936/1977

Annettu Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1977

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 31, 32, 34-36 ja 40 § sekä 41 §:n 2 momentti,

näistä 36 § sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa (939/ 75),

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 12 §, 13 §:n 2 momentti, 14 ja 15 §, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti, 19 §, 20 §:n 3 momentti, 21-23 §, 24 §:n 1 momentti, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 42 a ja 43 §, 52 §:n 2 momentti, 64 §, 65 §:n 1 ja 3 momentti sekä 66 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti, 39 § ja 65 §:n 3 momentti mainitussa 12 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa, 11 §:n 1 momentti 7 päivänä lokakuuta 1977 annetussa asetuksessa (717/77), 13 §:n 2 momentti 5 päivänä kesäkuuta 1970 annetussa asetuksessa (376/70), 18 §:n 1 momentti ja 22 § 19 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (258/76) ja 42 a § 16 päivänä heinäkuuta 1971 annetussa asetuksessa (594/71), sekä

lisätään asetukseen uusi 21 a, 21 b, 23 a, 23 b ja 52 a § seuraavasti:

Päätösilmoitukseen, sakkoluetteloon ja rangaistusmääräykseen on merkittävä ne tuomittua ja päätöksen sisältöä koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen täytäntöönpanoa varten.


Sille, joka on tuomittu sakkoon tai velvolliseksi maksamaan saaminen, on varattava tilaisuus maksaa päätöksen mukaan suoritettava rahamäärä heti. Tätä varten on ensimmäisenä oikeusasteena tuomitsevan tuomioistuimen tai muun viranomaisen annettava tuomitulle ilmoitus sakon tai saamisen määrästä. Ilmoitukseen liittyvään postisiirtoliikkeen tilillepanokorttiin on samalla tehtävä maksun suorittamiseksi tarvittavat merkinnät.

Jos tuomittu ei ole itse saapuvilla, on ilmoitus lähetettävä hänelle postitse tai, kun se harkitaan soveliaammaksi, annettava hänen asiamiehelleen tai lakimääräiselle edustajalleen.


11§

Tässä asetuksessa tarkoitetut täytäntöönpanoasiat on toimeenpantava joutuisasti. Ulosmittaus on toimitettava ja ulosmitattu omaisuus myytävä niin hyvissä ajoin, että sakon maksamiseksi kertyvät varat voidaan tilittää lääninhallitukselle kuuden kuukauden ja saamisen maksamiseksi kertyneet varat yhden vuoden kuluessa siitä, kun ulosottohakemus tai toisen ulosottomiehen kirje asian siirtämisestä on saapunut ulosottomiehelle. Jos täytäntöönpano on kielletty tai tuomittu näyttää saaneensa maksuaikaa taikka on ilmennyt muu laillinen este, on lopullinen tilitys tehtävä kuuden kuukauden kuluessa kiellon tai maksuajan päättymisestä taikka esteen lakkaamisesta. Ulosottomies saa asettaa ulosottoapulaiselle määräajan täytäntöönpanotehtävän suorittamista varten.


Maksukehotusta annettaessa on tuomitulle ilmoitettava, että sakko tai saaminen, jollei sitä vapaaehtoisesti suoriteta, voidaan periä häneltä ulosottotoimin ja että, jollei sakkoa ulosottotoimintaan saada perityksi, sakotettu tullaan haastamaan sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin. Tuomitulle on ilmoitettava myös mahdollisuudesta saada määrätyin edellytyksin pyynnöstä maksuaikaa sakon tai saamisen suorittamiseksi.

12§

Jos kiinteistön ulosmittaaminen on tarpeen, ulosottoapulaisen on ilmoitettava siitä ulosottomiehelle, joka voi määrätä ulosottoapulaisen toimittamaan ulosmittauksen. Ulosottomiehen on kuitenkin aina itse huolehdittava ulosmittauksesta tehtävien ilmoitusten lähettämisestä.

13§

Sakot ja saamiset on suoritettava postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan, Postipankkiin tai muuhun pankkiin. Lääninhallituksen ja ulosottomiehen on myös otettava vastaan suoritus sakosta tai saamisesta, vaikka sitä ei olisi vielä lähetetty ulosottotoimin perittäväksi.

14§

Sakkoa tai saamista maksettaessa on esitettävä niitä koskeva viranomaisen antama ilmoitus tai maksukehotus. Jos ilmoitus tai maksukehotus on kadonnut taikka jos maksettavasta rahamäärästä voidaan suorittaa vain osa, on maksu aina suoritettava lääninhallitukselle tai ulosottomiehelle, jolle on samalla annettava saatavissa olevat tiedot kysymyksessä olevan päätöksen julistaneesta tai antaneesta taikka rangaistusvaatimuksen tehneestä viranomaisesta ja asiaa koskevista päivämääristä sekä ilmoitettava suoritusvelvollisen osoite.

Maksua, joka on yhtä päiväsakkoa tai, määrämarkoin tuomitun uhkasakon tai saamisen osalta, kahtakymmentä markkaa pienempi ja jonka suorittamisella sakko tai saaminen ei tule täysin maksetuksi, ei täytäntöönpanoviranomainen ole velvollinen ottamaan vastaan.

15§

Tuomitun on maksuaikaa pyytäessään annettava asian ratkaisemista varten tarvittavat tiedot ja selvitykset.

17§

Milloin maksuajan myöntämisestä tai muusta laillisesta syystä johtuu, että lopullinen tilitys viipyy yli säädetyn tilitysajan, ulosottomiehen on viivytyksettä ilmoitettava siitä lääninhallitukselle.


18§

Kun tuomitun maksamat varat eivät riitä kaikkien häneltä samalla kertaa perittävien sakkojen ja saamisten suorittamiseen, kertyneet varat on käytettävä, jollei toisin ole säädetty, ensi sijassa sakon ja useammasta sakosta tai saamisesta ensi sijassa aikaisemmin tuomitun maksamiseen.


19§

Jolleivät sakotetun maksamat ja häneltä ulosotetut varat riitä lainvoiman saaneella päätöksellä tuomitun sakon koko määrän suorittamiseen eikä ole todennäköistä, että hänelle 11 §:ssä tarkoitetun tilitysajan tai myönnettävän maksuajan kuluessa ilmaantuisi varoja sakon maksamiseen, täytäntöönpanosta huolehtivan ulosottomiehen tai -apulaisen on haastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin, jollei siihen ole laissa säädettyä estettä.

20§

Siirtäessään asian ulosottomiehen on liitettävä kirjeeseensä täytäntöönpanokirja ja, jos palkka on ulosmitattu, ote ulosmittauspöytäkirjasta. Kirjeen kaksoiskappale on lähetettävä lopullisena tilityksenä lääninhallitukselle.

21§

Milloin sakkoa tai saamista ei saada ulosotetuksi tuomitun omaisuudesta eikä tuomitun olinpaikkaa tiedetä, ulosottomiehen on viivytyksettä palautettava täytäntöönpanokirja lääninhallitukselle etsintäkuuluttamista varten.

Sakotettua ei ole etsintäkuulutettava ennen kuin päätös, jolla sakko on tuomittu, on saanut lainvoiman.

21a§

Kun täytäntöönpanokirja 20 tai 21 §:ssä mainitusta syystä lähetetään toiselle ulosottomiehelle tai palautetaan lääninhallitukselle, on siihen liitettävä täytäntöönpanotoimeen ryhtyneen ulosottomiehen tai ulosottoapulaisen täytäntöönpanon estettä ja tuomitun oleskelupaikkaa koskeva todistus.

21b§

Havaittuaan että hakemus tuomitun asettamisesta konkurssiin tai muu erityistoimenpide saamisen perimiseksi on tarpeen ulosottomiehen on viivytyksettä ilmoitettava siitä lääninhallitukselle ja toimitettava sinne asiassa saadut selvitykset ja, varsinkin milloin tuomitun epäillään tehneen sellaisen oikeustoimen, jota tarkoitetaan ulosottolain 3 luvun 35 §:ssä tai konkurssisäännön 46 §:ssä, jäljennökset asiaan liittyvistä asiakirjoista.

22§

Etsintäkuulutuksessa on mainittava päätöksen täytäntöönpanoa ja tilittämistä varten tarvittavat tiedot.

Jos sakko tai saaminen saadaan kokonaan perityksi, jos sakotettu haastetaan sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin tai jos saamisen maksamiseen velvoitettu tavataan ja on ilmeistä, että etsintäkuulutus ei ole enää tarpeen hänen tavoittamisekseen, etsintäkuulutus on peruutettava. Jos sakko tai saaminen saadaan perityksi osaksi tai jos kuulutukseen sisältyvissä tiedoissa tapahtuu muita muutoksia, kuulutus on oikaistava.

Etsintäkuulutusrekisteriä pitää keskusrikospoliisi. Etsintäkuulutuksen peruutukset ja oikaisut on tehtävä viivytyksettä.

23§

Kun ulosottomies tavoittaa sakosta tai saamisesta etsintäkuulutetun tai tälle kuuluvaa omaisuutta, hänen on ryhdyttävä perintään. Jos sakkoa ei tällöin saada kokonaan perityksi, hänen on haastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin maksamatta jääneestä sakosta, jollei siihen ole laissa säädettyä estettä. Jos saamista ei tällöin saada perityksi, hänen on ilmoitettava etsintäkuulutuksen antaneelle lääninhallitukselle tuomitun osoite, milloin tällä on vakituinen asuinpaikka.

Kun poliisimies tavoittaa sakosta etsintäkuulutetun, hänen on haastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin, jollei tämä välittömästi maksa sakkoa tai haastamiseen ole laissa säädettyä estettä. Jos sakotettu tällöin maksaa osan sakosta, hänet on haastettava suorittamatta jääneestä osasta sakkoa. Kun poliisimies tavoittaa saamisesta etsintäkuulutetun, hänen on otettava vastaan tämän vapaaehtoinen suoritus.

23a§

Kun ulosottomies toteaa tuomitulta puuttuvan varoja saamisen suorittamiseen, hänen on palautettava täytäntöönpanokirja lääninhallitukselle varustettuna estetodistuksin. Kun myöhemmin ilmenee syitä, joiden perusteella täytäntöönpanon jatkaminen on aiheellista, lääninhallituksen on lähetettävä saaminen uudelleen täytäntöönpantavaksi.

Jos ulosottomies saa tietoonsa sellaisia seikkoja, joiden perusteella estetodistuksin lääninhallitukselle palautettuun täytäntöönpanokirjaan perustuva saaminen saataisiin perityksi, hänen on pyydettävä lääninhallitukselta täytäntöönpanokirja perimiseen ryhtymistä varten.

23b§

Jos saamisen määrä tai siitä maksamatta oleva osa on kymmentä markkaa pienempi, lääninhallitus saa luopua sen täytäntöönpanosta.

Jos on kulunut kymmenen vuotta saamista koskevan, lainvoiman saaneen päätöksen julistamis- tai antamispäivästä ja saaminen tai siitä maksamatta oleva osa on kahtatuhatta markkaa pienempi, lääninhallitus saa luopua sen täytäntöönpanosta, jos on todennäköistä, ettei saamista saada perityksi.

24§

Jos sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 24 §:n perusteella maksettavan koron määrä on viittä markkaa pienempi, korkoa ei suoriteta.


29§

Kun sakotettu haastetaan sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin, vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittavaan haastetodistukseen on merkittävä myös siinä edellytetyt tiedot sakotetusta ja maksamatta jääneestä sakosta. Sakotetulle on annettava todistus haastamisesta. Kappale todistusta on lähetettävä tuomioistuimelle, syyttäjälle ja ulosottomiehelle sekä sille lääninhallitukselle, joka on pyytänyt sakon täytäntöönpanoa tai antanut sitä koskevan etsintäkuulutuksen. Ulosottomiehen on liitettävä syyttäjälle lähetettävään kappaleeseen sakon täytäntöönpanokirja. Ulosottomiehen lääninhallitukselle lähettämä haastetodistuksen kappale katsotaan sakon lopulliseksi tilitykseksi.

Sakotetulle on haastettaessa annettava tilillepanokortti, jolla hän voi maksaa haastamispaikkakunnan ulosottomiehen postisiirtotilille sakon tai sakot, joista hänet on haastettu. Hänelle on myös annettava ohjeet sakon maksamista varten.

Jos sakko maksetaan kokonaan tai osaksi sen jälkeen, kun haastetodistus on lähetetty syyttäjälle, mutta ennen kuin alioikeus on ratkaissut asian, maksun vastaanottajan on ilmoitettava suorituksesta viipymättä syyttäjälle.

30§

Syyttäjän on, milloin siihen on aihetta, ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin sellaisten seikkojen selvittämiseksi, joilla on merkitystä sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaa asiaa ratkaistaessa.

Syyttäjän on hankittava ennen oikeudenkäyntiä oikeusministeriön rikosrekisteritoimistosta selvitys sakotetulle mahdollisesti määrätyistä muuntorangaistuksista. Jos tällöin ilmenee, että sakotettu on rikoslain 7 luvun 8 a §:n 2 momentin perusteella vapautunut suorittamasta muuntorangaistuksena haasteessa mainittuja sakkoja, syyttäjän on viivytyksettä huolehdittava tiedoksi annetun haasteen peruuttamisesta. Syyttäjän on ilmoitettava asiasta sille lääninhallitukselle, joka on lähettänyt sakon täytäntöönpantavaksi tai antanut sitä koskevan etsintäkuulutuksen, sekä liitettävä ilmoitukseen sakon täytäntöönpanokirja. Asiasta on ilmoitettava myös haastamispaikkakunnan ulosottomiehelle.

33§

Lääninhallituksen on saatuaan tiedon etsintäkuulutetun haastamisesta viipymättä lähetettävä sakon täytäntöönpanokirja sen paikkakunnan syyttäjälle, jonka alioikeuteen sakotettu on haastettu vastaamaan.

37§

Alioikeuden on ratkaistuaan muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian lähetettävä vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu ilmoitus ratkaisusta kahtena kappaleena 4 §:n 3 momentissa säädetyn ajan kuluessa sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella alioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee. Ilmoitukseen on liitettävä sakon täytäntöönpanokirja.

Jos alioikeus muuntorangaistuksen määräämistä koskevassa asiassa katsoo, että asiaa ei voida ratkaista, alioikeuden on palautettava asiakirjat viralliselle syyttäjälle ja liitettävä mukaan ilmoitus. päätöksestään. Alioikeuden on ilmoitettava päätöksestä myös asianomaiselle lääninhallitukselle.

39§

Muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirjana on tuomioistuimen ilmoitus asian ratkaisusta taikka jäljennös tai lyhennysjäljennös tuomioistuimen päätöksestä.

42§

Ulosottomiehen on pidettävä huolta siitä, että muuntorangaistusta lainvoiman saaneella päätöksellä suorittamaan määrätty henkilö viipymättä toimitetaan asianomaiseen rangaistuslaitokseen, sekä lähetettävä täytäntöönpanoasiakirjat vankilan johtajalle, jolle on myös lähetettävä oikeusministeriön rikosrekisteritoimistosta hankittu selvitys tuomitulle mahdollisesti määrätyistä muuntorangaistuksista.

Täytäntöönpanotehtävän siirtämisestä toiselle ulosottomiehelle ja asiakirjojen palauttamisesta lääninhallitukselle etsintäkuuluttamista varten sekä etsintäkuulutuksesta ja sen peruuttamisesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä 20, 21, 21 a, 22 ja 23 §:ssä on säädetty. Etsintäkuulutuksessa on mainittava myös muunnetuista sakoista suorittamatta oleva rahamäärä.

Tuomitulta on ennen rangaistuslaitokseen toimittamista tiedusteltava, onko hän viimeisten kolmen kuukauden aikana ollut hoidettavana rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 e §:ssä tarkoitetussa laitoksessa, sekä myönteisessä tapauksessa ilmoitettava mahdollisuudesta täytäntöönpanon lykkäämiseen tuomitun pyynnöstä. Jos ulosottomies katsoo, että täytäntöönpanoon on ryhdyttävä, tästä ja sen syistä on ulosottomiehen tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan. Jos etsintäkuulutuksen perusteella tavattu ilmoittaa pyytävänsä lykkäystä, poliisimiehen on otettava asiasta viipymättä yhteys ulosottomieheen. Jos ulosottomies myöntää lykkäyksen, tuomittu on heti päästettävä vapaaksi, ja lykkäyksestä ja sen päättymisen ajankohdasta on ilmoitettava lääninhallitukselle. Lääninhallituksen on tehtävä lykkäyksestä merkintä täytäntöönpano kirjaan ja ilmoitettava siitä etsintäkuulutusrekisteriin.

42a§

Kun syyttäjä taikka sakon tai muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtiva viranomainen havaitsee, että muuntorangaistuksen tai yhteisen muuntorangaistuksen määräämistä koskevaa päätöstä olisi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 luvun 13 §:n mukaisesti oikaistava hänen on ilmoitettava siitä asianomaiselle tuomioistuimelle tai raastuvanoikeuden puheenjohtajalle sekä liitettävä ilmoitukseen selvitys suoritetusta maksusta ja, jos se on mahdollista, muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirja.

Oikaisun tehneen tuomioistuimen tai tuomarin on tehtävä oikaisusta merkintä myös 37 §:ssä tarkoitettuihin ilmoituksiin. Jos oikaisu tehdään vasta ilmoitusten lähettämisen jälkeen, oikaisusta on tehtävä merkintä tuomioistuimelle palautettuun muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirjaan tai, ellei se ole saatavilla, oikaisusta on muutoin viipymättä ilmoitettava lääninhallitukselle.

43§

Jos sakotettu muuntorangaistuksen määräämisen jälkeen, mutta ennen kuin hän on alkanut suorittaa muuntorangaistusta maksaa sakon tai sakkojen siltä osin kuin niitä ei ole maksettu rahana tai suoritettu muuntorangaistuksena, rahamäärän kokonaan, maksun vastaanottajan on ilmoitettava maksusta viipymättä muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtivalle lääninhallitukselle tai ulosottomiehelle.

Sen jälkeen kun muuntorangaistukseen tuomittu on alkanut suorittaa muuntorangaistusta, ei suoritusta sakosta ole otettava vastaan. Suorittamisen alkamisen jälkeen maksettu rahamäärä on palautettava maksajalle viipymättä.

52§

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 luvun 12 §:ssä tarkoitetun vankeudeksi muunnetun yhden tai useamman sakon kokonaan suoritettu rahamäärä on tilitettävä muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtivalle lääninhallitukselle.

52a§

Kun poliisimies on ottanut vastaan suorituksen sakosta tai saamisesta etsintäkuulutetulta, hänen on poliisipiirin päällikön määräämänä aikana tilitettävä kertyneet varat poliisipiirin kansliaan. Kanslian on tilitettävä varat lääninhallitukselle, ja tilityksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottomiehen tilityksestä edellä on säädetty. Suorituksesta annettavasta kuitista on voimassa, mitä 48 §:ssä on säädetty.

64§

Lääninhallituksen on merkittävä muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirjan jäljennökseen saapumispäivä, lääninhallituksen asiassa suorittamat toimenpiteet ja niiden suorittamisen aika, ulosottomiehen lääninhallitukselle ilmoittamat toimenpiteet, täytäntöönpanoa kohdannut este sekä milloin muuntorangaistukseen tuomittu on otettu vastaan rangaistuslaitokseen taikka milloin hän maksamalla sakosta tai sakoista suorittamatta jääneen rahamäärän kokonaan ennen muuntorangaistuksen suorittamisen alkamista on vapautunut muuntorangaistusta suorittamasta ja maksettu rahamäärä.

65§

Jos valtion viranomainen, Suomen Pankki, Postipankki tai kansaneläkelaitos ottaa huolehtiakseen rikosasiassa valtiolle tai mainitulle valtion laitokselle tuomitun vahingonkorvauksen tai oikeudenkäyntikulujen korvauksen perimisestä, siitä on ilmoitettava sille tuomioistuimelle, joka käsittelee asian ensimmäisenä oikeusasteena, tai sen puheenjohtajalle ennen päätöksen julistamista tai antamista.


Edellä tarkoitetusta tuomioistuimelle tehdystä ilmoituksesta on tehtävä merkintä tuomioistuimen päätökseen ja päätösilmoitukseen tai sakkoluetteloon.

66§

Milloin 65 §:ssä tarkoitetusta valtion viranomaisen tai laitoksen ilmoituksesta on tehty merkintä lääninhallitukselle saapuneeseen täytäntöönpanokirjaan, tämän on lähetettävä ilmoituksessa tarkoitettua saamista koskeva täytäntöönpanokirja tai ote siitä mainitulle valtion viranomaiselle tai laitokselle, jonka on pyydettävä saamisen täytäntöönpanoa asianomaiselta ulosottomieheltä. Täytäntöönpanon tapahduttua on ulosottomiehen tilitettävä kertyneet varat täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle tai laitokselle, jonka on sen jälkeen annettava lääninhallitukselle tieto perimisen tuloksesta.


Kun tuomitun suorittamia, kysymyksessä olevalle viranomaiselle tai laitokselle tilitettyjä varoja on sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 24 §:n mukaisesti maksettava hänelle takaisin, on viranomaisen tai laitoksen ilmoitettava siitä lääninhallitukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

Tämän asetuksen 11 §:n 1 momentin säännöstä lopputilityksen ajankohdasta sovelletaan myös siinä tapauksessa, että ulosottohakemus tai toisen ulosottomiehen kirje asian siirtämisestä on saapunut ulosottomiehelle ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää.

Jos rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta annetun lain (595/77) voimaantulosäännöksen 5 momentin perusteella lykkäytymään määrätty muuntorangaistus on määrätty pantavaksi täytäntöön lykkäysaikana tehdyn rikoksen johdosta tai jos ylempi oikeus on ratkaissut tällaisen asian, on asian käsittelystä, ilmoitusten lähettämisestä ja muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta vastaavasti voi massa, mitä tässä asetuksessa on säädetty. Lääninhallitukselle lähetettäviin ilmoituksiin ja mahdolliseen etsintäkuulutukseen on muunnetuista sakoista tällöin merkittävä niiden suorittamatta oleva rahamäärä. Jos muuntorangaistus on määrätty lykkäytymään ja tuolloin muunnettujen ja muunnettavana olevien sakkojen sijasta määrätään yhteinen muuntorangaistus, joka määrätään edelleen lykkäytymään on asian käsittelystä ja ilmoitusten lähettämisestä on myös vastaavasti voimassa, mitä tässä asetuksessa on säädetty.

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Tuure Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.