611/1978

Annettu Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Veronkantolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1

Yleiset säännökset.

Valtionveron, kunnallisveron, kirkollisveron, kansaneläkevakuutusmaksun, sairausvakuutusmaksun, metsänhoitomaksun, työnantajan sosiaaliturvamaksun, perintö- ja lahjaveron, liikevaihtoveron, eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron, auto- ja moottoripyöräveron sekä ennakkoperinnässä suoritettavan ennakon, muun suorituksen ja ennakonpidätyksen kanto, perintä, palauttaminen ja tilittäminen toimitetaan niin kuin tässä laissa säädetään.

Tämän lain säännöksiä on noudatettava myös muiden verojen ja maksujen kannossa, perinnässä, palauttamisessa ja tilittämisessä, joista niin erikseen säädetään.

Maahantuonnin yhteydessä toimitettavasta liikevaihtoveron ja auto- ja moottoripyöräveron kannosta sekä autorekisterikeskuksen maksuunpaneman auto- ja moottoripyöräveron kannosta on säädetty erikseen.

Valtionveron, kunnallisveron ja kirkollisveron sekä kansaneläkevakuutusmaksun ja sairausvakuutusmaksun kanto toimitetaan yhdessä. Samassa yhteydessä kannetaan metsänhoitomaksu.

Verohallitus johtaa ja valvoo veronkantoa. Veronkantoviranomaisina toimivat lääninverovirastot.

Liikevaihtoveron kantoviranomaisina toimii se lääninverovirasto, jonka toimialueella liikevaihtoverovelvollisen verotus liikevaihtoverolain 30 §:n 2 tai 3 momentin nojalla toimitetaan.

2

Veronkuittaus.

Veronpalautus on kuitattava verojäämän suoritukseksi, jos tässä luvussa säädetyt kuittauksen edellytykset ovat olemassa. Veronkuittaus toimitetaan myös sellaisen verojäämän suoritukseksi, josta tai jonka osasta palautuksen saaja on määrätty vastuuvelvolliseksi.

Veronkuittauksen toimittaa lääninverovirasto. Toimitetusta kuittauksesta on ilmoitettava maksuvelvolliselle.

Veronkuittauksessa tarkoitetaan:

1) verolla 1 §:n mukaisia veroja, maksuja ja muita suorituksia sekä merimiesveroa, arpajaisveroa, liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista annetun lain (53/ 77) mukaista suhdannetalletusta ja eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta annetun lain (54/77) mukaista investointiveroa;

2) veronpalautuksella takaisin maksettavaa tai edellä tarkoitettua veroa sille suoritettavine korkoineen sekä liikevaihtoverovelvolliselle suoritettavaa kantopalkkiota;

3) verojäämällä maksuunpantua määräaikana maksamatta jätettyä edellä tarkoitettua veroa.

Mitä tässä luvussa säädetaan verosta, on vastaavasti voimassa veron- tai maksunlisäyksestä, veronlisäystä vastaavasta korosta ja viivästyskorkoa vastaavasta korosta, viivästyskorosta, jäämämaksusta sekä suhdannetalletuksen sakkomaksusta.

Veronpalautusta ei kuitata vanhentuneen veron suoritukseksi. Veronkuittausta ei myöskään toimiteta, jos veronpalautus aiheutuu verosta vapauttamisesta tai siitä, että vero on suoritettu erehdyksessä tai jos palautettavat varat on suoritettu jako-osuutena verovelvollisen konkurssipesästä.

Jos verojäämänä on useita eri veroja eikä palautus riitä niiden kaikkien suoritukseksi on palautuksella kuitattava ensin sitä veroa, jonka vanhentumisvuosi on aikaisin.

Samana vuonna vanhentuvien verojen kesken noudatetaan seuraavaa kuittausjärjestystä:

1) verotuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut verot ja maksut sekä ennakkoperintälain ja sairausvakuutuslain nojalla maksuunpantu ennakko tai muu määrä;

2) työnantajan sosiaaliturvamaksu ja arpajaisvero;

3) muut valtiolle tulevat verot;

4) metsänhoitomaksu; sekä

5) suhdannetalletus.

Jos muutoksenhakuviranomainen on palauttanut verotuksen tai lääninveroviraston suorittaman maksuunpanon uudelleen toimitettavaksi tai siirtänyt sen verotuslain 97 §:n mukaisesti toiselle verolautakunnalle, kertyneet verot kuitataan uuden veron suoritukseksi.

Verotuslain 84 §:n nojalla takaisin maksettava vero kuitataan samassa lainkohdassa tarkoitetussa veronoikaisussa tai jälkiverotuksessa määrätyn veron suoritukseksi.

Tässä pykälässä tarkoitetut kuittaukset toimitetaan ennen 5 §:n mukaista veronkuittausta.

10§

Veronkuittauspäivä on sen kuukauden viimeinen päivä, jona veronkantoviranomainen saa tiedon palautuksesta. Kun verojäämän suoritukseksi kuitataan palautettavaa ennakkoa, on veronkuittauspäivä verotusvuoden lokakuun viimeinen päivä.

Veronkuittausta toimitettaessa lasketaan palautukselle korko sekä verojäämälle viivästysseuraamukset veronkuittauspäivään. Edellä 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun veronpalautuksen sille osalle, joka kuitataan uuden veron suoritukseksi, ei makseta korkoa.

Jos verovelvolliselle on määrätty valtionveroa tai samasta tulosta kunnallisveroa kahdessa tai useammassa kunnassa, ja muutoksenhaun johdosta pysytetään voimassa muu vero, kuin minkä verovelvollinen on maksanut tai minkä suoritukseksi ennakkoja on käytetty, korkoa ei makseta sille osalle palautettavaa veroa, joka kuitataan voimaan jätetyn veron suoritukseksi.

11§

Veronpalautuksen saajan konkurssi tai hänelle myönnetty akordi tahi veronpalautuksen ulosmittaus eivät estä veronkuittauksen toimittamista.

12§

Maksuvelvollinen, joka katsoo tämän lain mukaan toimitetun veronkuittauksen aiheettomaksi tai virheelliseksi, saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen lääninverovirastolle. Siinä ilmoituksessa, joka 5 §:n mukaan on toimitettava maksuvelvolliselle, on mainittava mille lääninverovirastolle ja millä tavoin oikaisuvaatimus on tehtävä.

Jos veronkuittaus todetaan aiheettomaksi tai virheelliseksi, veronkantoviranomaisen on maksettava asianomaiselle takaisin liikaa kuitattu määrä säädettyine korkoineen.

Maksuvelvollinen, joka ei tyydy lääninveroviraston päätökseen veronkuittauksen oikaisua koskevassa asiassa saa hakea siihen muutosta lääninoikeudelta noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa on säädetty.

3

Verotulojen tilittäminen veronsaajalle.

13§

Valtiolle, kunnille, seurakunnille ja kansaneläkelaitokselle (veronsaajat) tilitetään kuukausittain niille tulevat määrät kertyneistä ennakonpidätyksistä.

14§

Valtiovarainministeriö vahvistaa vuosittain ne suhteelliset osuudet, joita vastaavan määrän kulloinkin kertyvistä ennakonpidätyksistä arvioidaan olevin valtion tuloveroa, kunnallisveroa, kirkollisveroa sekä vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksua (veronsaajaryhmien jako-osuudet) sekä ne osuudet, joiden mukaan ennakonpidätyksistä kunnallisveroksi ja kirkollisveroksi vahvistetun osuuden arvioidaan jakautuvan kunnille ja seurakunnille (kuntien jako-osuudet ja seurakuntien jako-osuudet). Veronsaajaryhmien, kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia vahvistettaessa noudatettavista perusteista säädetään asetuksella.

Jako-osuuksia tarkistetaan, jos niiden vahvistamisessa huomioon otettavien perusteiden olennaisten muutosten arvioidaan muuttavan vahvistettuja jako-osuuksia. Ennen jako-osuuksien vahvistamista ja tarkistamista valtiovarainministeriön on kuultava kuntien keskusjärjestöjä, kirkkohallitusta, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitusta ja kansaneläkelaitosta.

Jos kunnallisessa tai seurakunnallisessa jaotuksessa tapahtuu olennainen muutos tai muu erityinen syy sitä vaatii, valtiovarainministeriö voi määrätä kunnan jako-osuuden ja seurakunnan jako-osuuden edellä 1 momentissa säädetystä poiketen.

15§

Verovuoden aikana kertynyt maksuunpantu ennakonpidätys tilitetään veronsaajille kuukausittain edellä 14 §:ssä tarkoitettujen jako-osuuksien mukaan ja verovuoden jälkeen ennen 16 §:n mukaista oikaisua kertynyt maksuunpantu ennakonpidätys kuukausittain verovuoden viimeiseltä kuukaudelta tilitettyjen ennakonpidätyksien jako-osuuksien mukaan.

16§

Verotuksen päättymisen jälkeen oikaistaan 13 ja 15 §:n mukaan tilitetyt määrät vastaamaan niitä määriä, jotka eri veronsaajille arvioidaan kertyneen henkilökohtaista tuloa vastaavista veroista. Jako-osuuksien oikaisemisessa noudatettavista perusteista säädetään asetuksella. Oikaistujen jako-osuuksien perusteella veronsaajille suoritetaan joulukuun tilityksen yhteydessä lisää maksettavat määrät ja peritään takaisin liikaa suoritetut määrät.

Oikaisun jälkeen verovuodelta kertyvät maksuunpannut ennakonpidätykset tilitetään oikaistujen jako-osuuksien mukaan.

17§

Veronsaajille 16 §:n mukaisen oikaisun perusteella suoritettavat määrät maksetaan asetuksella määrättävällä prosentilla korotettuina. Saman prosenttimäärän mukainen korotus peritään niiltä veronsaajilta, joiden on 16 §:n perusteella maksettava liikaa saamiaan suorituksia takaisin.

18§

Veronsaajalle tilitetään kuukausittain ennakonkannossa, verotuslain mukaisina veroina ja maksuina ja muina kuin 13-16 §:ssä tarkoitettuina suorituksina veronsaajalle kertynyt määrä vähennettynä verovelvollisille palautetulla määrällä mahdollisine korkoineen.

19§

Verotuksen päättymisen jälkeen tehtävässä ensimmäisessä 18 §:n mukaisessa tilityksessä vähennetään veronsaajalta tämän osuus verotuslain 108 §:n mukaan verovelvollisille palautettavasta ennakosta. Vähennettävä määrä saadaan, kun

1) veronsaajalle 13, 15 ja 16 §:n mukaan tilitetyn määrän,

2) veronsaajan osuuden verovelvollisten hyväksi luettujen, mutta kertymättömien ennakonpidätysten,

3) maksuunpannun ennakon ja

4) veronsaajalle lopullisen veron kannossa kannettavan määrän

summasta vähennetään veronsaajan hyväksi maksuunpannut verot.

20§

Jos veronsaajalta on perittävä liikaa suoritettu määrä takaisin, se vähennetään seuraavan tilityksen yhteydessä. Jos tilitystä on muutoin korjattava, oikaisu suoritetaan seuraavan tilityksen yhteydessä.

21§

Jos veronsaajalta 14§:n mukaisen jako-osuuden muuttumisen, 16 §:n mukaisen oikaisun, 19 §:stä aiheutuvien toimenpiteiden tai tilityksen korjauksen johdosta peritään takaisin jo maksettuja suorituksia, valtiovarainministeriö voi veronsaajan hakemuksesta myöntää lykkäystä takaisin perimiseen. Lykkäysajalta peritään asetuksella määrättävä korko.

22§

Maksuunpantuun erään katsotaan sisältyvän eri veronsaajien veroja, maksuja tai ennakoita samassa suhteessa kuin niitä on kysymyksessä olevan veron maksuunpanossa kunkin veronsaajan hyväksi maksuunpantu.

Kertynyt maksuunpantu erä tai sen osa tilitetään veronsaajille siinä suhteessa kuin se sisältää eri veronsaajien veroja, maksuja ja ennakoita.

23§

Veronkantoviranomainen suorittaa kuntien, seurakuntien ja kansaneläkelaitoksen 13 §:n mukaiset osuudet sen kuukauden aikana, jona ennakonpidätykset ennakkoperintälain 19 §:n 2 momentin mukaan olisi suoritettava veronkantoviranomaiselle. Kertyneeksi ennakonpidätykseksi katsotaan tällöin ne ennakonpidätykset, jotka on suoritettu veronkantoviranomaisen postisiirtotilille viimeistään samassa lain kohdassa tarkoitettuna aikana tai jotka valtion viranomainen tai laitos on sanotun pykälän 3 momentissa tarkoitetun valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti tilittänyt veronkantoviranomaiselle ja joita ei ole aikaisemmin tilitetty veronsaajille.

Kansaneläkelaitoksen osuudet kertyneestä työnantajan sosiaaliturvamaksusta suoritetaan kansaneläkelaitokselle samana aikana kuin vastaavat 1 momentin mukaiset ennakonpidätykset.

Muut kuin 13 §:n mukaiset kuntien, seurakuntien, kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyhdistysten ja piirimetsälautakuntien osuudet suoritetaan kertymiskuukautta seuraavan kuukauden aikana. Kertymiskuukaudeksi katsotaan se kalenterikuukausi, jonka aikana kertyneet määrät on kirjattu veronkantoviranomaisen postisiirtotilille.

24§

Merimiesveron tilittämisestä on säädetty erikseen.

4

Erinäiset säännökset.

25§

Pienimmästä tämän lain mukaan kannettavasta ja palautettavasta määrästä säädetään asetuksella.

Jos veronkantoviranomaisen tilille maksettuun suoritukseen sisältyy pennejä, ne tuloutetaan satunnaisena tulona valtiolle.

26§

Jos viranomaiselle tai maksuvelvolliselle tahi jollekin muulle asianosaiselle sattuneen laskuvirheen tai muun erehdyksen johdosta tai muusta syystä veroa on peritty vähemmän tai palautettu enemmän, kuin mitä olisi pitänyt, ja erotus on asetuksella vahvistettavaa määrää pienempi, se jätetään perimättä. Perimiseen voidaan kuitenkin ryhtyä, jos saman maksuvelvollisen virhesuoritukset ovat lukuisia tai perimiseen on muutoin erityistä aihetta.

27§

Tämän lain mukaan kannettavien verojen, maksujen ja muiden määrien ulosottoon sovelletaan, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa on säädetty.

28§

Tässä laissa tarkoitettuja veroja ja maksuja koskevassa, muussa kuin verotuksesta tehtyä muutoksenhakua koskevassa oikeudenkäynnissä verohallitus ja lääninverovirasto valvovat valtion edun ohella myös asianomaisten kuntien, seurakuntien ja kansaneläkelaitoksen sekä metsänhoitoyhdistysten ja piirimetsälautakuntien oikeutta, mikäli mainitut veronsaajat eivät itse sitä tee.

29§

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

30§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Lain voimaantulon jälkeen tilitetään ennen 1 päivää tammikuuta 1979 maksuunpannut verot viivästysseuraamuksineen maksuunpanoaikana voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Maksuunpannut ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut tilitetään kuitenkin siten, kuin ne olisi ollut tilitettävä, jos ne olisi maksettu kyseisten suoritusten ennakkoperintälain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain mukaisina säännönmukaisina suorittamisajankohtina.

Poiketen siitä mitä 13 ja 18 §:ssä on säädetty, tilitetään vuoden 1979 tammi-, helmi- ja maaliskuulta kunnalle, seurakunnalle ja kansaneläkelaitokselle sama määrä kuin ennakkoperintälain 50 §:n mukaisena viimeisenä kuukausieränä ilman mahdollisia taannehtivia korotuksia ja alennuksia oli suoritettava, tai valtiovarainministeriön vahvistama määrä. Ennakonpidätyksinä tilitettyihin määriin tehtävät korjaukset tehdään ensimmäisen 16 §:n mukaisen oikaisun yhteydessä ja muut korjaukset vuoden 1979 huhtikuulta tehtävän tilityksen yhteydessä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.