661/1976

Annettu Helsingissä 29. päivänä heinäkuuta 1976

Laki maatalousyrittäjien eläkelain 14 ja 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 14 § ja 22 §:n 5 momentti,

näistä 22 §:n 5 momentti sellaisena kuin se on 20 päivänä syyskuuta 1974 annetussa laissa (751/74), sekä

lisätään 22 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 7 päivänä heinäkuuta 1970 ja 29 päivänä joulukuuta 1972 annetuilla laeilla (469/70 ja 936/72) sekä mainitulla 20 päivänä syyskuuta 1974 annetulla lailla, uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6, 7, 8 ja 9 momentti siirtyvät 7, 8, 9 ja 10 momentiksi, seuraavasti:

14§

Vahvistetut työtulot ja tässä laissa säädetyt markkamäärät tarkistetaan yleisten palkka- ja hintatasossa tapahtuneiden muutosten mukaan siten kuin työntekijäin eläkelain 9 §:ssä säädetään.

22§

Sen estämättä, mitä 6 §:n 1 momentissa on säädetty, ennen 1 päivää syyskuuta 1929 syntyneen maatalousyrittäjän vanhuuseläkkeen ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrä on, jos eläkkeeseen oikeuttavaksi on luettava aika 1 päivästä tammikuuta 1970 siihen saakka, kun maatalousyrittäjä täyttää 65 vuotta, 33 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta työtulosta, jollei eläkkeen määrä 6 §:n 1 momentin mukaan laskettuna muodostu suuremmaksi. Sanottua prosenttilukua muutetaan jäljempänä olevan taulukon mukaisesti. Maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 20 päivänä syyskuuta 1974 annetun lain (751/74) voimaantulosäännöksen 3 momentissa mainitun syntymäaikarajan 1 päivän tammikuuta 1930 asemesta käytetään syntymäaikarajana 1 päivää tammikuuta 1934 ja prosenttilukua 25 muutetaan, jollei eläkkeen määrä 6 §:n 1 momentin mukaan laskettuna muodostu suuremmaksi, seuraavasti:

33 %:n 25 %:n
asemesta asemesta
Vuonna % %
1977―1978 35 27
1979―l98l 36 28
1982 ja sen jälkeen 37 29

Jollei eläkkeeseen oikeuttavaksi ole luettava koko edellä mainittua aikaa, eläkkeen määrä on sama suhteellinen osa sanotusta eläkkeestä kuin eläkkeeseen oikeuttavien kuukausien luku on koko edellä mainittuun aikaan sisältyvien täysien kuukausien luvusta. Jos maatalousyrittäjä on syntynyt ennen 1 päivää tammikuuta 1935, osaeläkkeenä myönnettävä työkyvyttömyyseläke lasketaan siten, että osaeläke on seuraavien prosenttilukujen mukainen osa täydestä eläkkeestä:

Syntymävuosi Osaeläke prosenttia täydestä eläkkeestä
1927 tai aikaisempi 66
1928 64
1929 62
1930 60
1931 58
1932 56
1933 54
1934 52


Tämän lain 22 §:n 5 momenttia sovelletaan myös aikaisemmin myönnettyyn eläkkeeseen, mikäli eläkettä korotushetkellä muutoinkin olisi maksettava. Korotuksen johdosta ei toimiteta eläkkeiden yhteensovitusta uudelleen.

Helsingissä 29. päivänä heinäkuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Irma Toivanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.