318/1977

Annettu Helsingissä 15. päivänä huhtikuuta 1977

Laki opettajankoulutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1971 annetun opettajankoulutuslain (844/71) 1 §, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §:n 2 momentti ja 11 §:n 1 momentti,

näistä 11 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä helmikuuta 1973 annetussa laissa (172/73), näin kuuluvaksi:

Opettajankoulutuksella tarkoitetaan tässä laissa opettajien peruskoulutusta sekä opettajien jatko- ja täydennyskoulutusta.

Peruskoulutus käsittää ne opinnot, joiden suorittaminen antaa kelpoisuuden opettajan ammatissa toimimiseen. Jatko- ja täydennyskoulutuksen tarkoituksena on lisätä opettajan mahdollisuuksia koulutoimen alaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Opettajankoulutusta järjestetään Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Oulun yliopistossa, Joensuun korkeakoulussa, Turun yliopistossa ja Tampereen yliopistossa. Opettajankoulutusta voidaan järjestään ;bo Akademissa.


Opettajien jatko- ja täydennyskoulutusta järjestetään, paitsi opettajankoulutusta antavissa korkeakouluissa ja oppilaitoksissa, myös opetusministeriön alaisten keskusvirastojen toimesta. Tarkempia säännöksiä jatko- ja täydennyskoulutuksesta voidaan antaa asetuksella.


Kunta, jossa oppilaan huoltaja asuu, on velvollinen suorittamaan valtiolle harjoittelukoulun peruskouluasteella käyvästä oppilaasta korvauksen, joka vastaa kunnan osuutta keskimääräisistä koulujärjestelmän perusteista annetun lain (467/68) 26 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista käyttömenoista peruskoulun oppilasta kohti asianomaisessa kunnassa.


11§

Opettajankoulutusyksikön tai harjoittelukoulun lehtorin tai opettajan viran, toimen tai ylimääräisen toimen haltijalla on, palveltuaan seitsemän vuotta, oikeus ja velvollisuus, jos hänen virkasuhteensa jatkuu eikä hän ole täyttänyt viittäkymmentäkahdeksaa vuotta, virkavapaana ja virkaan kuuluvin palkkaeduin suorittaa lukukauden kestävä jatko-opiskelu. Sama oikeus ja velvollisuus uusiutuu jokaisen seitsenvuotisen palvelujakson jälkeen. Viisikymmentäkahdeksan vuotta täyttäneen henkilön oikeudesta jatkoopiskeluun päättää opetusministeriö. Jatkoopiskelu tulee suorittaa edellä mainittua seitsenvuotista palvelujaksoa seuraavan neljän vuoden kuluessa. Opetusministeriö voi kuitenkin erityisestä syystä siirtää jatko-opiskelun ajankohtaa enintään lukuvuodella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1977. Lain 9 §:n 2 momentin säännöstä sovelletaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 1976 ja sen jälkeen syntyneiden kustannusten korvaamisen. Niiden kuntien osalta, jotka eivät ole siirtyneet koulujärjestelmän perusteista annetun lain (467/68) mukaiseen peruskoulujärjestelmään, sovelletaan sanottua säännöstä kuitenkin sellaisena kuin se on ennen tämän lain voimaantuloa, siihen saakka kunnes kunta siirtyy peruskoulujärjestelmään.

Helsingissä 15. päivänä huhtikuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.