikana, lasketaan veronlisäys siitä päivästä, jolloin tilaisuus on järjestetty.

100b§

Leimaveron palauttamisessa sekä lääninveroviraston postisiirtotilille maksettavan leimaveron kannossa, perinnässä ja tilittämisessä noudatetaan veronkantolain säännöksiä, jollei tässä laissa tai sen nojalla ole toisin säädetty.

Lääninkonttoriin suoritetut leimaverot siirretään lääninverovirastolle lähetteiden tiliä käyttäen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Lääninhallituksessa lain voimaan tullessa ratkaisematta olevat 81 §:ssä tarkoitettua maksuunpanoa koskevat asiat siirretään lääninveroviraston ratkaistaviksi.

Pörssinjohdon tilitettävä 84 §:ssä tarkoitettu leimavero joulukuulta 1978 on suoritettava lääninveroviraston postisiirtotilille viimeistään 25 päivänä tammikuuta 1979. Arvopaperien myynnistä tai vaihdosta johtuvan leimaveron maksuunpanoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös aikaisempiin veron maksamisen laiminlyönteihin kuitenkin siten, että veronlisäystä peritään vasta lain voimaantulosta lukien.

Huvi- ja viihdetilaisuuden pääsy- tai osanottomaksusta suoritettavan leimaveron maksuunpanoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös aikaisemmin tapahtuneisiin veron maksamisen laiminlyönteihin kuitenkin siten, että lain voimaantuloa edeltäneeltä ajalta peritään korkoa ja lain voimaantulosta lukien veronlisäystä.

Lääninhallituksessa lain voimaan tullessa vireillä olevat 94 - 98 §:ssä tarkoitetut hakemukset siirretään lääninveroviraston ratkaistaviksi.

Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.